Hlavní obsah

Sociální dávky část druhá: Evropa

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash
5. 3. 22:08

Jsou kontroly vyplácení sociálních dávek v Evropě přísné a kde jsou nejpřísnější?

Článek

Kontroly vyplácení sociálních dávek se mohou v Evropě lišit v závislosti na zemi a typu dávky. Některé země mají velmi přísná pravidla a sankce pro osoby, které se dopustí podvodu, zatímco jiné země jsou méně přísné.

Podle zprávy Evropského parlamentu z roku 2019 jsou mezi zeměmi s nejpřísnějšími kontrolami výplat sociálních dávek Německo, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko. Tyto země mají vysokou úroveň automatizace a digitalizace kontrol, což umožňuje rychlé a účinné odhalování podvodů.

V některých zemích se kromě kontrol finančních transakcí provádějí také návštěvy kontrolorů u domácností, aby se ověřilo, zda osoby nárokující si dávku skutečně plní podmínky pro její poskytnutí. Například v Dánsku mají kontroloři pravomoc vstoupit do bytu bez varování a provést kontrolu, pokud mají podezření na podvod.

Je třeba poznamenat, že přísné kontroly vyplácení dávek jsou důležité pro ochranu finančních prostředků státu a zajištění toho, že sociální dávky skutečně pomáhají těm, kteří je potřebují. Důležité je zajistit, aby kontroly byly spravedlivé a nevytvářely příliš velkou zátěž pro osoby nárokující si dávky, kteří skutečně splňují podmínky pro jejich poskytnutí.

Co musí žadatel splnit v Česku a co v Německu, pokud se jedná například o matku s více dětmi?

V Česku a v Německu existují odlišné podmínky pro poskytnutí sociálních dávek matkám s  více dětmi. Zde jsou některé obecné informace o požadavcích v obou zemích:

ČR

Rodinný přídavek:

Tuto dávku mohou získat matky nebo otcové s více než 3 dětmi, kteří mají stálý pobyt v Česku a děti jsou mladší než 18 let. Výše dávky se liší podle počtu dětí a příjmů rodičů.

Sociální dávky v hmotné nouzi:

Tyto dávky jsou určeny pro osoby, které se nacházejí v hmotné nouzi a nemají dostatečný příjem. Matky s více dětmi mohou požadovat tuto dávku, pokud splňují příslušné podmínky.

DE

Kindergeld (rodinný přídavek):

Tuto dávku mohou získat rodiče, kteří mají trvalý pobyt v Německu a mají nejméně jedno dítě, které je mladší než 18 let. Pro matky s více než 4 dětmi se výše této dávky zvyšuje. Výše dávky se také liší podle počtu dětí a příjmů rodičů.

Arbeitslosengeld II (Hartz IV):

Tuto dávku mohou získat osoby, které nemají dostatečný příjem na zajištění základních potřeb. Matky s více než 4 dětmi mohou požadovat tuto dávku, pokud splňují příslušné podmínky.

Všeobecně platí, že kromě splnění příslušných podmínek musí žadatelé o sociální dávky v obou zemích prokázat své finanční a rodinné poměry a podat žádost na příslušném místě. Každý typ dávky má své vlastní specifické podmínky, takže je důležité získat konkrétní informace pro daný typ dávky v příslušné zemi

Foto: Unsplash

Police

Jak Německo hlídá zneužití dávek?

V Německu jsou zavedeny přísné kontroly, aby se minimalizovalo zneužívání sociálních dávek. Zde je pár příkladů opatření, která jsou v Německu používána k ochraně systému sociálních dávek před zneužitím:

Kontroly příjmů a majetku osob, které žádají o sociální dávky. Tito zájemci jsou povinní uvést své příjmy a majetek. Poskytnuté informace jsou poté ověřovány úředníky pro zajištění správnosti poskytovaných informací. Pokud jsou zjištěny nepravdivé údaje, může to vést k odebrání dávek a k trestnímu stíhání.

Kontroly nároků osob, které žádají o sociální dávky, musí splňovat určité podmínky, aby byly oprávněni k příjmu těchto dávek. Například pro rodinný přídavek musí mít dítě trvalý pobyt v Německu a musí být mladší než 18 let. Úředníci při poskytování dávek provádějí důkladné kontroly, aby zajistili, že žadatelé skutečně splňují tyto nároky.

Náhodné kontroly úředníci také provádějí, aby se minimalizovalo zneužití dávek. Tyto kontroly se zaměřují na ověření příjmů, bydlení a dalších důležitých informací.

Spolupráce s dalšími úřady. Německé úřady spolupracují s dalšími institucemi, jako je například úřad pro daňové úlevy, aby se minimalizovalo riziko zneužití dávek. Tyto úřady společně ověřují informace poskytnuté žadateli a kontrolují jejich oprávněnost k příjmu dávek.

Trestní stíhání je zahájeno ve všech případech, kdy jsou zjištěna závažná porušení pravidel pro poskytování sociálních dávek a úřady jsou oprávněny využít trestního řízení. To může vést k sankcím, jako je například vyloučení z příjmu dávek a návratu již vyplacených částek.

V Německu se klade velký důraz na prevenci zneužití sociálních dávek

Odhalování:

V Německu se používají různé mechanismy k ověřování, zda matka, respektive žadatel splňuje nároky na sociální dávky, a aby se zabránilo zneužívání systému. Některá opatření mohou zahrnovat:

Kontrola příjmů a majetku:

Žadatel musí uvést své příjmy a majetek a úředníci je ověří. Pokud jsou zjištěny nepravdivé informace, mohou být dávky odebrány a mohou nastat další právní následky.

Kontrola zaměstnanosti:

Úředníci mohou kontrolovat, zda například matka hledá práci a pokud ano, zda aktivně hledá práci odpovídající jejím schopnostem a kvalifikaci. Pokud úředníci zjistí, že matka se neúčastní aktivit zaměřených na hledání práce nebo odmítá nabídnuté pracovní příležitosti, mohou být dávky sníženy nebo odebrány.

Kontrola bydlení:

Matka musí uvést informace o svém bydlení a o nákladech na bydlení. Úředníci mohou kontrolovat, zda jsou tyto informace správné a zda matka nezneužívá systém sociálních dávek tím, že neuvádí všechny náklady.

Kontrola rodinné situace:

Úředníci mohou kontrolovat, zda matka žije sama nebo s partnerem, a zda má příjem nebo majetek, který jí umožňuje být soběstačná. Pokud úředníci zjistí, že matka skrývá informace o své rodinné situaci nebo majetku, mohou být dávky sníženy nebo odebrány.

Kontrola příjmů manžela:

Pokud matka žije s partnerem, úředníci mohou kontrolovat příjmy manžela a zda jsou dostatečné pro zajištění rodiny. Pokud jsou příjmy manžela dostatečné, matka nemusí být oprávněna k příjmu dávek.

V případě, že matka požaduje dávky třeba 15 let a nepracuje, úředníci budou pravidelně kontrolovat její nárok na dávky a provádět výše uvedené kontroly, aby zjistili, zda matka skutečně splňuje nároky na dávky a zda se snaží najít si práci. Pokud se ukáže, že matka neplní své povinnosti a potažmo chce jen zneužívat systém sociálních dávek, úředníci mohou dávky snížit nebo je zcela odebrat. Pokud se prokáže, že matka poskytla falešné informace nebo skrývala důležité informace, může se také stát, že bude muset vrátit již vyplacené dávky a může být stíhána soudně.

V Německu také existuje řada dalších kontrolních mechanismů, jako jsou návštěvy úředníků u matky doma, aby zkontrolovali její situaci a podmínky, za kterých žije. Pokud se matka odmítne takové návštěvy nebo kontroly úředníků, může to být považováno za podezření z neoprávněného pobírání dávek a vést k jejich snížení nebo odebrání.

Kromě toho existují i další mechanismy, jako jsou nástroje pro sledování a analýzu dat, které mohou pomoci úředníkům odhalit podezřelé nebo zneužívání sociálních dávek. Tyto nástroje mohou například porovnávat informace o příjmech a majetku matky s informacemi o výdajích za bydlení, zdravotní péči a dalších výdajích, aby se zjistilo, zda jsou všechny informace v souladu.

Německo vynakládá značné úsilí na kontrolu sociálních dávek a prevenci jejich zneužívání. To zahrnuje jak právní opatření, tak různé administrativní a technologické mechanismy, které umožňují úředníkům sledovat a ověřovat nároky na dávky a případné zneužívání systému.

Švédsko:

Švédsko má také poměrně přísný systém kontroly sociálních dávek, aby se minimalizovalo riziko zneužívání a neoprávněného pobírání dávek.

V případě matky se 4 a více dětmi ve Švédsku existují určité podmínky, které musí splnit, aby byla oprávněna k sociálním dávkám. Jednou z těchto podmínek je, že matka musí být registrována jako nezaměstnaná u švédského úřadu práce a aktivně hledat zaměstnání. Pokud se matka odmítne registrovat nebo nesplní požadavky pro hledání zaměstnání, může to mít vliv na její nárok na sociální dávky.

Ve Švédsku existuje řada kontrolních mechanismů pro posouzení oprávněnosti k sociálním dávkám, včetně pravidelných kontrol finanční situace a dalších aspektů života žadatele. Úředníci mohou také provádět domovní návštěvy, aby zjistili, zda informace poskytnuté žadatelem jsou správné, a aby se ujistili, že se nejedná o zneužívání systému.

Švédsko také používá moderní technologie pro kontrolu sociálních dávek. Například existují nástroje pro kontrolu dat, které umožňují úředníkům analyzovat informace o příjmech a výdajích žadatele a porovnat je s dalšími daty, jako jsou informace o majetku nebo platebních kartách, aby se zjistilo, zda jsou všechny informace v souladu.

V případě podezření z neoprávněného pobírání dávek mohou být úředníci ve Švédsku oprávněni požadovat další důkazy od žadatele a požadovat vrácení již vyplacených dávek. Pokud jsou shromážděny dostatečné důkazy, může být případ předán policii nebo dalším právním orgánům k dalšímu vyšetřování a případnému trestnímu stíhání.

Česko:

I v České republice existují určité kontroly a podmínky pro posouzení oprávněnosti k sociálním dávkám, ale obecně se nedají přirovnat ke kontrolování sociálních dávek v zemích, jako jsou Německo nebo Švédsko.

Jedním z důvodů může být menší rozpočet určený na sociální dávky a nižší úroveň sociální ochrany v České republice ve srovnání s vyspělejšími zeměmi Evropy. Menší počet úředníků a omezené finanční zdroje mohou být faktory, které omezují schopnost provádět podrobné kontroly a analýzy finanční situace a životních podmínek žadatelů.

Dalším důvodem může být i vysoká byrokracie a neefektivní systém správy sociálních dávek. V České republice jsou stále používány papírové formuláře a žádosti, což může vést ke zpožděním v procesu posuzování a vyplácení dávek a ztížení kontroly.

Navíc, zneužívání sociálních dávek a neoprávněné pobírání dávek může být v České republice stále relativně běžné a může být podporováno i neefektivním systémem kontroly a nedostatečnou koordinací mezi různými orgány.

V každém případě, vlády většiny zemí se snaží minimalizovat riziko zneužívání sociálních dávek a zlepšit systém kontroly, ale každá země se s tímto problémem potýká jinak a existují různé faktory, které ovlivňují úroveň kontroly a efektivitu systému.

Porovnejme tedy USA, Švédsko, Německo a Českou republiku - pouze výhody a nevýhody ohledně zneužití dávek.

Spojené státy americké.

Výhody:

Silný důraz na prevenci zneužívání sociálních dávek

Systém SSI má vysokou úroveň kontroly, což pomáhá snižovat zneužívání

Nevýhody:

Složitý systém sociálních dávek může vést k chybám

Nedostatečná spolupráce mezi federálními a státními úřady může vést k nedostatečnému sledování zneužívání dávek

Švédsko.

Výhody:

Silný důraz na prevenci zneužívání sociálních dávek

Vysoká úroveň kontroly a monitorování systému sociálních dávek

Nevýhody:

Složitý systém sociálních dávek může vést k chybám

Některé kategorie sociálních dávek jsou velmi štědře poskytovány, což může vést k zneužívání

Německo.

Výhody:

Silný důraz na prevenci zneužívání sociálních dávek

Účinný systém kontroly, včetně návštěv domů a použití technologií

Nevýhody:

Složitý systém sociálních dávek může vést k chybám

Vysoké náklady na kontrolu a správu sociálních dávek

Česká republika.

Výhody:

Systém sociálních dávek je relativně jednoduchý a přehledný

Existuje několik kontrolních mechanismů pro prevenci zneužívání dávek

Nevýhody:

Nízká úroveň sociálních dávek může vést k podvodům a nekalým praktikám

Kontroly jsou často nepravidelné a nedostatečné

Zdroje:

Německo:

Česká republika:

Švédsko:

USA:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz