Hlavní obsah
Aktuální dění

Proč se oznamovatelům politicky motivované šikany dětí nedostalo poděkování?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jaroslav Herda
28. 2. 16:35

Proto snad, že takové oznámení by mělo být samozřejmostí? V normální společnosti jistě ano. Ale je naše společnost normální, nebo se od normálu vzdaluje?

Článek

Je normální, aby se i spolupracovníci předsedy nejsilnějšího politického subjektu a poslance Parlamentu České republiky zdráhali informovat veřejnost o šokující zkušenosti svých dětí s konkrétním kantorem nebo alespoň s konkrétní školou? Je normální, že dodnes není veřejnosti známo jméno školy, kde studenti podlehli zlovůli vyšinutého učitele a kde mu celá jedna školní třída odevzdala podepsaný papír se jménem kandidáta, kterého budou jejich rodiče volit v prezidentských volbách?

Článek pana Holoubka (Děti zástupců ANO se před volbou prezidenta musely zpovídat před celou třídou), v němž cituje nejmenované zdroje redakce, vyšel na PrahaIN.cz 4. února. Dosud není známo jediné jméno dotčeného člena hnutí ANO, ani jediné jméno šikanovaného studenta, ani jméno vyšinutého kantora či jméno některého z rodičů, dokonce ani název školy, v níž byly na studentech úspěšně vynuceny informace o jejich rodičích.

Vyjímám z právního názoru Policejního prezidia České republiky vyjádřeného dne 25. 2. 2023 pod Č. j. PPR-9656-8/ČJ-2023-990320) :

„Každá jednotlivá věc má být v první řadě řešena na příslušné škole individuálně, což se evidentně dělo nebo děje“.

Nevím, co si máme představit pod „evidentně“, když chybí jasná informace, že si policie ověřila u konkrétních škol, že tam ono „řešení“ proběhlo či probíhá. Občanům zatím chybí také informace o tom, zda se už někdo rodičům omluvil za to, že o nich byly bez jejich souhlasu shromážděny osobní údaje v listinné podobě a v poté poskytnuty celé třídě studentů. Pro mne je zatím evidentní jen to, že „se věc řeší“ údajně a neznámo kde. Evidentní je pro mne i to, že pan Holoubek mi na další dotaz už neodpověděl a že jsem se unáhlil, když jsem za jeho odpověď poděkoval předem:

Dobrý den, pane Holoubku,

děkuji Vám za Vaši odpověď. Není z ní ale jasné, kdo věc řeší. Těžko tedy mohu předpokládat, že o způsobu řešení a krocích k nápravě bude veřejnost informována. Upřesněte, prosím, který orgán či úřad se věcí zabývá, abych jej mohl kontaktovat a získat bližší informace v souladu se zákonem (§ 106).

Děkuji předem za odpověď.

Jaroslav Herda

Dále z vyrozumění policejního prezidia:

„Navíc v předmětných citátech, na které poukazujete, se objevují velmi obecné formulace o jednání učitelů, například: „Pak pronesl něco v tom duchu…“ a tudíž zde není dána hodnověrnost. Proto se nelze bez dalšího jen na základě úryvků těchto obecných sdělení dovolávat ingerence orgánů činných v trestním řízení“.

S tím nelze než souhlasit, zvláště když za ty tři tečky dosadíme vynechanou větu: že je pyšný, že nikdo nevolí ´toho´ Babiše.

Souhlasím s policejním prezidiem, že nepůsobí věrohodně slova o učiteli, který vystaví studenty i syna nejmenovaného významného činitele „šílenému tlaku“, a pak se ještě před studenty pyšní volebními preferencemi jejich rodičů.

Policejní prezidium kvalifikovaným posouzením a provedeným šetřením nezjistilo skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání trestného činu. Chápu, že kdyby učiteli na střední škole z důvodu přepracování takzvaně hráblo a pyšnil se před studenty svým vlivem na jejich rodiče, mohlo bys se jednat o dočasný stav, který by nemusel nikoho vážně znepokojovat. Informace, které pan Holoubek poskytl široké veřejnosti však obsahují i mnohem vážnější (obviňující) větu, k níž se policejní prezidium jediným slovem nevyjádřilo:

„V dalším případě třeba museli žáci napsat, koho volí jejich rodiče. A museli se pod to podepsat a odevzdat. Vyučující pak vstal a četl jména podepsaných a kandidáty jejich rodičů“.

Cituji ze Zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů:

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby (§ 3, odst. 1).

Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky (odst. 2.

Ze zákona č. 110/2019 Sb. § 5:

Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu (odst. 3).

§4 a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,

Ze zákona č. 110/2019 Sb. § 5:

Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění

a) povinnosti, která je správci uložena právním předpisem, nebo

b) úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Podle mého právního názoru laika byla oním neznámým učitelem zásadním způsobem dotčena práva svěřených nezletilých osob i jejich rodičů, neboť nejenže nebyl nikým pověřen k získání osobních údajů o množině osob, ale dopustil se toho bez jejich souhlasu, a to nátlakem na nezletilé osoby jemu s důvěrou svěřené a zneužitím autority ve vztahu žák – učitel.

Z internetových stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

„Tajné hlasování – tato zásada znamená, že nesmí být možné spojit voliče s odevzdaným hlasem.“

Tento případ je zajímavý tou nevšední arogancí neznámého kantora, který spojil konkrétní voliče s jejich hlasy dokonce už před volbami.

Je pro mne nesnadno uvěřitelné, že by se celá třída dnešních šestnáctiletých studentů tak snadno podvolila vůli vyšinutého kantora. Spíše bych uvěřil, že by třída jeho pokus kádrovat rodiče odměnila doporučením opustit třídu a poradit se s ředitelem školy o možnosti zdravotní dovolené (přinejmenším). Pokud se ale skutečně tímto excesem někdo někde zabývá a řeší jej (dle policejního prezidia evidentně ano, a to na školní půdě), pak bych považoval za více než vhodné poskytnout celé předmětné neznámé třídě psychologickou podporu, neboť sebedůvěra všech studentů této třídy by bývala musela být dlouhodobě podkopávána až k této politováníhodné zkušenosti.

Nejčastěji skandovaným heslem v listopadu 1989 bylo: Svobodné volby! Co by to po dvaatřiceti letech muselo být za školu, kde by studentům nebyl v hodinách občanské nauky vysvětlen smysl a význam tajného hlasování? Co by to muselo být za exota-pedagoga, který by kádroval rodiče studentů jako v padesátých letech?

To už by nebyl jen případ pro „řešení“ na půdě školy, ale přinejmenším v součinnosti s příslušným školským úřadem. Andrej Babiš 8. února na brífinku hnutí ANO obvinil z předmětného „největšího hnusu“ média. Jim připsal „tu nenávist, tu rozdělenou společnost“.

Máme tomu rozumět tak, že spolupracovníci Andreje Babiše z hnutí ANO nesdělili veřejnosti ani název té předmětné a dosud neznámé školy proto, že vnímají i onoho vyšinutého kantora jako oběť nenávisti médií? Nebo se snad obávají strašně strašidelné pomsty kantora, který se zdá být nezpůsobilý k výkonu učitelského povolání?

Pokud se „věc evidentně řeší“ na školní půdě, jak napovídají slova policejního prezidia, pak by to znamenalo, že selhání učitele (učitelů) oznámili ostatní rodiče, kteří překonali strach z mocného a obávaného kantora. Za to by jim jistě patřil dík všech soudných a slušných občanů. Třeba i samotného ministra Vladimíra Balaše, pokud je komu děkovat. V čase přesycení veřejného prostoru rozmanitými poplašnými zprávami a fakenews si občané zvláště v případech jako je tento zaslouží od orgánů veřejné moci informace snadno odlišitelné od účelových fantazií.

Dokud nebudou veřejnosti poskytnuty přesvědčivé informace v této věci, nebudu se divit tomu tichu členů hnutí ANO. Tomu mlčení. Do té doby budu spíše věřit, že onen bláznivý učitel neexistuje a že byl stvořen jako křuska k nakopnutí médií.

Kdyby se zjistilo, že v některé škole má celá třída ve vlasech breberky, věděli bychom ještě ten den, která je to škola.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz