Hlavní obsah

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Články najdete v sekci Moje sledované a také vám pošleme upozornění do emailu.

- Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne? (The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods – yes or no?) 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 269 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6.

- HAVLÍČEK, Jan and Filip ČERNÝ. Vybrané otázky aplikace výhrad dle článku 93. In Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne? 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012. P. 61-81, 21 pp. Acta Universitatis Brunensis – Iuridica No. 418 ISBN 978-80-210-5956-6.

- Dny práva 2011 (Days of Law 2011)
VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEL, Jan HAVLÍČEK and Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2011 (Days of Law 2011). 2011.

- ICC Conference – Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators (ICC Conference – Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators) HAVLÍČEK, Jan. ICC Conference – Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators. 2011

- ICC Young Arbitrators Forum (YAF) Event (ICC Young Arbitrators Forum (YAF) Event) HAVLÍČEK, Jan. ICC Young Arbitrators Forum (YAF) Event. 2011.

- JURIS conference Cross-Examination in International Arbitration (zpráva z conference) (JURIS conference Cross-exmination in International Arbitration (conference report)). In Právo, ekonomie a. Ostrava: Key Publishing, 2011. P. 17-17,2 pp. ISBN 978-80-7418-078-1.

- Mezinárodní soudnictví. KYSELOVSKÁ Tereza. Klára DRLIČKOVÁ, Jiří VALDHANS, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK and Jan HAVLÍČEK. Mezinárodní soudnictví. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
120 pp. Učebnice – č.475. ISBN 978-80-210-5581-0.

- Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu) (Legal regulation of contracts (with the special refence to European choice of law))
HAVLÍČEK, Jan. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu) ) (Legal regulation of contracts (with the special refence to European choice of law)). Právní rádce: Měsíčník hospodářských novin, Praha: ECONOMIA, 2011, roč. 19, č. 1, p. 70-71. ISSN 1210-4817.

- COFOLA 2010 (COFOLA 2010)
ŽATECKÁ Eva, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Damian CZUDEK, Tereza VOJTOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Jan HORECKÝ and Vojtěch VOMÁČKA. COFOLA 2010. 2010.

- Dny práva 2010 (Days od law 2010)
VALDHANS Jiří, Michal KOZIEL, Jan HAVLÍČEK and Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2010 (Days of law 2010). 2010

- ICC Young Arbitrators Forum, Paříž, téma: Změna ICC 1998 Rules (ICC Young Arbitrators Forum, Paris, Revision of ICC 1998 Rules) HAVLÍČEK Jan.

- Business Law Review (“Obchodní právo” in Czech)
Reaction to the High Court decision No. 12 CMO 496/2008 in the case of Prohibition of Private Arbitration Institutions (9/2009)

- YAF ICC Paris and Change of the Arbitration 1998 Rules od Court od Arbitration ICC (2/2010)

- Legal forum (“Právní právo” in Czech)
(Co.author with prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.) Arbitration agreement in the view of selected decisions or quo vadis?