Hlavní obsah
Lidé a společnost

Sociální dávky část první: USA

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash
6. 3. 9:10

V USA jsou některá pravidla pro získání sociálních dávek poměrně přísná a mají mnoho omezení. Zde jsou některé z nich pod důkladným drobnohledem:

Článek

Omezení výdělků.

Pro získání určitých druhů sociálních dávek, jako je například Supplemental Security Income (SSI) nebo Temporary Assistance for Needy Families (TANF), musí žadatelé splňovat limity výdělků. Například pro TANF jsou tyto limity stanoveny na maximálně 185 % federální úrovně chudoby.

Omezení majetku.

Žadatelé o určité druhy sociálních dávek, jako je například Medicaid, musí splňovat limity v hodnotě majetku. Například v některých státech musí být hodnota majetku pro jednotlivce nižší než 2000 dolarů.

Pracovní požadavky.

Některé druhy sociálních dávek, jako je například SNAP (dříve známý jako Food Stamps), mají požadavky na práci. Například dospělí jednotlivci bez závislých osob musí pracovat alespoň 20 hodin týdně, aby se mohli kvalifikovat pro SNAP.

Omezení příjemců.

Některé druhy sociálních dávek mají omezení na to, kdo může být příjemcem. Například pro SSI musí žadatelé splňovat určité podmínky týkající se věku, zdravotního stavu a majetku.

Omezení výdajů.

Některé druhy sociálních dávek mají omezení na to, na co lze peníze použít. Například pro SNAP mohou být peníze použity pouze na potraviny.

Přezkumy a kontroly.

Příjemci sociálních dávek jsou pravidelně kontrolováni a musí průběžně dokazovat, že stále splňují podmínky pro získání dávky.

Tyto přísné podmínky mají za cíl zajistit, aby sociální dávky byly poskytovány pouze těm, kteří skutečně potřebují pomoc, a aby se minimalizovalo zneužívání systému.

V USA existuje několik sociálních programů, které poskytují dávky lidem v nouzi. Tyto programy jsou financovány federálním i místními vládami a jsou navrženy tak, aby poskytovaly pomoc jednotlivcům a rodinám, které nemají dostatečné příjmy k pokrytí svých základních potřeb.

Mezi nejvýznamnější sociální programy patří:

Program sociálního zabezpečení (Social Security)- tento program poskytuje důchody pro starší osoby, osoby se zdravotním postižením a pozůstalé členy rodin.

Program Medicaid - je program, který poskytuje zdravotní péči pro osoby s nízkými příjmy a osoby se zdravotním postižením.

Program food stamps (SNAP) - tento program poskytuje potravinové poukazy pro nákup potravin pro osoby s nízkými příjmy.

Program dočasné pomoci pro rodiny s dětmi (Temporary Assistance for Needy Families / TANF) - program poskytuje finanční podporu pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nouzi.

Program bytových dotací (Housing assistance) - zde program poskytuje finanční podporu pro osoby s nízkými příjmy k zajištění bydlení.

Každý ze zmíněných programů má vlastní pravidla a kritéria pro určení oprávněnosti a výše dávek. Většinou se však hodnotí příjem žadatele a jeho rodiny, věk, zdravotní stav a další specifické okolnosti.

Výplaty dávek jsou obvykle přímo poskytovány úřadem pro sociální zabezpečení (Social Security Administration) nebo úřadem pro sociální a rodinnou politiku (Department of Social and Family Services) na státní nebo místní úrovni.

Samotný sociální systém dávek v USA je složen z mnoha jednotlivých programů, které mají různé cíle a pomáhají různým skupinám lidí:

Program sociálního zabezpečení (Social Security)

Tento program byl založen v roce 1935 a poskytuje důchody pro osoby, které se nacházejí ve věku pro důchod, osoby se zdravotním postižením a pozůstalé členy rodin. Podle údajů ze začátku roku 2021 dostávalo průměrně asi 64 milionů Američanů důchody ze sociálního zabezpečení.

Financování programu se provádí prostřednictvím odvodů z mezd a platů, které platí zaměstnavatelé a zaměstnanci. Osoby, které přispěly do systému sociálního zabezpečení, mají právo na důchod, který se odvíjí od výše jejich příspěvků. Výše důchodu se určuje na základě průměrného výdělku po celou dobu, kdy osoba pracovala.

Program Medicaid

Tento program poskytuje zdravotní péči pro osoby s nízkými příjmy a osoby se zdravotním postižením. Medicaid je financován federální vládou a státy. Podle údajů z roku 2020 bylo přibližně 77 milionů lidí v USA kryto tímto programem.

Oprávněnost k účasti v Medicaidu se určuje na základě příjmu žadatele a jeho rodiny, věku, zdravotního stavu a dalších kritériích. Pokud je žadatel oprávněn, může program pokrýt náklady na lékařskou péči, hospitalizaci, léky a další zdravotnické služby.

Program food stamps (SNAP)

Tento program poskytuje potravinové poukazy pro nákup potravin pro osoby s nízkými příjmy. Food stamps jsou financovány federální vládou a spravují je místní orgány.

Opodstatnění k účasti v programu se určuje na základě příjmu a velikosti rodiny. Pokud je žadatel oprávněn, obdrží měsíční potravinový poukaz, který lze použít na nákup potravin v obchodě. Poukazy jsou vydávány na základě příjmu a rodinného stavu žadatele.

Program dočasné pomoci pro rodiny s dětmi (Temporary Assistance for Needy Families) TANF

Tento program poskytuje finanční pomoc pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v těžké situaci a potřebují pomoc při zajištění základních potřeb. Program je financován federální vládou, ale správou a realizací se zabývají jednotlivé státy.

Účast v programu se určuje na základě příjmu a počtu členů rodiny. Pokud je žadatel oprávněn, může obdržet finanční podporu, která pomáhá pokrýt náklady na bydlení, stravu, oblečení a další základní potřeby. Program obsahuje i pracovní požadavky, což znamená, že žadatelé musí aktivně hledat práci a podílet se na programu vzdělávání a přípravy na práci.

Program náhrady za nezaměstnanost (Unemployment Compensation)

Tento systém poskytuje finanční podporu pro osoby, které přišly o práci a hledají nové zaměstnání. Program je financován státy, ale federální vláda poskytuje dodatečné finanční prostředky v době vysoké nezaměstnanosti.

Možnost participovat se určuje na základě pracovní historie žadatele a jeho příjmu. Pokud je žadatel oprávněn, může obdržet finanční podporu po dobu určitých týdnů. Výše podpory se obvykle odvíjí od předchozího příjmu žadatele.

Konstatuji, že sociální systém dávek v USA se snaží pomoci různým skupinám lidí v těžkých situacích, jako jsou lidé s nízkými příjmy, osoby se zdravotním postižením nebo rodiny s dětmi. Ale také, že tyto programy jsou financovány prostřednictvím daňových odvodů a mohou být ovlivněny změnami politických priorit a hospodářské situace země.

Zneužití systémů!

K zamezení zneužití sociálních systémů v USA jsou implementovány různé kontroly a opatření:

Ověření oprávněnosti žadatelů - při žádosti o sociální dávky se žadatel musí prokázat svou oprávněnost k účasti v programu. To znamená, že musí dokázat svůj příjem, pracovní historii, počet členů rodiny a další informace, které jsou důležité pro stanovení oprávněnosti.

Kontroly finančních prostředků - některé programy mají přísné limity výdajů a výše dávek. Tyto limity jsou určeny tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost zneužití systému a zajištění toho, aby finanční podpora byla zaměřena na ty, kteří ji nejvíce potřebují.

Sankce za zneužití - pokud je zjištěno, že někdo zneužívá sociální systém, může být potrestán. Například, pokud osoba, která obdrží finanční podporu, nezvládne splnit pracovní požadavky programu, může být sankcionována a ztratit nárok na podporu.

Proaktivní monitorování - úřady sledují platební aktivity a finanční transakce, aby identifikovaly jakékoli podezřelé chování, které by mohlo naznačovat zneužití systému.

Sdílení dat - úřady spolupracují a sdílejí informace mezi různými programy a agenturami, aby minimalizovaly pravděpodobnost dvojího financování a zamezily zneužití systému.

Celkově lze říci, že opatření ke zvýšení kontroly a prevenci zneužití jsou součástí každého sociálního programu v USA a jsou důležitým faktorem pro zajištění toho, aby tyto programy byly účinné a spravedlivé.

Pracovní požadavky pro program podpory:

Pracovní požadavky programu jsou pravidla a požadavky stanovené pro účast v některých sociálních programech v USA, které vyžadují, aby příjemci sociálních dávek aktivně hledali práci nebo se zúčastnili vzdělávacích nebo odborných školení, aby se připravili na budoucí zaměstnání.

Například, program TANF (Temporary Assistance for Needy Families) vyžaduje, aby žadatelé pracovali, hledali práci, nebo se zúčastnili vzdělávacích nebo odborných školení po dobu určenou v rámci programu.

Podobné pracovní požadavky jsou také součástí programu SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) a dalších sociálních programů v USA.

Cílem těchto pracovních požadavků je podpořit nejen pomoc při krátkodobé finanční nouzi, ale také pomoci příjemcům dávek získat pracovní zkušenosti, zlepšit své schopnosti a najít stabilní zaměstnání, aby se mohli sami uživit a snížit svou závislost na sociálních dávkách. Pracovní požadavky programu také pomáhají minimalizovat zneužívání sociálních programů a zajišťují, aby finanční pomoc byla poskytnuta těm, kteří ji skutečně potřebují.

Jak SNAP pomáhá s nákupy potravin?

SNAP je program poskytující finanční pomoc pro nákup potravin. Osoby, které jsou oprávněny k programu, získají EBT (Electronic Benefit Transfer) kartu, podobnou debetní kartě, kterou lze použít k nákupu potravin v obchodech a supermarketech, které jsou registrovány v rámci programu. Na EBT kartu je každý měsíc přidělena určitá částka peněz, kterou může osoba použít na nákup potravin, jako jsou ovoce, zelenina, chléb, maso, mléčné výrobky, cereálie a další. Některé položky, jako například alkoholické nápoje nebo cigarety, nelze za tuto pomoc nakupovat.

Většina sociálních programů v USA má pravidla a požadavky na získání podpory, které zahrnují hledání práce, účast na vzdělávacích nebo odborných školeních, a další aktivity, které pomáhají zlepšit situaci a připravit se na budoucí práci. Existují také pravidla pro stanovení příjmu a majetku, které musí být splněny, aby byla osoba oprávněna k podpoře.

Pokud osoba neprokazuje, že aktivně hledá práci nebo se snaží zlepšit své schopnosti, a zároveň neplní požadavky stanovené sociálním programem, nemá nárok na podporu. Pokud je osoba schopná pracovat, ale odmítá pracovat a místo toho se rozhodne zůstat doma a mít děti, může se situace lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a pravidlech daného programu.

Každý sociální program může být zneužit nebo zneužíván některými lidmi, kteří se snaží získat podporu, ke které nemají oprávnění. Nicméně, v USA jsou k dispozici opatření a kontroly, které mají minimalizovat riziko zneužití sociálních programů.

Kontrolní mechanismy mohou zahrnovat pravidelné kontroly příjmů, majetku a finančních prostředků, účasti na vzdělávacích nebo odborných školeních, hledání práce, a další požadavky. Pokud se zjistí, že osoba porušila pravidla programu nebo neplní požadavky, může dojít k přerušení podpory a případně i k trestnímu stíhání.

Zneužívání sociálních programů je trestné a může mít negativní dopad na celkový rozpočet a stabilitu sociálního systému.

Existuje řada pravidel pro stanovení příjmu a majetku, které určují, zda je osoba kvalifikována pro některý z programů sociálního zabezpečení v USA.

Příjmová hranice: Toto pravidlo určuje maximální příjem, který může osoba vydělat a stále kvalifikovat se pro podporu. Příjmová hranice se odlišuje v závislosti na programu a závisí na počtu členů rodiny.

Pravidlo o aktivitách: Některé programy vyžadují, aby osoba plnila určité aktivity, jako například hledání práce nebo účast v pracovních programech, aby si udržela oprávnění k podpoře.

Majetková hranice: Toto pravidlo stanovuje maximální hodnotu majetku, kterou může osoba vlastnit a stále kvalifikovat se pro podporu. Hranice se mění v závislosti na programu a zahrnuje majetek jako nemovitosti, hotovost a investice.

Trvání nezaměstnanosti: Některé programy poskytují podporu pouze po určitou dobu, obvykle několik týdnů nebo měsíců.

Stav zdraví: Některé programy poskytují podporu pouze osobám se zdravotním postižením nebo zdravotními potížemi, které jim brání v práci.

Tyto pravidla se mohou lišit v závislosti na konkrétním programu sociálního zabezpečení v USA, proto je důležité zkontrolovat specifické požadavky pro každý program zvlášť.

Foto: Unsplash

baby-carriage

Můžu využít TANF a SNAP a nemusim pracovat?

Ne, tak jednoduché to není. Programy Temporary Assistance for Needy Families (TANF) a Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) jsou určeny pro poskytnutí dočasné podpory lidem a rodinám, kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci. Tyto programy mají určité požadavky a omezení, co se týče příjmu, počtu členů rodiny, období, po které lze podporu čerpat, a dalších faktorů.

Pokud byste porodila dítě a poté se vrátila do práce, získala byste tím určitý příjem. Pokud váš příjem překračuje stanovené hranice, může se to odrazit na vaší kvalifikaci pro TANF a SNAP. Navíc, oba programy vyžadují, aby žadatelé splnili určité požadavky, jako je například aktivní hledání práce, účast v pracovních programech nebo vzdělávacích aktivitách. Pokud byste se aktivitám neúčastnila, mohlo by to mít negativní dopad na vaši kvalifikaci pro podporu.

Je tedy důležité si uvědomit, že TANF a SNAP jsou určeny pro dočasnou podporu, a že podpora závisí na vaší finanční situaci a splnění určitých požadavků.

USA a příspěvek na bydlení:

V USA existuje několik programů, které poskytují finanční podporu na bydlení. Nejvýznamnějším z nich je program Housing Choice Voucher, který je obecně známý jako Section 8. Tento program poskytuje finanční podporu na nájem pro nízkopříjmové domácnosti, osoby se zdravotním postižením a seniory. V rámci programu mohou příjemci voucherů hledat bydlení v soukromém sektoru a část nájemného je hrazena státem.

Kromě toho existují i další programy, jako například Public Housing, který poskytuje veřejné byty pro osoby s nízkými příjmy, a USDA Rural Development Housing Programs, který poskytuje finanční podporu na bydlení v oblastech venkovských a zemědělských oblastech.

Příspěvek pokryje celý nájem:

Právě to je cílem programu Housing Choice Voucher (Section 8) - poskytnout příjemcům voucheru finanční podporu na bydlení v soukromém sektoru, která jim umožní pokrýt celou nebo většinu nájemného a v některých případech také služby, jako jsou voda, elektřina a plyn. Příjemce voucheru obvykle platí zbytek nájemného ze svého příjmu až do určitého limitu.

Výše finanční podpory závisí na několika faktorech, jako je velikost rodiny, příjem a nájem bytu. Kromě toho může být v různých státech a městech různá. Nicméně, pokud příjemce voucheru najde byt, který splňuje požadavky programu a nájemné je nižší než limit, který je stanoven pro danou oblast, může se stát, že finanční podpora bude pokrývat celé náklady na nájem.

Jak dlouho lze tento příspěvek pobírat?

Délka pobírání příspěvku na bydlení v rámci programu Housing Choice Voucher (Section 8) v USA se různí v závislosti na mnoha proměnných, včetně příjmu, rodinného stavu a potřebách každého jednotlivého příjemce voucheru.

Obvykle se však jedná o dlouhodobou podporu, která může být poskytována po mnoho let, pokud příjemce voucheru stále splňuje kritéria programu. Příjemce musí pravidelně obnovovat svůj nárok na příspěvek a dokazovat, že stále splňuje podmínky programu.

Je však důležité poznamenat, že program Section 8 je financován z federálních prostředků a může být ovlivněn politickými změnami a přidělením finančních prostředků. To znamená, že i když je program obecně dlouhodobou podporou, nemusí být vždy k dispozici pro všechny, kteří by o ni mohli mít zájem.

Omezená doba trvání výplaty dávek:

Omezená doba trvání se vztahuje na určité sociální dávky, které jsou poskytovány pouze po určitou dobu. Tato doba se může lišit v závislosti na druhu dávky a podmínkách pro její poskytnutí.

Například v USA program Temporary Assistance for Needy Families (TANF) poskytuje finanční pomoc rodinám v nouzi po dobu omezenou obvykle na 60 měsíců (5 let). Po této době mohou rodiny požádat o prodloužení, pokud stále splňují podmínky programu.

Podobně je tomu u některých druhů podpory v nezaměstnanosti, kdy nezaměstnaný má nárok na podporu pouze po určitou dobu a poté musí buď najít práci, nebo může být odhlášen z programu.

Partner, druh:

Pokud má žena partnera, který se s ní účastní programu sociálních dávek, mohou být jejich příjmy zohledněny při určování výše dávek. V takovém případě by tedy mohlo dojít k omezení nebo zrušení dávek, pokud příjem partnera přesáhne stanovenou hranici. V případě, že je partner ženou samozřejmě může mít na některé dávky nárok i on, ale záleží na přesných okolnostech a podmínkách programu. Pokud by partner využíval sociální dávky neoprávněně nebo jiným způsobem zneužíval systém, mohlo by to vést k sankcím, jako jsou například pokuty nebo odebrání dávek.

Pokud žena pobírá sociální dávky a je oficiálně bez partnera, a ve skutečnosti s ním žije a ten vydělává, pak by to mohlo být považováno za podvod na sociální dávky. Podvod na sociální dávky je trestným činem, který může být stíhán a trestán. Pokud by byla taková situace zjištěna, žena by mohla být požádána, aby vrátila nesprávně vyplacené dávky a mohla by být potrestána pokutou nebo dokonce vězením.

Jak se odhalují zneužití systémů v USA?

Přesné statistiky nelze poskytnout, protože čísla se mohou lišit v závislosti na zdrojích a metodologiích sledování. Avšak vládní orgány v USA podnikají kroky k identifikaci a odhalování případů zneužití a podvodů s dávkami. Tyto orgány spolupracují s místními a federálními úřady, aby zajistily správné využívání sociálních programů a identifikovaly případy, které by mohly být zneužity nebo podvodné. K odhalení případů mohou být využívány například interní kontroly a auditování, inspekce, stížnosti a tipy od veřejnosti, ale také sofistikované nástroje na detekci podvodů a analýzu dat.

Jaká je výše sociálních dávek v porovnání s minimální mzdou v USA?

Výše sociálních dávek v USA závisí na mnoha faktorech, jako jsou příjem a rodinná situace příjemce dávek, výše nákladů na bydlení v dané oblasti, zdravotní stav, věk a další faktory. Proto se výše sociálních dávek může výrazně lišit v závislosti na konkrétní situaci.

Nicméně, co se týká minimální mzdy v USA, ta se v současnosti pohybuje na federální úrovni na hodnotě 7,25 dolaru za hodinu. V některých státech ale existuje vyšší minimální mzda, která se pohybuje v rozmezí 8-15 dolarů za hodinu.

Má osoba pobírající dávky, stejnou výši prostředků jako je minimální mzda nebo snad dokonce i vyšší?

Obecně platí, že výše sociálních dávek v USA je nižší než minimální mzda. Přesná výše dávek závisí na mnoha faktorech, jako je například počet osob v domácnosti, příjmy a majetek, a také na konkrétním programu, ze kterého jsou dávky vypláceny. Nicméně, v mnoha případech jsou dávky značně nižší než průměrný plat nebo minimální mzda v dané oblasti.

Jaký je tedy rozdíl u výše dávek vůči minimální mzdě?

Výše dávek je rozdílná v závislosti na státě, protože mnoho programů je financováno jak federální vládou, tak jednotlivými státy. Přesto obecně platí, že výše dávek je nižší než minimální mzda. Podle údajů z roku 2022 byla výše federální minimální mzdy 7,25 dolaru za hodinu. Maximální výše TANF pro jednu rodinu s třemi dětmi byla v roce 2022 v průměru kolem 500 dolarů měsíčně, což by znamenalo méně než 3 dolary na hodinu, pokud by se přepočetl na minimální mzdu. V případě SNAP se průměrná výše na osobu pohybuje kolem 125 dolarů měsíčně, což by bylo také méně než 1 dolar na hodinu, pokud by se přepočetl na minimální mzdu.

Informace o výši sociálních dávek a minimální mzdě v USA jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách vlády USA

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz