Hlavní obsah

Smluvní podmínky služby Seznam Médium

Článek

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem on-line služby Seznam Médium (dále „Služba“) je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ0: 26168685, spisová značka B 6493 vedená u Městského soudu v Praze (dále „Provozovatel“).

2. V rámci Služby umožňuje Provozovatel uživatelům vytvářet vlastní autorský obsah ve formátu tzv. blogu v podobě literárních, audiovizuálních a fotografických děl, jakož i dalších prvků chráněných autorským právem (dále „Obsah uživatele“) a tento Obsah uživatele zpřístupňovat veřejnosti v on-line prostředí internetu, a to v souladu s těmito podmínkami (dále „Podmínky“).

II. Rozsah Služby

1. Služba je veřejnosti poskytována bezplatně, stejně tak i uživatelům, a to z důvodu naplnění účelu spolupráce prostřednictvím Služby.

2. Provozovatel je oprávněn v rámci Služby a/nebo při Obsahu uživatele zobrazovat, respektive šířit reklamní sdělení.

3. Případná odměna z reklamního sdělení dle předchozího odstavce či odměna za další užití Obsahu uživatele, k němuž je Provozovatel dle těchto Podmínek oprávněn, je upravena samostatným smluvním vztahem týkající se monetizace Služby.

III. Uživatel a registrace

1. Uživatelem je osoba, která se v rámci Služby řádně zaregistruje a užívá ji k uvedenému účelu (dále „uživatel“).

2. Pro registraci uživatele se použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz dostupné na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-registrace/.

3. V rámci registrace na Službu je uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem a vyslovit souhlas s těmito Podmínkami, tj. projevit vůli být těmito Podmínkami vázán.

4. Obsah uživatele bude zpravidla spojen se jménem uživatele, popř. jeho uživatelským jménem zvoleným na Službě.

5. Uživatel je oprávněn na Službě v rámci svého uživatelského účtu nahrát profilovou fotografii. Z důvodu nutné součinnosti za účelem užití profilové fotografie, uděluje uživatel Provozovateli okamžikem zveřejnění fotografie nevýhradní licenci k jejímu užití na Službě a dalších službách Provozovatele nebo na službách subjektů majetkově propojených s Provozovatelem, a to na dobu, po kterou uživatel tuto fotografii v rámci uživatelského účtu užívá, a ke způsobům užití v souladu s určením Služby a těmito Podmínkami. Uživatel bere v této souvislosti na vědomí, že zveřejnění fotografie podle tohoto odstavce je užitím díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a může podléhat souhlasu jejich autora nebo jiné oprávněné osoby. Uživatel proto prohlašuje, že je nositelem veškerých práv k fotografiím zveřejněným na Službě v rámci uživatelského účtu v rozsahu odpovídajícímu určení Služby a těmto Podmínkám, a že žádná práva třetí strany nebrání zpřístupnění těchto fotografií na Službě. Uživatel dále prohlašuje, že zpřístupněním těchto fotografií na Službě, dalších službách Provozovatele nebo subjektů majetkově propojených s Provozovatelem, nebudou dotčena žádná práva třetích osob, zejména (nikoliv však výlučně) práva nositelů autorských práv, práva na ochranu osobnosti, jiná práva třetích osob, ani nebudou porušeny platné a účinné právní předpisy. Uživatel odpovídá Provozovateli za veškerou újmu způsobenou nepravdivostí kteréhokoliv prohlášení podle tohoto odstavce. Fotografie musí splňovat následující pravidla:

- nesmějí porušovat platné a účinné právní předpisy ČR;

- nesmějí zahrnovat erotický nebo sexuálně explicitní obsah;

- nesmějí vyvolávat mylný dojem o identitě uživatele.

6. Uživatel bere na vědomí, že profil uživatele v rámci uživatelského účtu obsahuje údaje o aktivitě uživatele na Službě, avšak viditelnost těchto údajů pro ostatní uživatele Služby nebo ostatních služeb Provozovatele může být ze strany uživatele upravena, případně zcela skryta prostřednictvím funkce změn a nastavení v příslušné sekci profilu uživatele.

IV. Obsah uživatele

1. Uživatel je plně odpovědný za Obsah uživatele, který vytvoří a vloží na Službu.

2. Obsah uživatele nevyjadřuje názory Provozovatele a Provozovatel neodpovídá za soulad Obsahu uživatele s právními předpisy nebo těmito Podmínkami.

3. Pokud je Obsah uživatele nebo jeho část v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, těmito Podmínkami nebo jinými smluvními podmínkami Provozovatele, je Provozovatel oprávněn, a to bez náhrady a bez předchozího upozornění, odstranit veškerý Obsah uživatele, popřípadě pouze jeho část nebo omezit anebo zamezit uživateli přístup na Službu.

4. Provozovatel je oprávněn ověřit soulad Obsahu uživatele s pravidly Podmínek uvedenými níže v odst. 5. Pokud Obsah uživatele není souladný s těmito pravidly, vyhrazuje si Provozoval právo takový Obsah uživatele nezveřejňovat, pokud nebude ze strany uživatele zjednána náprava.

5. Obsah uživatele musí splňovat zejména následující pravidla:

a) texty, fotografie nebo videa musí být užívány v souladu s právními předpisy a prvky

chráněné autorským právem musí být použity způsobem, které autorské právo předpokládá, zejména musí být licenčně vypořádány a musí být uveden autor nebo zdroj;

- tzn. Obsah uživatele nesmí obsahovat zejména pasáže cizích textů bez náležitého

právního vypořádání (tj. je třeba zajistit souhlas autora/nositele práv) či adekvátního značení (citace, zdroje); nesmí se jednat o plagiáty či kompiláty cizích textů (úmyslné kopírování cizího díla a jeho vydávání za vlastní); Obsah uživatele nesmí vycházet z nepřiznaných zdrojů;

Obsah uživatele nesmí být nepřiznaným překladem ze zahraničních zdrojů (či překlady textů bez souhlasu jejich autora/nositele práv); nesmí obsahovat automaticky generovaný nebo roboticky přeložený obsah;

b) titulky nebo hlavní fotografie nesmí záměrně uvádět veřejnost v omyl a v titulcích nesmí být uvedeny informace, které nejsou také v daném obsahu (tzv. click-baiting);

c) zakázán je recyklovaný Obsah uživatele, který byl již do služeb Provozovatele zařazen na základě jiné spolupráce, zejména na základě smlouvy o spolupráci – Seznam NewsFeed, zakázané je také opakované publikování totožného Obsahu uživatele nebo jeho jednotlivých částí;

d) zakázán je vulgární, sexuální nebo pornografický obsah;

e) nesmí podporovat násilí, obtěžování, rasovou, náboženskou, politickou, národnostní nesnášenlivost nebo nesnášenlivost k určité skupině osob; dále nesmí podporovat terorismus nebo organizovanou kriminalitu;

f) nesmí bez právního důvodu zasahovat do dobré pověsti, dále obsahovat urážky, lži, pomluvy, ponižování nebo jinak snižovat lidskou důstojnost;

g) nesmí navádět k porušování právních předpisů a poskytovat informace, které mohou být k porušení právních předpisů využity;

h) nesmí šířit nebo podporovat dezinformace nebo konspirační informace; nesmí obsahovat odkazy na weby se sporným nebo konspiračním obsahem (například uvedené z tohoto důvodu na seznamech Národního fondu nezávislé žurnalistiky, iniciativ Nelež, Konspiratori.sk) nebo převzít obsah takových webů;

i) zakázán je komerční obsah, obsah se skrytou reklamou nebo komerční odkazy v textu;

j) nesmí nabízet výdělek za klikání na jakoukoli reklamu;

k) nesmí obtěžovat veřejnost samovolným spuštěním hlasitého zvukového doprovodu;

l) nesmí sloužit pro sběr e-mailů nebo zapnutí notifikací do prohlížeče nebo jakákoli forma přihlášení k odběru newsletteru nebo zadání e-mailu;

m) nesmí vyvolávat nebo spouštět bannery, pop-up nebo pop-up-under okna pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů;

n) nesmí obsahovat překlepy, pravopisné chyby, texty psané verzálkami (velkými písmeny) nebo texty, které užívají nadměrné množství znaků (např. vykřičníky, otazníky aj.);

o) nesmí být jakkoli omezen nebo podmíněn (tj. je zakázáno, aby kompletní zobrazení Obsahu uživatele bylo podmíněno přihlášením, zaplacením nebo jinou kompenzací ze strany uživatele);

p) nesmí obsahovat náhledový obrázek, který obsahuje logo, vodoznak, nečitelné informace, text, případně nadbytečnou grafiku;

q) nesmí obsahovat osobní údaje třetích osob (pokud jsou užívány v rozporu s právními předpisy).

6. Uživatel odpovídá za to, že publikací Obsahu uživatele nebudou dotčena žádná práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti nebo práva autorská, ani nebudou porušeny platné a účinné právní předpisy.

7. Z důvodu naplnění předmětu spolupráce v rámci Služby a nutné součinnosti v souvislosti s využíváním Služby, poskytuje uživatel Provozovateli okamžikem nahrání nebo uložení Obsahu uživatele nebo jeho libovolné části v rámci Služby k Obsahu uživatele nevýhradní oprávnění a svolení k užití Obsahu uživatele na Službě a/nebo dalších službách, které Provozovatel provozuje nebo provozovat začne anebo na službách subjektů majetkově propojených s Provozovatelem, a to jak vcelku, tak jeho libovolných částí, a to vše bez územního, množstevního, technologického nebo jiného omezení, na celou dobu trvání majetkových autorských práv, a to všemi známými způsoby užití, a v rozsahu nutném k naplnění účelu Služby. Oprávnění nabytá dle předchozí věty je Provozovatel oprávněn poskytnout nebo postoupit, v celém nebo částečném rozsahu, třetí osobě (tj. je oprávněn poskytnout podlicenci; postoupit licenci) Provozovatel nemá povinnost licenci využít. Uživatel výslovně souhlasí, že Provozovatel není povinen uvádět autorství k Obsahu uživatele při jeho užití.

V. Osobní údaje

1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání Služby uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté nebo zadané uživatelem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění těchto Podmínek, na jejichž základě uživatel, jako subjekt osobních údajů, užívá Službu.

3. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec výše uvedeného, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

4. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.

5. Pokud uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit, omezit nebo bez náhrady ukončit, dočasně nebo trvale, funkce Služby, jakož i celou Službu, a to bez předchozího oznámení.

2. Provozovatel není povinen udržovat, podporovat nebo aktualizovat Službu a neposkytuje na funkce Služby žádnou garanci.

3. Provozovatel neodpovídá a nezaručuje funkčnost aplikací třetích stran využívajících některé funkce nebo obsah Služby, ani produktů nebo služeb propagovaných prostřednictvím Služby (tj. audio, video, banner, hyperlink apod.).

4. Provozovatel neodpovídá za nezávislé nebo nepředvídatelné technické obtíže anebo nedostupnost Služby, způsobenou např. údržbou nebo problémy se sítí z důvodů na straně poskytovatele internetové služby, které by mohly vést k dočasnému přerušení funkčnosti Služby.

5. V případě rozporu smluvních podmínek, mají tyto Podmínky přednost.

6. V případech, kdy je uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Uživatel má právo odstoupit od smluvního vztahu uzavřeného na základě těchto Podmínek ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření.

7. Kontaktní e-mailová adresa Provozovatele: medium@firma.seznam.cz, telefonní kontakt Provozovatele: dostupný na: https://o.seznam.cz/kontakty/.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby nebo služeb souvisejících se Službou nebo v případě změny provozních, organizačních nebo obchodních procesů Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu uživateli prostřednictvím rozhraní Služby nebo prostřednictvím uživatelského účtu minimálně 15 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a z toho důvodu ukončit užívání Služby. Pokud uživatel po účinnosti změny Podmínek užívá Službu i nadále, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.8.2023.