Hlavní obsah
Právo a státní správa

Rady pro pořízení nemovitosti z hlediska životního prostředí - 2. část

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Matěj Kačaba

Pohled na obec Hrbokov - i zde byl zjišťován ve vzdálenosti 4,5 km o komína cementárny obtěžující zápach

30. 8. 7:23

Právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí mohou poskytovat cenné informace pro rozhodování o pořízení nemovitosti.

Článek

V úvodním článku „Praktické rady pro pořízení nemovitosti z hlediska životního prostředí“, který se zabývá praktickými radami, jak získat informace o stavu životním prostředí v okolí nemovitosti vyhlédnuté ke koupi, byla pozornost věnována zejména zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pro ty, kteří úvodní článek nečetli, je žádoucí zopakovat reálný příklad z okolí Cementárny Prachovice, jak může skončit koupě nemovitosti, pokud jsou při rozhodování opomenuty veřejně dostupné informace, resp. informace, které lze získat pomocí zákona č. 123/1998 Sb. o stavu životního prostředí.

Určitá rodina se rozhodla, že se z blízkých a z jejich pohledu nadměrně zamořených Pardubic přestěhuje do nedalekého malebného kouta podhůří Železných hor. Tak se i za vynaložení nemalých finančních prostředků stalo. Pohoda spojená s novým životě na „čistém“ venkovu v pohádkové krajině trvala pouze do okamžiku, kdy je jednoho dne probudil obtěžující zápach, jelikož ten den vanul vítr přesně ve směru od komína cementárny vzdáleného zhruba 6 km. Přitom tehdy ani netušili, že s obtěžujícím a úporným zápachem jsou spojeny nadměrné emise karcinogenního benzenu. Je žádoucí doplnit, že díky úsilí dotčené veřejnosti je šance na příznivější životní prostředí i pro tuto rodinu.

V tomto příspěvku bude věnována pozornost integrovanému registru znečišťování (IRZ), který je přímo určen k tomu, aby mj. aktivně poskytoval informace veřejnosti, a zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, ve kterém je mj. zakotven i princip aktivního zveřejňování. I v tomto případě je žádoucí podpůrně využívat zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o stavu životního prostředí.

Integrovaný registr znečišťování

Zveřejňování informací v integrovaném registru znečišťování se řídí zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů ve spojení s přímo závazným nařízením PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Pro pochopení účelu integrovaného registru znečišťování (IRZ) je žádoucí uvést, že jeho základním smyslem je mj. poskytovat veřejnosti, průmyslovému odvětví, vědcům, pojišťovacím společnostem, místním orgánům, nevládním organizacím a jiným subjektům v rozhodovacím procesu spolehlivou databázi pro srovnávání a budoucí rozhodování v záležitostech životního prostředí.

Jedná se tedy o databázi, která je ze své podstaty mj. přímo určená i pro rozhodování veřejnosti o koupi nemovitosti z pohledu životního prostředí, resp. při úvahách o přesídlení z nadměrně zamořené aglomerace. Podstatné je, že se o tento informační systém stará ministerstvo životního prostředí a jsou v něm při překročení ohlašovacích prahů pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich skupin (vymezeny ve výše citovaném nařízení EU, resp. v nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) uváděny údaje ohlašované přímo provozovateli. Liché a zcela zcestné jsou tedy případné představy, že se jedná o údaje vytvořené sdružením Arnika. Ta pouze tyto veřejně dostupné údaje vyhodnocuje a z hlediska nejen zájemců o koupi nemovitosti, ale i všech občanů majících zájem žít ve zdravém životním prostředí je nanejvýš chvályhodné, že se někdo zabývá vytvořením žebříčků znečišťovatelů.

Příklad největšího známého producenta karcinogenního benzenu, o němž jsou uvedeny podrobnosti v příspěvku „Cementárna Prachovice je největším známým producentem benzenu v ČR“, kdy nadměrné emise benzenu z tohoto zařízení dlouhodobě unikaly pozornosti orgánům veřejné správy, dokladuje, že na tyto orgány, tj. MŽP coby správce informačního systém IRZ, ČIŽP coby kontrolní orgán, jakož i krajské úřady coby povolovací orgány v související oblasti integrované prevence, čeká velký kus práce. Tzn., aby i v zájmu naplnění mezinárodních závazků České republiky byl integrovaný registr znečišťování (IRZ) skutečně spolehlivou databázi pro srovnávání a budoucí rozhodování v záležitostech životního prostředí. Jedině, pokud bude veřejně přístupný systém IRZ řádně naplňován správnými a úplnými údaji, může bezezbytku představovat pro veřejnost a její rozhodování významný zdroj spolehlivých údajů. Avšak již dnes integrovaný registr znečišťování může poskytnout např. i pro zájemce o koupi nemovitosti řadu významných informací.

Žádoucí je tedy vědět, co při překročení ohlašovacího prahu do systému provozovatelé ohlašují za jednotlivé provozovny do systému IRZ. Jsou to úniky do ovzduší (emise znečišťujících látek do ovzduší), úniky do vody (emise znečišťujících látek v přečištěných odpadních vodách do vod povrchových), úniky do půdy (v ČR se prakticky neohlašují), přenosy látek v odpadních vodách (emise znečišťujících látek v odpadních vodách vypouštěných do veřejné kanalizace svedené na koncovou ČOV), přenosy látek v odpadech (obsah znečišťujících látek v odpadech předaných mimo provozovnu) a přenosy množství odpadů (hmotnost předaných odpadů mimo provozovnu. Jinak veřejně přístupný systém IRZ obsahuje podrobné návody, a tak pouze odkaz, jak jej vyhledat: Úvodní stránka | Integrovaný registr znečišťování (irz.cz), resp. odkaz na vyhledání ohlášených dat: Vyhledávání v IRZ | Integrovaný registr znečišťování.

Systém vyhledávání v IRZ po aktualizaci v roce 2022 obsahuje celou řadu zajímavých funkcionalit včetně mapových podkladů, avšak v souvislosti s provedenou aktualizaci jaksi zmizela možnost zjistit přehled ohlášených údajů určitého provozovatele, resp. jeho provozovny. Buď se musí pracně vyzobat po zadání jednotlivých ohlašovaných látek nebo jednodušší cestu poskytuje výše zmíněný zákon č. 123/1998 Sb., tzn. požádat MŽP jako správce systému o přehled ohlašovaných látek určitým subjektem za posledních 5 /10 let. Pokud se na MŽP začnou hromadit tyto žádosti, je naděje, že ministerstvo doplní systém i o tuto funkcionalitu, tj. možnost opět jednoduše získat přehledy ohlašovaných údajů pro jednotlivé provozovatele.

Výhodou systému IRZ naopak je, že v sekci Látky v IRZ obsahuje podrobné údaje pro ohlašované znečišťující látky včetně dopadů na zdraví obyvatel a životní prostředí. Specifikum České republiky při aplikaci evropského nařízení je, že kromě provozovatelů spadajících do systému integrované prevence (IPPC), je ohlašovací povinnost vztažena i na další subjekty (viz příloha k zákonu č. 25/2008 Sb.).

Integrovaná prevence

Integrovaná prevence (komplexní ochrana životního prostředí) úzce souvisí s integrovaným registrem znečišťování (IRZ). Původně IRZ spadalo pod zákon zabývající se integrovanou prevencí, tj. zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Tak zní dodnes název tohoto právního předpisu, byť v roce 2008 byla problematika integrovaného registru znečišťování vyčleněna do samostatného zákona (zákon č. 25/2008 Sb.).

Účelem zákona č. 76/2002 Sb. je v souladu s právem Evropské unie dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence (komplexní ochrany) a omezování znečištění vznikajícího činnostmi vymezenými v tomto zákonem (viz příloha č. 1 k tomuto zákonu). Tzn. účely stanovené tímto zákonem jsou vlastně dva. Za prvé dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a za druhé zajistit omezování znečištění u vybraných průmyslových a zemědělských činností.

Podstatné pro režim integrované prevence (režim IPPC), a to i pro veřejnost, je, že do režimu IPPC spadají ti největší průmysloví a zemědělští znečišťovatelé. V souvislosti s tím jsou v rámci EU připravovány změny, které zvýší počet provozovatelů spadajících pod režim IPPC. Jednak u zemědělských velkochovů (prasata, drůbež) má dojít ke snížení limitní hodnoty a zároveň se počítá se zahrnutím chovů krav a aquachovů a jednak pod průmyslové činnosti má být zahrnuta i těžba např. v dolech a lomech. V souvislosti s integrovaným registrem znečišťování je významné, že na všechny IPPC provozovatele se vztahují povinnosti dané zákonem č. 25/2008 Sb. a přímo závazným nařízením EU č. 166/2006.

V rámci integrované prevence je pro veřejnost významné, že kromě možnosti přímého zapojení do povolovacího řízení v pozici účastníka řízení za zákonem stanovených podmínek (jedná se nejúčinnější způsob ochrany životního prostředí, jelikož účastníci řízení, tj. provozovatel a veřejnost, mají stejná práva) je v zákonu č. 76/2002 Sb. zakotven princip aktivního zveřejňování. Z tohoto důvodu veřejná část informačního systému IPPC opět spravovaného MŽP poskytuje řadu důležitých informací i pro rozhodování o koupi nemovitosti.

Vymezení, která zařízení v blízkosti kupované nemovitosti spadají do režimu integrované prevence, může upřesnit žádost o informace dle zákona č. 123/1998 Sb. adresovaná příslušnému krajskému úřadu, resp. na hranici dvou krajů i sousednímu krajskému úřad, s cílem zjistit, na co se v okruhu minimálně 15 km od vyhlédnuté nemovitosti vztahuje zákon č. 76/2002 Sb., tzn. režim IPPC. Pracnější cesta vede přes informační systém IPPC (po zadání odkazu (IPPC: Domovská stránka (mzp.cz)) přes filtr Kraj (počet zařízení dle jednotlivých krajů se pohybuje od 50 někam po 400 zařízení). Nabízelo by se i zjištění podle názvu známého zařízení v okolí, ale v rámci režimu IPPC jsou běžně používány pro mnohá zařízení neadresné názvy (např. Zařízení pro výrobu cementového slinku, pod kterým se skrývá Cementárna Prachovice), a tak by kýžený výsledek pomoci tohoto postupu byl spíše dílem náhody.

V případě, že v blízkosti kupované nemovitosti se nachází nějaké zařízení spadající režimu IPPC, lze pro něj ve veřejné části informačního systému IPPC ověřit jeho umístění (tzn. ověřit, že se skutečně jedná o zařízení, které je za humny kupované nemovitosti). Zejména pak v jednotlivých sekcích lze zjistit následující údaje:

Sekce I. Povolovací řízení – úplné znění vydaného integrovaného povolení, a to u jeho poslední změny. Platné integrované povolení by mělo obsahovat popis zařízení a části věnované emisním limitům pak pro ovzduší emisní limity pro vypouštěné znečišťující látky, pokud k tomu dochází, tzn. pro koupi nemovitosti přehled vypouštěných znečišťujících látek, resp. v případě hluku závazné podmínky pro hluk.

Sekce III. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení – roční zprávy o plnění podmínek včetně dodržování emisních limitů, tzn. v případě emisí do ovzduší hodnoty skutečných emisí do ovzduší za kalendářní rok.

Sekce II. Zprávy o provedených kontrolách – v souvislosti s tím, je významná informace, že v IPPC zařízeních je zákonem daná povinnost provést kontrolu minimálně jednou za tři roky (u nejrizikovějších zařízení je to minimálně jednou za rok). V rámci principu aktivního zveřejňování se zpracovávají zprávy o kontrole a ty se zveřejňují. Byť tyto zprávy jsou spíše stručné, měly by v závěru obsahovat sdělení, zda zjištěné skutečnosti jsou považovány za porušení právních předpisů či nikoliv. Pro objasnění, co všechno zpráva o kontrole může obsahovat včetně mapových podkladů a dalších příloh, pokud se k jejímu sepsání přistupuje zodpovědně, je zpráva o kontrole zahájené v Cementárně Prachovice dne 7. 10. 2021 - odkaz: ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/$pid/MZPJNHPALC61).

Toliko další praktické rady, jak získat v souvislosti s koupí nemovitosti potřebné informace o stavu životního prostředí v jejím okolí, aby kupujícímu po nastěhování nezbyly oči pro pláč.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz