Hlavní obsah
Aktuální dění

O čem Putin a Lavrov jednají, to by jeden nevěřil

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash
4. 4. 9:37

Putin uspořádal prostřednictvím videokonference brífink se stálými členy Rady bezpečnosti k projednání aktualizované verze Koncepce zahraniční politiky Ruské federace a dalších aktuálních problémů.

Článek

31. března 2023 14:15

Kreml Moskva, zde se uskutečnila konference, na které si hlavouni útočného a životy celé planety ohrožujícího společenství navrhli koncept zahraniční politiky. Jeho zkrácenou verzi s komentáři si můžete přečíst zde:

Putin: Dobré odpoledne, kolegové.

Naše dnešní setkání zahájíme diskusí o Koncepci zahraniční politiky Ruské federace. Radikální změny v mezinárodních záležitostech nás donutily vážně přepracovat naše hlavní dokumenty o strategickém plánování, včetně Koncepce zahraniční politiky Ruské federace. Dnes jsem podepsal exekutivní příkaz schvalující aktualizovanou koncepci zahraniční politiky Ruské federace. Přál bych si, aby ministr zahraničí Sergej Lavrov informoval o jejích klíčových ustanoveních. Pane Lavrove, pokračujte, prosím.

Lavrov: Děkuji.

Pane předsedající, kolegové, Pane předsedo, jak jste řekl, toto je dokument strategického plánování, který vypracovalo naše ministerstvo ve spolupráci s dalšími federálními výkonnými orgány. Staví na zahraničněpolitických ustanoveních, která jsou součástí Národní bezpečnostní strategie, kterou jste schválili v roce 2021. Koncepce vykazuje vysokou míru kontinuity s předchozí verzí z roku 2016, pokud jde o základní principy naší zahraniční politiky, především její nezávislost a zaměření na vytvoření příznivých vnějších podmínek pro progresivní rozvoj Ruska, zajištění jeho bezpečnosti a zlepšení blahobytu Ruska. Zejména bezprecedentní úroveň mezinárodního napětí za poslední desetiletí je skutečností.

Byla uznána existenční povaha hrozeb pro bezpečnost a rozvoj naší země, které vytvářejí nepřátelské státy. Dokument označuje Spojené státy za hlavního původce a nositele protiruské politiky. Celkově je politika Západu zaměřená na totální degradaci Ruska popisována jako nový typ hybridní války. Je uveden popis klíčových dlouhodobých mezinárodních vývojových trendů, včetně krize ekonomické globalizace, která se donedávna řídila americkými pravidly.

Faktická poznámka: Nelze si nevšimnout chybějící sebereflexe a jakékoliv absence přijímání odpovědnosti.

V Koncepci jsme představili naši vizi principů vyváženějšího a spravedlivějšího světového řádu, jako je polycentricita, suverénní rovnost zemí, zajištění jejich práva na výběr modelů rozvoje a podpora kulturní a civilizační rozmanitosti světa. Pomoc při nastolení multipolárního světového řádu je definována jako rámcový úkol pro všechny oblasti zahraniční politiky.

Komentář: Velikášství a pocit nadřazenosti Ruska - oni nám chtějí udávat směr.

Zdůrazňuje nutnost zajištění právního státu v mezinárodních vztazích a prohlašuje, že postupný vývoj mezinárodního práva musí zohledňovat realitu dnešního světa. Tváří v tvář akutním vnějším hrozbám se znovu potvrzuje naše připravenost dodržovat zásadu nedělitelné bezpečnosti, ale pouze ve vztahu k těm zemím a jejich sdružením, které v této věci projevují reciprocitu.

Přístup k práci v OSN se zaměřuje na zvýšení efektivity této organizace a opětovné potvrzení jejích základních cílů a principů její Charty, kterou se Západ snaží svými praktickými činy podkopat. S významnými inovacemi se počítá v podmínkách použití síly v sebeobraně v rámci bezvýhradného dodržování příslušných požadavků článku 51 Charty OSN. Koncepce počítá s možností přijímat symetrická a asymetrická opatření v reakci na nepřátelské akce proti Rusku.

Citace Charty OSN článek 51 (pozn. autora článku):

Článek 51 Žádné ustanovení této Charty neomezuje, v případě ozbrojeného útoku na některého člena Organizace spojených národů, přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu, dokud Rada bezpečnosti neučiní opatření k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Opatření učiněná členy při výkonu tohoto práva sebeobrany oznámí se ihned Radě bezpečnosti; nedotýkají se nikterak pravomoci a odpovědnosti Rady bezpečnosti, pokud jde o to, aby kdykoli podle této Charty podnikla takovou akci, jakou považuje za nutnou k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti.
Charta OSN

Existuje odstavec o použití ozbrojených sil k odražení nebo zabránění ozbrojenému útoku na Rusko a jeho spojence. Tedy jednoznačně prohlašujeme že budeme bránit právo ruského lidu na existenci a svobodný rozvoj.

Koncepce rozpracovává ustanovení, která ovlivňují ochranu ruských tradičních duchovních a mravních hodnot a budování spolupráce založené na jediném duchovním a mravním kompasu, společném všem světovým náboženstvím. Absolutně odmítá neokoloniální praktiky a jakýkoli druh hegemonismu.

Mezi bezpodmínečné priority patří zajištění práv našich lidí a organizací v zahraničí, poskytování podpory krajanům, boj proti rusofobii, posilování pozice ruského jazyka ve světě, boj za historickou pravdu, ochrana naší kultury, odpolitizování sportu a vytváření nových forem sportovní spolupráce.

Regionální část Koncepce klade důraz na strategické zájmy Ruska v kontextu prohlubování euroasijské integrace založené na Svazovém státě Ruska a Běloruska, Euroasijské hospodářské unii, Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti, SNS, formování většího euroasijského státu. partnerství a další posílení Šanghajské organizace pro spolupráci a BRICS.

Byla zakotvena politika uvolnění potenciálu strategického partnerství s našimi velkými sousedy – Čínskou lidovou republikou, Indickou republikou, zeměmi islámského světa, jakož i zeměmi ASEAN, Afriky, Latinské Ameriky a Karibiku. Jako životně důležitý zdroj. Byl potvrzen závazek mírového řešení všech problémů, které mohou v arktické oblasti nastat.

Poznámka: Mnoho přátel v politice již nemají a o to nebezpečnější spojenectví vyhledávají.

Ustanovení Koncepce stanoví, že protiruské kroky nepřátelských států budou důsledně a v případě potřeby rázně zastaveny. Myšlenka, že se neizolujeme od anglosaských zemí a kontinentální Evropy a nemáme vůči nim nepřátelské úmysly, byla jasně vyjádřena. Musí si však uvědomit, že pragmatická interakce s Ruskem je možná pouze tehdy, pokud si uvědomí marnost konfrontační politiky a odmítnou tento druh politiky ve svých praktických činech prosazovat. Bude na nás, abychom rozhodli, do jaké míry je Západ připraven se těmito doporučeními řídit.

Celkově nás, pane předsedající, čeká obtížná práce při provádění naší zahraniční politiky v zásadně nových podmínkách. Nebudeme šetřit diplomatickým úsilím, abychom dosáhli toho, čeho jsme si stanovili v úzké koordinaci s ostatními agenturami, a budeme vás pravidelně informovat o pokroku na základě exekutivního nařízení, které jste podepsali o případných dalších krocích v jednotlivých oblastech. Děkuji.

Komentář: Je snadné poznat, když nevěříte tomu co sami říkáte, ale snažíte se to zaobalit do pozlátek.

Putin: Děkuji.

Myslím, že výše uvedený koncept slouží jako robustní doktrinální základ pro další aktivity na mezinárodní scéně. Prakticky bych chtěl požádat naše kolegy, kteří se podílejí na realizaci jednotné zahraniční politiky, aby věnovali zvláštní pozornost rozšiřování vazeb s našimi konstruktivně smýšlejícími partnery a vytváření podmínek pro nepřátelské státy, aby opustily svou nepřátelskou politiku vůči naší zemi. Důležité je, že naše dlouhodobé plánování by mělo zahrnovat celou řadu faktorů a trendů v mezinárodních vztazích, posílit ruskou suverenitu a zvýšit roli naší země při řešení globálních problémů a utváření spravedlivějšího multipolárního světového řádu. Ministerstvo zahraničních věcí by nepochybně mělo ve spolupráci s dalšími agenturami hrát koordinační roli při realizaci koncepce. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na tvorbě koncepce přímo podíleli. To, co jsme nakonec získali, je vyvážený dokument, který bude základem našich praktických akcí ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Děkuji mnohokrát.

Názor: Tyto úvahy podle mého názoru ukazují, jak je celá země nemocná, je jako vřed, kterého se nemůžete zbavit, takový ošklivý opar trvající mnoho let, možná pásový nebo i podpásový. Zbývá jen doufat, že mezinárodní společenství je natolik silné, aby těmto mužikům neumožnilo prosadit jejich záměry.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz