Hlavní obsah
Aktuální dění

Znáte vůbec strategickou agendu pro EU? Možná byste měli, je to pěkná pětiletka

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash
29. 4. 8:48

Evropská rada ve své strategické agendě na období 2019–2024 stanovila čtyři prioritní oblasti, kterými se má v pětiletém období řídit činnost orgánů EU. Tyto oblasti se snaží reagovat na výzvy a příležitosti, které současná globální situace přinesla.

Článek

Zaměřením se na ně může EU posílit svou roli v dnešním náročném prostředí.

Strategická agenda také určuje, jak plnit čtyři hlavní priority.

1.) Ochrana občanů a svobod. Zajištění účinné kontroly vnějších hranic EU a další rozvoj komplexní migrační politiky. Boj proti terorismu a přeshraniční/online trestné činnosti, zvýšení odolnosti EU vůči přírodním katastrofám i katastrofám způsobeným člověkem.

2.) Rozvoj silné a živé ekonomické základny. Budování odolné ekonomiky prohlubováním hospodářské a měnové unie s cílem zajistit, aby byla Evropa lépe připravena na budoucí otřesy, dokončením unie bankovnictví a kapitálových trhů, posílením mezinárodní role eura, investicemi do dovedností a vzdělání, podporou evropských podniků, přijetím digitálních technologií transformace a rozvoj silné průmyslové politiky.

3.) Budování klimaticky neutrální, zelené, spravedlivé a sociální Evropy. Investice do ekologických iniciativ, které zlepšují kvalitu ovzduší a vody, podporují udržitelné zemědělství a chrání environmentální systémy a biologickou rozmanitost. Vytvoření efektivního oběhového hospodářství (kde jsou produkty navrženy tak, aby byly odolnější, opakovaně použitelné, opravitelné, recyklovatelné a energeticky účinnější) a dobře fungujícího energetického trhu EU, který poskytuje udržitelnou, bezpečnou a cenově dostupnou energii. Rychlejší přechod na obnovitelné zdroje a energetickou účinnost a zároveň snížení závislosti EU na vnějších zdrojích energie.

4.) Prosazování evropských zájmů a hodnot na globální scéně. Provádění evropského pilíře sociálních práv. Budování silné zahraniční politiky založené na ambiciózní politice sousedství s 16 svými nejbližšími východními a jižními sousedy a komplexním partnerství s Afrikou. Podpora celosvětového míru, stability, demokracie a lidských práv. Zajištění silné obchodní politiky v souladu s multilateralismem a mezinárodním řádem založeným na globálních pravidlech. Převzít větší odpovědnost za bezpečnost a obranu a zároveň úzce spolupracovat s NATO.

Foto: Unsplash

Wall by wall

Předseda komise určil šest politických priorit pro její současný pětiletý mandát.

Ty jsou odvozeny ze strategického programu Rady a z diskusí s politickými skupinami Evropského parlamentu.

Evropská zelená dohoda.

Přeměna EU v moderní, na zdroje efektivní a konkurenceschopné hospodářství a zároveň zachování evropského přírodního prostředí, řešení změny klimatu a do roku 2050 Evropa uhlíkově neutrální a efektivní z hlediska zdrojů.

Foto: Unsplash

Ecology

Evropa vhodná pro digitální věk. Přijetí digitální transformace investicemi do podniků, výzkumu a inovací, reformou ochrany údajů, posílením pravomocí lidí s dovednostmi nezbytnými pro novou generaci technologií a navrhováním odpovídajících pravidel.

Ekonomika, která pracuje pro lidi.

Posílení hospodářství EU při současném zajištění pracovních míst a snižování nerovností, podpora podnikání, prohlubování hospodářské a měnové unie a dokončení unie bankovnictví a kapitálových trhů.

Silnější Evropa ve světě. Posílení hlasu EU na světové scéně zlepšením jejího postavení jako bojovníka za silný, otevřený a spravedlivý obchod, multilateralismus a globální řád založený na pravidlech.

Foto: Unsplash

Economy

Posílení vztahů se sousedními zeměmi a partnery a také posílení schopnosti EU zvládat krize na základě civilních a vojenských schopností.

Propagace našeho evropského způsobu života.

Prosazování základních práv a právního státu jako bašta rovnosti, tolerance a sociální spravedlnosti.

Řešení bezpečnostních rizik, ochrana a posílení postavení spotřebitelů, jakož i rozvoj systému pro legální a bezpečnou migraci při účinném řízení vnějších hranic EU, modernizace azylového systému EU a úzká spolupráce s partnerskými zeměmi.

Foto: Unsplash

EU

Nový tlak na evropskou demokracii. Posílení evropských demokratických procesů prohloubením vztahů s Evropským parlamentem a národními parlamenty, ochranou demokracie EU před vnějšími zásahy, zajištěním transparentnosti a integrity v průběhu legislativního procesu a také širším zapojením Evropanů do utváření budoucnosti EU.

Zdroj:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz