Hlavní obsah

Za obzorem: Rozhovor s Alexandrou Alvarovou, autorkou knihy Průmysl lži

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

18. 1. 0:00

Novinářka, publicistka a spisovatelka A. Alvarová napsala knihu Průmysl lži, v níž své čtenáře seznamuje s hybridní (informační) válkou, tedy dosloně s průmyslem na výrobu lží - hoaxů, fake news, s konspiračními servery a weby.

Článek

Na otázku redaktorky - jak budou vzpomínat naše děti na tuto dobu – odpověděla autorka knihy Průmysl lži (1) zhruba takto: Prožíváme tuto dobu jako „vrchol epistemické (poznávací) krize; “ vrchol epistemického puče“! Od vynálezu knihtisku J. Gutenbergem (1447-1448) je to největší revoluce v komunikaci; změna informačního prostoru. Sedláci se naučili číst a už nepotřebovali, aby jim někdo interpretoval Boha a jeho jednání, začali si vytvářet vlastní interpretaci Boha. Tím ale také docházelo k jakémusi „zmatení kontextů“ – názorů je hodně, je těžké se v nich orientovat; je nutné hledat pravdivé jádro. A nyní - díky informačním technologiím - je zde podobná velká informační krize znovu!

Na základě různých informací (2) vznikají nové sociální skupiny s určitými okruhy informací, které vytvoří k dalším informacím neprůchozí „bublinu“ – („trabel makers“ = „výrobci obtíží, nesnází“). Tyto neprůchozí informační bariéry nutí lidi v rodině, na pracovišti, ve státě apod. obhajovat a bránit své pozice, při čemž se projevují „hněvivé vášně“. (3) V celosvětovém měřítku potom některé státy nebo společnosti zneužívají této situace a vypouštějí lživé nebo zkreslené informace a kontexty, což vedlo k tzv. „hybridní (informační) válce“.

V létech bipolárního světa a studené války byli Rusové v oblasti dezinformací jednoznačně prvními na světě! Vytvořili k tomu gigantický aparát a psychologický výzkum. Dnes se k nim přidávají státy jako Čína, Saúdská Arábie, Irán a další. Často touto činností sledují i různé byznysové cíle!

Tak např. ruská operace Infekce trvala asi 6 let, než řádně zasáhla celou planetu. Tvrdila, že infekční agens nemoci AIDS je vyvinut a vypuštěn z amerických laboratoří ve Fort Detricku a má způsobit „vyhlazení homosexuálů a černochů“.

Operace Pandemic, původem z Ruska a částečně i z Ameriky, za pouhé 3 měsíce zasáhla více jak půl planety. Tvrdí, že koronavirus SARS-CoV 2 je produktem z amerických válečných laboratoří; uvádí naprosto vědecky nesmyslné teorie o škodlivosti nošení roušek a respirátorů apod.

Tragédií v současnosti je, že „neexistuje žádná informační autorita“! Dříve jako autorita k různým problematickým otázkám byla uznávána média, odborné publikace nebo ještě lépe přímo vědci – (tzv. „mluvící hlavy“). Dnes je velká roztříštěnost názorů i mezi specialisty (+ vzájemné rivality) a navíc pravda v současném vědeckém důkazním materiálů je velmi často otázkou výkladu složitých statistických a matematických modelů apod. Pravda potom není emocionálně zajímavá. U lidí vzbuzuje daleko větší zájem a má větší úspěch lež než fakta! Nepravdivé nebo zkreslené informace typu zprávy bombastické, šokující, drastické a překvapivé tak velké servery vyhledávají přednostně, a právě aby uspokojily poptávku, tak následně tyto požadované informace kompletují a předkládají. Čili vědecká kritéria pro pravdu, její filtrace a ověřování v těchto algoritmech nehrají žádnou roli a nejsou vůbec uplatňována!

Naopak jsou v nás záměrně využívány zabudované velmi staré biologické mechanizmy, které už pravděpodobně - podle výskytu určitých mozkových struktur - fungovaly i u dinosaurů. (4)

Tyto nebezpečné střely informační války – (behaviorální propaganda) – míří na náš teritoriálně–obranný pud, což jsou naše velmi staré varovné mozkové funkce, centra a neuronové okruhy, které vedou k rychlému zkratovému rozhodování a jednání na naši obranu před nebezpečím. Je tedy především ovlivněna naše pudová emocionalita, ale ne naše racionalita (neocortex = šestivrstevná kůra mozková, je „odstřižena“)! Naše rychlé jednání na vlastní obranu a ochranu, ale i našich blízkých a známých, je dosti často chabě racionalizováno až později – (zkratová rozhodnutí). Naší výslednou činností je zuřivá obrana „něčeho“ nebo „někoho“, bráníme svobodu projevu a slova, republiku, zdraví svých bližních, děti – proti těm „druhým“ – tzv. nechápajícím.Všechny tyto mechanizmy fungují ještě před vlastním myšlením !! (Tak např. podobná behaviorální manipulace Britů pomohla k brexitu).

Dezinformacemi lze rozvracet lidskou společnost se stejnými důsledky, jaké má např. „rozpad roje včel“ – (díky chybné signalizaci; nedostatečné feromonové komunikaci apod. - to vše vede k naprostému chaosu, dezintegraci jednotlivých druhů činností a jejich koordinací, nakonec k neschopnosti se rozmnožit a úhynu). My lidé se rovněž navzájem nutně potřebujeme. Dezinformační propaganda ničí naši vzájemnou komunikaci a když si přestaneme koordinovaně pomáhat a zajímat se jeden o druhého - a na to tato propaganda cílí – neubráníme se různým nebezpečím; jako složitý „sociální roj“ se rozpadneme, místo pomoci se budeme neustále hádat a těmito nenávistnými spory si užírat energii na důležité věci a nakonec i tímto mechanizmem může dojít až k občanské nebo jiné válce. (5)

Pozor! - je třeba si uvědomit, že tato informační válka je předně bojem o „PRAVDU“ !! (6)

====================================================================================

Poznámky zpracovatele:

1/ Alexandra Alvarová:„Průmysl lži: Propaganda, konspirace a dezinformační válka“; Triton 2019

2/ Prověřování zpráv je možno předběžně provést na těchto webech:

b/ Přehled českých konspiračních webů:

c/ Bojovníci proti cizím dezinformačním kampaním na českém internetu:

d/ Výborný překladač z cizích jazxků:

htpps://www.deepL.com

3/ Na půdě křesťanských církví nachází informační válka své recipienty a další expedienty těchto

dezinformací zejména tam, kde je přirozený sklon k výskytu různých forem tzv. „extenzivní

religiozity“ s prvky klerikalismu, národního mesianismu, chiliasmu, sektářství, „rebelie za každou cenu“ apod. Je s podivem, že tato falešná behaviorální propaganda si vytváří jakousi „pátou kolonu“ i v evangelikálních a charismatických církvích, i když v daleko menší míře, kde se „duchovní diagnostika“ nejen vyučuje, ale i jinak prakticky uplatňuje – a to vše samozřejmě u znovuzroze-ných křesťanů!

Je jinak všeobecně známo ze sociální psychologie, že v podobně smýšlející blízké sociální skupině

se naše názory a pohled na svět utvrzují. Lidé také obvykle chtějí věřit tomu, co jim umožní udržet

si svůj pohled na svět – (tuto mentální iluzi psychologové nazývají „status quo bias“).

4/ Už brontosaurus měl sice malý mozek, ale v něm už měl 2 základní soustavy: „thalamus“ (převody do kůry) a „amygdalu“ s prvními emocemi (strach + vztek)! Amygdala dává 4 základní povely (4F): 1/ Fight!=útoč!; 2/ Flight!=prchej!; 3/ Freeze!=ztuhni!; 4/ Faint!=omdli!

/2/

5/ Studiem tzv. „Blue zones“ – (oblastí, kde se lidé velmi často dožívají 100 i více let a jsou velmi

dlouho produktivní a soběstační) – se zjistila pozoruhodná skutečnost; že totiž hlavním důvodem

tohoto fenoménu není ani dieta či pohyb, ale „sociální kontakty“, tito lidé nikdy nejsou sami,

čile kooperují, pomáhají si apod. - např. na Okinawě.

6/ „Pod každou pravdou je ukrytá hlubší pravda“ – krásný citát S. Zweiga. (Např. hebrejské slovo „Pravda“ = se skládá ze 3 písmen: „alef“ = první písmeno hebrejské abecedy; dále je „mem“= prostřední písmeno abecedy; konečné písmeno je „tau“= poslední písmeno abecedy!).

Hry se lží jsou hry s ohněm a s Boží trpělivostí! Viz. kniha Izaiáš 59/15-19: „Když tu nebyl

nikdo, kdo by zjednal nápravu, zjednal ji Hospodin sám svou bohatýrskou silou“.

15/ Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.

16/ Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.

17/ Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.

18/ Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky.

19/ I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed. (ČEP)

=====================================================================================

15/ Nýbrž zhynula pravda, a ten, kdož se uchyluje od zlého, loupeži bývá vydán; což vidí Hospodin, a nelíbí se to jemu, že není žádného soudu.

16/ Když tedy viděl, že není žádného muže, až se užasl, že není žádného prostředníka. A protož vysvobození jemu způsobilo rámě jeho, a spravedlnost jeho sama jej zpodepřela.

17/ Nebo oblékl spravedlnost jako pancíř, a lebka spasení na hlavě jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v sukni, a oděl se horlivostí jako pláštěm.

18/ Aby podlé skutků, aby podlé nich odplácel prchlivostí protivníkům svým, odměnu nepřátelům svým, i ostrovům odplatu aby dával.

19/ I budou se báti na západ jména Hospodinova, a na východu slunce slávy jeho, když se přivalí jako řeka nepřítel, jejž duch Hospodinův preč zažene. (Kral.)

=====================================================================================

(Volně zpracoval MUDr. Jiří Hajer, 10.10.2021 – Karlovy Vary)

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz