Hlavní obsah
Názory a úvahy

Jak trvale ukončit konflikt na Ukrajině? Pomocí spravedlivého referenda

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jiří Hofman
8. 1. 15:00

Je v zájmu všech – tedy v zájmu Ukrajiny, Evropy, světa, ale i ruského agresora ukončit trvale válku na Ukrajině. Ale trvalé ukončení je možné jen tehdy, pokud budou mít obě strany konfliktu pocit, že řešení je spravedlivé.

Článek

Aby bylo ukončení války spravedlivé, musí s ním souhlasit nejen obě strany konfliktu, ale musí být také v souladu se světem uznávanými mírovými principy, přičemž světem se rozumí především OSN.

Jako spravedlivý mírový způsob ukončení konfliktu může posloužit platné referendum platných občanů, žijících na sporných územích, na jehož zadání se budou podílet Ukrajina i Rusko.

Aby bylo referendum platné, nemůže proběhnout ani pod záštitou Ruska, ani pod záštitou Ukrajiny, ale musí proběhnout pod záštitou OSN nebo jím pověřených orgánů.

Aby bylo referendum platné, musí se ze sporných území také stáhnout obě válčící armády, nebo alespoň musí garantovat, že nebudou referendum ovlivňovat a že budou respektovat výsledky referenda, přičemž jakákoliv garance ze strany Ruska je podle dosavadních zkušeností bezcenná. Proto je zapotřebí, aby během referenda a po něm byly na sporných územích přítomny mírové sbory OSN, přičemž tyto by měly pocházet ze zemí, které ani během války, ani před ní nestranily žádné straně konfliktu. Jsou tak např. vyloučeny evropské, americké a čínské jednotky a nabízejí se např. vojenské jednotky Turecka a Indie.

A teď již k samotnému referendu.

Otázky by měly být dvě a měly by znít takto:

a) K jaké zemi, k Ukrajině, nebo k Rusku, by mělo náležet území, na němž žijete?

b) Pokud se Vaše přání nesplní, přejete si zůstat, nebo odejít?

Tyto otázky a odpovědi by neměly být anonymní a každý hlasovací lístek by měl být označen všemi údaji potřebnými pro přesnou identifikaci. Bez těchto údajů by byl lístek neplatný. Hlasovací lístky by zůstaly uloženy u OSN.

Referenda by se mohli zúčastnit pouze obyvatelé, kteří na sporných územích žili po dobu posledních 3-12 měsíců před vypuknutím konfliktu – na Krymu a v tzv. Doněcké a Luhanské republice tedy koncem roku 2013 a začátkem roku 2014 (do poloviny února), na ostatních územích pak před 24.2.2022.

Z referenda by tedy byli vyloučeni občané, kteří se na sporná území přistěhovali až po jejich anexi. Jako zdroj pro ověření platnosti hlasů by sloužily ověřené matriky z té doby. Pokud se matriky z té doby nezachovaly nebo existuje podezření jejich manipulace, je zapotřebí pro uznání hlasu svědectví o pobytu alespoň deseti dalších osob, které se referenda zúčastnily, přičemž nejméně polovina svědků musí hlasovat v první otázce obráceně, než posuzovaná osoba.

Protože mnoho občanů bylo naopak ze sporných území vyhnáno nebo během konfliktu zabito, hlasy všech občanů, kteří na sporných územích prokazatelně žili v uvedené době a kteří v referendu neodevzdali hlas, by v první otázce připadly ve prospěch Ukrajiny, druhá otázka by zůstala nezodpovězena.

Území, na nichž by referendum proběhlo, by určilo Rusko. Přitom referendum pro všechna území by bylo společné a jednotné a referendum by bylo platné a závazné při jakékoliv účasti.

Rozhodující hranicí pro územní rozdělení by byla hranice 20% hlasů ve prospěch Ruska. Nebylo-li by dosaženo této hranice, zůstaly by původní hranice (před rokem 2014) nedotčeny a tedy i Krym a tzv. Doněcká a Luhanská republika by zůstaly ve vlastnictví Ukrajiny. Proto by Rusko mělo být při určování území, na nichž referendum proběhne, opatrné. Příliš velké oči by totiž pro ně mohly znamenat ztrátu všeho.

Pokud by byl výsledek referenda vyšší než 20%, rozdělila by se sporná území mezi Ukrajinu a Rusko podle dosaženého poměru hlasů, a sice tak, že přednostně by území připadla té zemi, pro niž by hlasovalo nejvíce občanů daného území. Přitom by byl brán ohled na územní celistvost a při porušení územní celistvosti by byla dávána přednost územím splňujícím tuto podmínku. Za účelem dosažení co nejspravedlivějšího rozdělení by bylo referendum prováděno v dostatečném počtu dostatečně malých volebních okrsků.

Kvůli geografické celistvosti a bezpečnosti by byla z výše uvedeného principu vyčleněna západní polovina Krymu, která by byla přidělována Rusku od jihu po částech až úplně po všech ostatních územích (tedy jen v případě výsledku referenda blízkému 100% pro Rusko).

Na stejném principu, tedy na základě výsledků referenda, by se paralelně rozdělovaly i zdroje (tedy zdroje nerostných surovin, úrodná půda a zásadní infrastruktura). Pokud by rozdělení zdrojů nereflektovalo územní rozdělení, byly by buď provedeny přesuny území, nebo by druhá strana získala právo finančního podílu na výnosu zdrojů.

Získání území Ruskem na základě výsledků referenda by podléhalo ještě třem podmínkám, a sice

- zaplacení ceny získaného území na základě ocenění stavu před válkou (podobným způsobem kdysi prodalo Rusko Americe Aljašku),

- uhrazení všech válečných škod, způsobených konfliktem na území Ukrajiny (beze škod vzniklých na územích získaných pro referendu Ruskem a způsobených občanům, kteří se rozhodnou pro život v Rusku), a to i včetně náhrady nákladů spojených se stěhováním všem osobám, které se přestěhují v důsledku výsledku referenda, a

- zajištění přístupu Ukrajiny ke kritickým zdrojům a kritické infrastruktuře, která se ocitne na území Ruska.

Dokud Rusko za získaná území nezaplatí a dokud neuhradí veškeré válečné škody, zůstávají dotčená území ve vlastnictví Ukrajiny a jsou považována za území pronajatá Rusku. Poslední splátkou přecházejí území do vlastnictví Ruska. Pokud k přechodu vlastnictví nedojde, již zaplacené platby se nevracejí. Pokud by Rusko v budoucnosti narušilo územní celistvost Ukrajiny, přechod vlastnictví se ruší.

Splátky budou zaručeny všemi angažovanými členy OSN, kteří nakupují od Ruska a kteří se ke garanci připojí. Jejich platby budou probíhat přes účty u bank, které v případě opožděných splátek Ukrajině přesměrují platby na úhradu opožděných splátek.

Na porušování třetí podmínky Ruskem se nebude vztahovat přechod vlastnictví, ale budou stanoveny pokuty, které budou také zajištěny zmíněným způsobem angažovanými členy OSN.

Navržený způsob a cíle referenda plně reflektují zájmy i povinnosti obou stran. Pokud by Rusko s některými principy referenda nesouhlasilo, mělo by důvod odmítání vysvětlit a řádně zdůvodnit. Pokud se mu to nepodaří, zůstávají principy zachovány. I Ukrajina by měla tyto principy přijmout, protože jsou plně v jejích zájmech, a to včetně stabilizace prostředí bez prorusky naladěného obyvatelstva. Na druhé straně je třeba respektovat právo Ukrajiny odmítnout jakoukoliv možnost ruských územních zisků na její úkor.

Navržený způsob a cíle referenda jsou také nezávislé na vojenském stavu na bojišti a s referendem tak může být započato v podstatě kdykoliv, aniž by některá strana konfliktu s tím mohla pociťovat újmu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz