Hlavní obsah
Názory a úvahy

Benešovy dekrety opět na scéně?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

17. 5. 13:13

Mohlo by se zdát, že dnes už tzv. „Benešovy dekrety“ málokoho zajímají, nicméně jsem se nedávno dověděl z jakéhosi Konzervativního manifestu, že by se Benešovy dekrety měly zrušit.

Článek

Autoři zmíněného Konzervativního manifestu, Johana Hovorková a Pavel Šafr z webu Forum24, se domnívají, že zrušením Benešových dekretů lze vytvořit zákonné možnosti pro takový návrat sudetských Němců, který by nezpůsobil nové křivdy. To jsou slova do pranice, ale neodpovídají na prostou základní otázku – které dekrety prezidenta Edvarda Beneše by se měly zrušit? Vrátím se ale napřed o pět let zpátky.

V roce 2018 tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila ve svém projevu na Dnech připomínky útěku a vyhnání, že poválečný odsun Němců z východní Evropy není morálně ani politicky ospravedlnitelný. Její tvrzení okamžitě odmítl tehdejší český prezident Miloš Zeman jako absolutně nepřijatelné s tím, že slova Merkelové jitří staré rány. Také tenkrát designovaný premiér Andrej Babiš odmítl výrok kancléřky jako absolutně nepřijatelný. Těžko říct, jestli se Merkelová chtěla zavděčit posluchačům, a tak hodnotila (dnes už 78 let) staré události současnýma očima, nebo jestli měla ještě jiný záměr.

Jde-li o odsun sudetských Němců z ČSR, byla tato nešťastná kapitola našich dějin oficiálně uzavřena hned dvakrát, a to mezi Českem a Německem Česko-německou deklarací, a přijetím Česka do Evropské unie v roce 2004. Než k tomu došlo, probíhala v Evropském parlamentu rozsáhlá a dramatická debata zejména o dekretech prezidenta ČSR Edvarda Beneše, které se týkaly poválečného odsunu Němců od nás. Jasno do problematiky vnesl až posudek odborníka na mezinárodní právo Jochena Froweina, který konstatoval, že český právní systém je i s důsledky plynoucími z tzv. Benešových dekretů slučitelný s právem Evropské unie. Posudek se stal předlohou pro zprávu o přistoupení ČR k EU.

Před časem jsem se touto problematikou podrobněji zabýval, takže bych nyní, kdy od prvního Benešova dekretu týkajícího se poválečného odsunu sudetských Němců z Československa uplyne 19. května 78 let, chtěl připomenout, o co vlastně tenkrát šlo. Není pochyb, že hlavně při takzvaném divokém odsunu docházelo z české strany k otřesným excesům, násilnostem i vraždám. Lze to morálně ospravedlnit? Lze vůbec ospravedlnit třeba vraždu? Lze ospravedlnit II. světovou válku s jejími hrůzami, hromadnými vraždami nevinných lidí, mučením, koncentráky? Lze ospravedlnit holocaust? Myslím, že nemá dnes smysl vynášet morální soudy o době vzdálené téměř už osm desítek let. Nacismus byl zrůdnou ideologií, která vedla k smrti a utrpení mnoha milionů lidí. Je třeba jen důsledně bránit tomu, aby se něco podobného mohlo opakovat.

Avšak politické ospravedlnění – to už je něco jiného. Historička Muriel Blaive, vědecká pracovnice pařížského institutu soudobých dějin a Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách ve sborníku Benešovy dekrety (2003) například uvedla: „Politiku odsunu Němců ze střední a východní Evropy na konci druhé světové války implicitně či explicitně schválily tři velmoci před, v průběhu a po Postupimské konferenci. Většinou byla chápána jako zasloužený důsledek porážky nacistů. A také evropskou veřejnost v té době osud německých uprchlíků téměř nedojal, protože svou pozornost rychle zaměřila na vznik komunistických režimů a studenou válku.“ Proto je zcela mimo mísu uvažovat nyní o tom, zda je odsun politicky ospravedlnitelný. Dnes takto postupovat jistě nelze, ale tenkrát se tomu z pochopitelných důvodu nikdo nedivil.

Podle Blaive je také podivné, když se na přelomu 2. a 3. tisíciletí diskuse o dekretech zaměřovala především a zjevně na jejich legálnost. Zákonnost totiž jen stěží mohla charakterizovat poválečnou Evropu, která si řešila své účty krvavě. V Polsku proběhlo vyhnání Němců v ještě daleko méně „legálním“ kontextu než v Československu. Počet obětí tam byl rovněž vyšší.

Morálnost a oprávněnost vyhnání sudetských Němců je určitě víc český než třeba německý problém. Sudetští Němci totiž na sklonku první ČSR dali jasně přednost před českou demokracií svému národu, ač byl ovládán zrůdnou nacistickou ideologií. Nenávist a mstu za zločiny nacismu po válce tak na sebe seslali vlastně sami a „zadělali“ si na ně dřív, než ke zločinům došlo. Jenže Češi se vždy považovali za národ demokratický a spojení pojmů odsun a demokracie je mimořádně ambivalentní. Nabízí se tudíž otázky: lze násilím vysídlit jednu národnostní menšinu jménem demokracie, a aniž by to demokracii zasáhlo?

V této souvislosti nebude od věci připomenout si, co to vlastně byly „Benešovy dekrety“ a proč je prezident vůbec vydával. Když si je člověk přečte a zamyslí se nad nimi, možná se mu mnohé objasní. Prezident Edvard Beneš stál v čele prozatímní vlády od konce roku 1938 do podzimu 1945, nejprve v exilu v Londýně a po návratu do vlasti také v Praze. A v této situaci, kdy neexistoval svobodně zvolený parlament, jenž by přijímal zákony, vydal 143 tzv. dekretů. V několika málo z nich, datovaných na jaře, v létě a na podzim roku 1945, vyhlásil zabavení majetku sudetských Němců, německé menšiny v Československu, jež v roce 1939 masově podporovala invazi hitlerovských vojsk. Současně téměř tři miliony těchto bývalých československých občanů, považovaných za kolektivní původce neštěstí, které postihlo český národ v letech 1938-1945, byly vyhnány »manu militari« (nuceně) do Německa a Rakouska.

Pod pojmem »Benešovy dekrety« se v souvislosti s odsunem míní deset následujících dokumentů z roku 1945 a jeden zákon z roku 1946.

Konfiskační dekret č. 5/1945 z 19. května 1945, kterým je konfiskován majetek „státně nespolehlivých osob“ (mezi něž jsou vedle českých a slovenských kolaborantů počítány i všechny osoby německé či maďarské národnosti). Tento dekret rovněž prohlašuje za neplatné všechny majetkové právní úkony, k nimž došlo po roce 1938 pod „tlakem okupace“.

Velký retribuční dekret č. 16/1945 z 19. června, jímž byly zřízeny lidové soudy, které měly trestat nacistické zločiny.

Dekret č. 12/1945 z 12. června, kterým je konfiskován zemědělský majetek Němců, Maďarů a „zrádců a nepřátel českého a slovenského národa“.

Dekret č. 28/1945 z 20. července o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných „nepřátel státu“ českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.

Dekret č. 33/1945 z 2. srpna, jímž Němci, kteří se v letech 1938/1939 stali říšskými občany, i další osoby německé národnosti pozbývají československého státního občanství, pokud nebyli uznáni za antifašisty.

Dekret č. 35/1945 o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území.

Dekret č. 71/1945 z 19. září o pracovní povinnosti sloužící odstranění válečných škod, která byla uložena osobám, jež pozbyly československého státního občanství.

Dekret č. 108/1945 z 25. října, opět konfiskační dekret, jímž je konfiskován „nepřátelský“ majetek příslušníků německé a maďarské národnosti.

Dekret č. 126/1945 z 27. října, jímž jsou v rámci internačních táborů a vězeňských zařízení zřízeny zvláštní oddíly pro vykonávání nucené práce pro „nacistické zločince, zrádce a jejich pomahače“.

Dekret č. 137/1945, také z 27. října, jímž byly zřízeny internační tábory pro „osoby státně nespolehlivé“.

Kromě těchto deseti dekretů je velkým problémem také takzvaný »amnestijní zákon« čili zákon č. 115 z 8. května 1946, o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků, jímž je omilostněno jednání, k němuž došlo v době okupace a v prvních poválečných měsících, pokud účelem takového jednání „bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů“.

Je evidentní, že tento zákon hlavně ve formulaci – jednání, které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů – omilostňuje paušálně mstu a z ní plynoucí násilné akty. Není asi těžké pochopit na základě obsahu a jazyka dekretů a zákona, proč se staly především po roce 1989 a pak v Evropském parlamentu předmětem kontroverzní diskuse.

Dnes se zdá, že otázky, které před nás odsun či vyhnání stavěl, a ještě před pěti lety byly stále velmi citlivé a přemýšlení o nich bylo bolestné, jako by vyčpěly. Dnes se může někdo ptát: Koho zajímá osud sudetských Němců? Toto téma v současnosti jistě není na pořadu dne, jak ale naznačuje zmíněný Konzervativní manifest, problém vyhnání sudetských Němců a otázka zrušení Benešových dekretů nejsou ani zdaleka všem lhostejné.

Proto bych chtěl připomenout ještě právně historická hlediska Benešových dekretů z českého pohledu podle příspěvku právního historika Jana Kuklíka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve sborníku Benešovy dekrety (prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. byl pak v letech 2014 až 2022 děkanem Právnické fakulty UK).

„Benešovy dekrety byly řešením mimořádné ústavní situace, do níž se Československo dostalo vinou agresivní politiky nacistického Německa po Mnichovské dohodě (1938) a po 15. březnu 1939, kdy vznikl Protektorát Čechy a Morava ovládaný Německem a formálně nezávislý Slovenský stát,“ napsal ve sborníku Jan Kuklík.

Pokud jde o vztah dekretů k problematice poválečného odsunu německé a maďarské menšiny v Československu, upozornil Kuklík, že existuje několik rovin samotného pojímání Benešových dekretů a apeluje, aby od sebe byly oddělovány politizující či moralizující soudy o dekretech od jejich kritického historického a právně-historického zkoumání a zároveň, aby byla jasně identifikována role dekretů v současném právním řádu.

Ve své stati ve sborníku Jan Kuklík také uvedl, že není jasné „kolika dekretů by se mělo požadované rušení týkat a že rovněž není formulováno, zda se požaduje zrušení celých norem (tj. například i těch jejich částí, které se týkají německého státu, nacistických organizací, válečných zločinců, kolaborantů či poválečných restitucí mimo jiné i židovského majetku), nebo jen jejich částí a zejména zda se jedná o zrušení ex tunc (tj. zpětně ode dne jejich účinnosti) či jen o deklaratorní konstatování, že již dekrety ex nunc (od nynějška) nebudou nadále součástí českého právního řádu.“

Ve světle uvedených slov právního historika se ukazuje jako zřejmé, že minulé i současné požadavky na zrušení Benešových dekretů jsou vesměs jen více či méně emotivní a nepromyšlené výkřiky, z nichž není jasné, co přesně vlastně jejich autoři chtějí a jejichž relevance je velmi pochybná.

Ch. Domnitz, Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské unie (2007)

M. Blaive, G. Mink, Benešovy dekrety (2003)

https://www.forum24.cz/vratme-majetek-slechte-a-zrusme-benesovy-dekrety-poslechnete-si-navrhy-pro-prave-konzervativce

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz