Hlavní obsah
Umění a zábava

Emoce na plný plyn, to je flamenco, fotoreportáž z Olomouce

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Lenka Hoffmannová

Tanečnice flamenca na kytaru doprovodil mladý, temperamentní a charismatický kytarista David Bílek.

6. 8. 9:45

Milovníci flamenca prožili každoroční několikadenní festival Colores s tancem a hudbou a kulturou tohoto pojmu. Nedělní podvečer si zpříjemnili na parkánu Konviktu Univerzity Palackého.

Článek

Nedělní koncert se konal ve spolupráci s Univerzitou Palackého, iniciativou Zaparkuj a Kolumbijskou ambasádou ve Vídni v Uměleckém centru UP Konvikt..

Foto: Lenka Hoffmannová

Konvikt (z lat. convīctus, spolužití, společenství, z con-, „spolu“ a vivo, „žít“) označuje společný domov s nějakým duchovním programem. Může se jednat například o internát pro studenty klášterních škol, či přípravku na studium kněžství (tzv. teologický konvikt), v němž povinně (biskup po zralé úvaze může kandidátovi tento rok prominout a poslat jej rovnou studovat seminář) tráví rok uchazeči o vstup do diecézních kněžských seminářů, v Praze (Arcibiskupský seminář) nebo Olomouci (Arcibiskupský kněžský seminář).

Na fotografii je budova Konviktu vlevo.

Foto: Lenka Hoffmannová

Barokní bývalý jezuitský konvikt z 16. století patří k nejstarším budovám Univerzity Palackého, po velkorysé rekonstrukci dokončené v roce 2002 se z Konviktu stalo moderní akademické prostředí a jádro kulturního dění v Olomouci.

Konvikt je dnes základnou výuky dějin umění, filmové a divadelní vědy, televizních studií, hudební výchovy, muzikologie a výtvarné výchovy. Nachází se zde také jedna z nejzachovalejších památek v naší zemi - atmosférická Kaple Božího Těla.

V Konviktu sídlí kreativní studentské organizace - Pastiche Filmz a StuArt, pěvecký sbor ATENEO, projekt Reactor či studentské rádio UP AIR. Je centrem dění filmového festivalu Academia Film Olomouc (AFO) a Přehlídky filmové animace a současného umění (PAF), také Divadelní Flory, Olomouckých barokních slavností či festivalu MusicOlomouc.

Foto: Lenka Hoffmannová

Na Parkánu vystoupily flamenkové tanečnice, ty spojuje láska k tomuto tanci a také dlouholeté přátelství, Zuzana Čorejová, Denisa Di Gregorio a domácí Petra Pšenicová. Do představení se nejen hrou na kytaru zapojil také mladý, temperamentní a charismatický kytarista David Bílek.

Foto: Lenka Hoffmannová

Univerzita Palackého v Olomouci je druhá nejstarší univerzita v České republice. Původní jezuitská kolej získává v roce 1573 práva jako jiné evropské univerzity. Tato práva jí udělil císař Maxmilián II. Nejprve lze studovat jen na dvou fakultách: svobodných umění a teologických disciplín.

Angličan George Warr zahájil výuku přednáškami z filozofie. Univerzita získala vliv v celé Evropě. Během 30leté války byl Jezuitský řád z Moravy vykázán a olomoucká univerzita na čas zanikla. Znovu byla obnovena roku 1621 po potlačení stavovského povstání.

Foto: Lenka Hoffmannová

Během Třicetileté války byla Olomouc osm let okupována švédskými vojsky generála Torstenssona. Město bylo vypleněno a dokonce mělo být srovnáno se zemí. Švédové odvezli bohatou knihovnu univerzity, ta se dnes nachází v Královské knihovně ve Stockholmu. Tam byl odvezen také olomoucký kolektář - kodex vzniklý v roce 1142 ve skriptoriu olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka opatřený dedikační iluminací. Jeho faksimile je dnes součástí nedávno otevřené nové expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Studentem olomoucké univerzity byl také věhlasný generál třicetileté války vévoda Albrecht z Valdštejna.

Foto: Lenka Hoffmannová

Po odchodu švédských vojsk jezuité zahájili rozsáhlou stavební činnost, mimo jiné byl postaven chrám P. Marie Sněžné. Na olomoucké univerzitě se úspěšně pěstovaly vědecké disciplíny, především matematika, fyzika a kartografie i hebrejistika.

Foto: Lenka Hoffmannová

Po zrušení řádu jezuitů v roce 1773 Josefem II. přešlo olomoucké vysoké učení pod státní správu. Univerzity byla přemístěna do Brna, ovšem již 12. září 1782 byla dekretem římskoněmeckého císaře Josefa II. přeložena zpět do Olomouce, byla však degradována na tříleté lyceum.

Foto: Lenka Hoffmannová

Do Olomouce byla navrácena plnohodnotná univerzita v roce 1827, tehdy olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf Jan Habsburský, bratr panujícího rakouského císaře Františka I., prosadil povýšení olomouckého lycea na Františkovu univerzitu s fakultami filozofickou, teologickou, právnickou a medicinsko-chirurgickým studiem.

Foto: Lenka Hoffmannová

Začátkem studijního roku 1855–1856 byla zrušena právnická fakulta, načež rakouský císař František Josef I. zrušil dekretem ze dne 17. května 1860 Františkovu univerzitu jako celek. V Olomouci zůstala pouze samostatná teologická fakulta (až do uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939). Historická žezla Františkovy univerzity byla předána k užívání Leopoldově a Františkově univerzitě v Innsbrucku, ta roku 1998 věnovala Univerzitě Palackého kopii rektorského žezla staré olomoucké univerzity.

Foto: Lenka Hoffmannová

Od roku 1946 nese univerzita název Univerzita Palackého, tehdy se 4 fakultami: bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filozofickou. Ovšem Právnická fakulta přijala své první studenty až po sametové revoluci. Naopak již v roce 1946 byla do svazku univerzity přijata také Pedagogická fakulta.

Po roce 1948 byla zrušena bohoslovecká fakutlta, také po roce 1968 zasáhla normalizace proti vysokým školám velmi tvrdě, především v humanitních oborech.

Foto: Lenka Hoffmannová

Po roce 1989 se univerzita dynamicky rozvíjí, má osm fakult: Cyrilometodějskou teologickou fakultu, Lékařskou fakultu, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu tělesné kultury, Právnickou fakultu a Fakultu zdravotnických věd.

Univerzita sídlí v mnoha historických budovách, jejich kapacita již nestačí.

Nejprve vyrostla v roce 2009 na Envelopě moderní budova Přírodovědecké fakulty UP za více než jednu miliardu korun. Také s podporou Evropské Unie vybudovala univerzita od roku 2011 pět vědeckovýzkumných areálů,

Tak vznikla také Pevnost poznání jako interaktivní návštěvnické centrum, které slouží k popularizaci vědy pro děti a mládež. V roce 2014 se otevírá nová budova pedagogické fakulty s aulou, laboratořemi, učebnami i datacentrem nové generace, také laboratoř tyflopedie a v tuzemsku ojedinělá logopedická laboratoř.

Foto: Lenka Hoffmannová

Fakulta tělesné kultury otevřela v roce 2016 v neředínském areálu Aplikační centrum Baluo - unikátní vědecké centrum zaměřené na podporu zdravého životního stylu a prevenci civilizačních onemocnění. Srdcem komplexu je diagnostické studio s nejmodernějšími přístroji pro zjištění tělesných dispozic a bazény vybavené záznamovým zařízením umožňující analýzu pohybu plavce. K dispozici je zde i unikátní indoorová lyžařská sjezdovka.

Foto: Lenka Hoffmannová

V roce 2018 dokončila rekonstrukci svých budov Filozofická fakulta a rozsáhlou modernizací prošla o rok později hlavní menza UP. Nejrozsáhlejší přestavbu ve své historii dokončila také Právnická fakulta.

V lednu 2021 zahájil provoz nový vysokoškolský ústav Český institut výzkumu a pokročilých technologií (Czech Advanced Technology and Research Institute – CATRIN), který vznikl integrací vědeckých týmů vědeckých center CRH, RCPTM a ÚMTM. Ústav propojuje vědecko-výzkumné kapacity v oblasti biomedicínského výzkumu, nanotechnologií a nových materiálů a výzkumu rostlin.

Foto: Lenka Hoffmannová

Diváci v Relax zóně Univerzity Palackého v Olomouci s netradičním posezením a poležením se cítili velmi pohodlně. Mnozí využili možnosti zapůjčení deskových her a sportovního vybavení nejen pro děti.

Foto: Lenka Hoffmannová

Spolupořadatel koncertu Zaparkuj poskytuje mediální podporu, tedy propagací akcí prostřednictvím informačních kanálů jako jsou sociální sítě Zaparkuj a Univerzity Palackého, web, tištěný program Zaparkuj, kalendáře akcí nebo dokonce mobilní aplikace. Také poskytuje materiální podporu  – tedy zprostředkování zápůjček stolů, židlí, laviček, dek, her, sportovního vybavení, audiovizuální techniky, stanů apod. Pokud se jedná o studentské organizace a iniciativy, zajistí pomoc s grafikou nebo tiskem. Iniciativa Zaparkuj též poskytuje organizační podporu – tedy nabízí pár šikovných rukou a nohou nebo organizaci akce na klíč.

Foto: Lenka Hoffmannová

Tým Zaparkuj organizuje majálesy, koncerty, divadelní představení, filmové projekce, sportovní klání i benefiční akce nejen v Olomouci.

Foto: Lenka Hoffmannová

Závěrečný podvečerní koncert festivalu Colores se konal v komorním prostoru UP Parkán, ten je součástí Konviktu. Univerzita nabízí volně přístupný Parkán veřejnosti s přilehlým bistrem k odpočinku. Prostor udržuje dvorní zahradník Filosofické fakulty UP. Parkán hostí svatební obřady, divadelní představení (šapitó během Divadelní Flory), koncerty, letní kina, výstavy diplomových prací Katedry výtvarné výchovy PdF nebo různé zahradní slavnosti i oficiálnější recepce.

POZOR! Pejskům je zde vstup zakázán. Házení okvětních lístků a rýže při svatebních obřadech je možné pouze po předchozí domluvě.

Z Bezručových sadů pod hradbami je Parkán dostupný přímo průchodem dalším původním historickým klenotem - Židovskou bránu.

Foto: Lenka Hoffmannová

Studentky a studenti univerzity ochotně odpovídali na dotazy ohledně možností studia na jedné z osmi fakult ve standardním studiu, celoživotním vzdělávání nebo univerzitě třetího věku. Zde si užíval koncert možná budoucí student univerzity.

Foto: Lenka Hoffmannová

Parkán je prostor před samotnými hradbami chráněný další, zpravidla menší zdí, hradbou či náspem s volným prostorem umožňujícím volný pohyb obránců z místa na místo.

Foto: Lenka Hoffmannová

Parkán byl součástí opevnění středověkých hradů a měst. Vznikl navezením zeminy před hlavní hradbu do výše několika metrů. Tím se celý prostor zvedl o několik metrů. Z vnější strany se zemina zpevnila druhou hradbou, o něco nižší; druhá hradba se nazývala parkánová a prostor mezi hradbami parkán.

Foto: Lenka Hoffmannová

Protože byly parkány poměrně široké (u městských hradeb i 10 metrů), daly se používat jako komunikace vhodné k přesunu obránců i vozů se střelivem. Obránci tu mohli střílet ve dvou řadách nad sebou. Pokud útočníci prorazili u paty opevnění parkánovou hradbu, nedostali se do města či hradu, ale začala se na ně sypat zemina, ze které byl parkán vybudován.

Foto: Lenka Hoffmannová

Již od středověku se parkán stával zároveň smetištěm, kam se z hradeb házely odpadky. Proto se v 19. století snažily městské rady parkány zastavět nebo na nich vybudovat parky.

Foto: Lenka Hoffmannová

Hudební skupina Marimbea z oblasti tichomořského pobřeží Kolumbie nese název podle marimby, typického nástroje v afro komunitách.

Na závěr večera si diváci užili interaktivní koncert s tradiční hudbou a informacemi o jejím kontextu. Někteří diváci se přidali pohybem a zpěvem.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Flamenco
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz