Hlavní obsah
Víra a náboženství

Saharští Tuaregové: muslimové s křesťanskou minulostí a polyteistickými kořeny

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ondřej Havelka
8. 8. 13:00

Tuaregové jsou mimořádně zajímaví lidé s fascinujícím (a velmi dramatickým) dějinným příběhem a vyznávaným náboženstvím.

Článek

Jsou to svobodní saharští kočovníci obvykle odění do volných modrých (méně často žlutých, bílých či zelených) dželábií s černým či bílým turbanem. Jejich důležitým poznávacím znamením je na krku zavěšený tuarežský kříž a meč nebo delší dýka, ovšem disponují i moderními těžkými zbraněmi, které v kombinaci s tradiční krevní mstou pravidelně svlažují písek Sahary čerstvou krví protistrany sporu (pročež je cestování po jejich území severně od Timbuktu značně dobrodružné).

Foto: Ondřej Havelka

Tuaregové a islám

Dnes vyznává většina Tuaregů – jedná se přibližně o tři miliony osob (ovšem odhady se silně různí) – sunnitský islám, nicméně vzhledem k odlehlosti jejich území žijí velmi často mimo dosah mešit, jejich víra je spíše niterná a neklade důraz na formální dodržování muslimských povinností běžných v „zabydleném“ území. Zatímco v celém islámském zeměpásu jsem dnes a denně vídal muslimy při modlitbách na všech myslitelných místech, Tuaregy jsem za několik týdnů pobytu s nimi v poušti severně od Timbuktu ani jedinkrát neviděl při modlitbě. Mohlo to být tím, že k modlitbě odcházeli na odlehlejší místa (jaksi do soukromí) nebo se zkrátka modlí každý sám ve svém nitru. Přestože jsou Tuaregové poutníky, své saharské území neopouštějí a pouť do Mekky (nebo alespoň touha po pouti) u nich není běžně zažitá. Přehnanou almužnu nebo pohostinnost k cizím poutníkům Tuaregové rovněž nepěstují, na rozdíl např. od súdánských muslimů, kteří mi předvedli skutečně mimořádnou ukázku pohostinnosti a pomoci na cestě.

V minulosti Tuaregové podnikali nájezdy na okolní etnika, při nichž zajímali a zotročovali lidi; zároveň vládli obchodním karavanám křižujícím jejich území a ekonomicky z toho těžili. Tuaregové se kromě klanů dělí také do kast: na nejvyšší úrovni je tuarežská šlechta – nanejvýš svobodní lidé, vlastníci stád, zbraní, majetku… –, na nejnižší úrovni jsou potom otroci ze subsaharských bantuských etnik. Například v Mauretánii bylo otroctví oficiálně zrušeno až v roce 1980, ovšem fakticky existuje v určité míře stále. V Mali severně od Timbuktu je to mezi Tuaregy podobné.

Foto: Ondřej Havelka

V Timbuktu a jeho okolí také odedávna kvetla islámská mystika – súfismus –, která ovlivnila podobu muslimské víry Tuaregů. Není se čemu divit, vždyť v souladu s výpovědí židovské Tóry (z níž Korán hojně čerpá) je kočovný život v pustině tím nejpříhodnějším pro člověka, který se celým svým srdcem, celou svou bytostí spoléhá (a v poušti musí spoléhat) na Boží ochranu. V tuarežské oblasti je významně rozšířený súfijský řád Tidžáníja. Za hlavní tuarežská města (i když slovo město je z našeho pohledu silně zavádějící) jsou považována malijské Timbuktu a nigerský Agadez. Obě města byla v minulosti významnými centry islámské vzdělanosti. Není také bez zajímavosti, že je zde přibližně 40 % muslimů tzv. bezkonfesních. Mezi sunnitskými Tuaregy dominuje Málikovský madhab.

Foto: Ondřej Havelka

Tuaregové jsou berberskou etnickou skupinou, jež se dělí na mnohé klany a liší se např. barvou pleti, oděvem, zvyky a někdy také vyznávanou vírou. Jižní klany na samém jižním okraji Sahelského pásu jsou silně ovlivňovány západoafrickým vodunem a tradičními subsaharskými náboženstvími i menšími kulty. Tuaregové rozhodně nejsou výkladní skříní krystalicky čistého islámu. Lze potvrdit, že většina Tuaregů dnes vyznává islám, ovšem existuje křesťanská minorita (v severních územích) i rozmanité synkretismy na nejjižnějším území. A co je nejdůležitější, do hlavy konkrétním osobám nikdo nevidí – vnější konformita nemusí odrážet vnitřní přesvědčení. V Sahelu je také běžná vícečetná náboženská identita, jejímž typickým představitelem je tam marabut – muslimský duchovní otec a znalec Koránu, který je například v oblasti malijského Djenné zároveň knězem kultu řeky Niger nazývaným Faro. Tuaregové hovoří jazykem Tamašek patřícím do berberské větvě afroasijské jazykové rodiny. Pro jižní klany je typické nošení ochranných amuletů gris-gris (kri-kri), které obsahují například úryvky z Koránu pokapané krví obětovaného kohouta začarované knězem tradičního náboženství nebo marabutem, který do gris-gris směřuje božskou sílu barakah.

Foto: Ondřej Havelka

Tuaregové a křesťanství

Před expanzí islámu byly mnohé tuarežské klany po staletí křesťanského vyznání (ze severovýchodu ovlivňovaného monofyzitským –či ještě přesněji miafyzitským – křesťanstvím) a někteří odborníci se domnívají, že tuarežský kříž je původně křesťanský kříž doplněný o berberské motivy. Jiní odborníci ovšem hájí tezi, podle které tuarežský kříž nemá s křesťanským křížem nic společného; jejich teze o vzniku tuarežského kříže jsou založeny na legendárních příbězích z dávné minulosti. Na každý pád, existuje více teorií o genezi motivu kříže a musíme přiznat, že nemáme relevantní prameny. V otázce tuarežského křesťanství v před-islámském období je diskurz značně polarizován: jeden tábor hájí křesťanskou minulost Tuaregů, druhý tábor tvrdí, že nelze prokázat a křesťany patrně nikdy nebyli. Po rozhovorech s Tuaregy a studiu dostupných mimotuarežských pramenů hájím tezi, podle které byli mnozí Tuaregové po staletí křesťany (menšina stále zůstává) a podle mého soukromého názoru, podepřeného procestováním celé Afriky a studiem tamních náboženství a kultů, se v případě tuarežského kříže skutečně jedná o přímou návaznost na křesťanský kříž. Symbol se po přijetí islámu nemohl jednoduše změnit, neboť již vyjadřoval obecně etablovanou a uznávanou příslušnost k etniku v mnoha zemích po celé Sahaře a dokonce i jižně odtud.

Foto: Ondřej Havelka

Tuarežské kříže mají mnoho tradičních podob (celkem více než dvacet, vztahujících se ke konkrétním oblastem a klanům), přičemž jedna z používaných variant je klasický rovnoramenný kříž (který nosí například křesťané v Etiopii) s drobnými ozdobami na vrcholcích ramen. Jiná rozšířená varianta je velmi podobná egyptskému koptskému křesťanskému kříži, který vzešel z egyptského kříže života. Tento kříž slouží kromě jasného vyjádření příslušnosti k Tuaregům také jako cestovní pas, neboť žádný pohraničník si nedovolí Tuarega s příslušným tuarežským křížem nepustit přes hranice na území části Sahary, a to hovořím o území rozsáhlém jako polovina Evropy, pokrývající Mali, Niger, jižní oblasti Alžírska a Libye, část Mauretánie, Burkiny Faso a Nigérie. Tuaregy jsem ovšem potkal i mimo toto výsostně tuarežské území. Respekt, úcta a také obavy z tohoto svobodného etnika, které v situaci ohrožení svobody neváhá použít jakékoli násilné prostředky k jejímu uchování, stále zajišťují volný pohyb Tuaregů po polovině Saharské pouště. Sám jsem v saharských zemích několikrát procházel typickou několikahodinovou celní šikanou, zatímco přišli dva Tuaregové, vojáci a celníci se stáhli stranou a Tuaregové volně prošli se svými velbloudy a pokračovali bez jakéhokoli papírování dál.

Foto: Ondřej Havelka

Tuaregové a polyteismus

Tuaregové mají berberské kořeny – Berbeři se po Sahaře pohybovali nejméně od 7. tis. př. n. l., až byli někteří arabskou expanzí zatlačeni do jižních velmi nevlídných a pustých oblastí Sahary a právě tehdy se formovala kmenová společenství Tuaregů. Původ Tuaregů bývá odvozován od královny Tin Hinan, která žila na přelomu 4. a 5. stol., jejíž impozantní hrobka v Abalesse v Alžírsku se dochovala do dnešních dnů. Mimochodem v tuarežské společnosti mají ženy silné postavení, což je pro okolní etnika spíše výjimečné. V té době v oblasti dnešního severního Alžírska mimořádně kvetla křesťanská teologie – vzpomeňme alespoň na staršího Tertuliána a královnina současníka sv. Augustina. Později Arabové nazývali Tuaregy „pouštními křesťany“. Jiné vědecké linie nalézají působnost Tuaregů na Sahaře již na přelomu letopočtu a dokonce spojují pochody dívek s meči o významných svátcích se zvyky, které popisuje již Hérodotos.

Foto: Ondřej Havelka

V před-křesťanské době bylo možné Berbery (z nichž se později Tuaregové zformovali) označit za polyteisty, jejichž tradiční z generace na generaci předávanou víru, patrně vystavěnou na kultu předků (kde byla přítomna víra v posmrtný život), ovlivňovalo také židovství, v nemalé míře staroegyptské náboženství, z druhé strany pyrenejské megalitické kulty a později římský kult a rozmanité helénské náboženské představy. Není divu, vždyť Tuaregové se pohybovali po rozsáhlém území Sahary, kontrolovali významné obchodní stezky a oázy a převáželi zboží po celé severní Africe. Berbeři na Sahaře v před-římském období prokazatelně stavěli zesnulým králům pyramidové hrobky výšky 10 až 30 m. Známé jsou dochované pyramidové hrobky v Alžírsku a Mauretánii. Svatý Augustin na přelomu 4. a 5. stol. napsal, že někteří polyteističtí Berbeři uctívají skály, což by odpovídalo vlivu megalitického kultu rozšířeného ve středomoří, který ze severu Berbery ovlivňoval.

Foto: Ondřej Havelka

Legendární Timbuktu

Timbuktu bylo významnou křižovatkou karavan, kde se směňovala sůl ze Sahary za zlato, slonovinu a otroky ze Sahelu a jižních oblastí již od přelomu 1. a 2. tis. n. l., ovšem osady zde byly prokazatelně již v době železné. Odedávna musely karavany dorazivší do Timbuktu zaplatit poplatek za vstup, respektive pobyt v Timbuktu. Tento prastarý zvyk se dodnes uchoval, a tak bývají po cestovateli obvykle vymáhány drobné peníze; když nezaplatí, nestane se většinou nic. Dříve Tuaregové ekonomicky těžili z kontroly obchodních karavan převážejících například zlato, sůl, pepř nebo otroky, z chovu dobytka a také z důlní těžby (zejména ze solných dolů a ložisek mědi).

Foto: Ondřej Havelka

Ve 13. stol. město obývalo 10 000 lidí a začal nebývalý kulturní rozvoj. Snad již ve 14. stol. byly v Timbuktu vybudovány tři velké a významné mešity s madrasami, na které byla později vázána výuka na slavné Timbuktské univerzitě. Věhlasná univerzita – s později vynikající úrovní a pověstí – byla toho času volným sdružením těchto madras, které vyučovaly studenty na nádvoří mešit nebo v přilehlých domech. Timbuktu zbohatlo zejména zprostředkováním obchodu se zlatem, ovšem se sílícím významem univerzity dosahoval stále větší profitability také obchod s knihami. V Timbuktu se studovala islámská teologie, islámské právo, arabština, ale také medicína, matematika, astronomie, filozofie, geografie a další vědy. Největšího věhlasu dosáhlo univerzitní město v 16. stol. Hlavní madrasy byly spojeny s mešitami Sankore, Djinguereber a Sidi Yahya, které může cestovatel dodnes obdivovat, ovšem dovnitř se podívá pouze muslim. Zejména první dvě zmíněné mešity jsou krásné a jejich návštěva stojí za veškeré útrapy cesty do Timbuktu. Některé zdroje uvádí, že první mešita s madrasou – Sankore – byla založena snad již na konci 10. stol. Podoba budovy mešity by měla být ze 14. stol., později několikrát rekonstruovaná. Jiné zdroje pracují s počátkem timbuktského učení v 11. nebo i 12. století.

Foto: Ondřej Havelka

Dále na východ po jižním okraji islámského zeměpásu se nachází další významné město spjaté s Tuaregy, a sice nigerský Agadez (což znamená v tuarežském jazyce Tamašek „tržiště“). Město je velmi podobné malijskému Timbuktu a bylo rovněž významnou křižovatkou karavan, přesto tam poutník ucítí kulturní posun směrem k centrální Africe. Právě území mezi Timbuktu a Agadezem a rozsáhlá část Sahary severně od těchto měst včetně jižního Alžírska a Libye jsou považovány za tradiční území Tuaregů. V severních oblastech Mali a Nigeru se poutník ocitá na výsostném území Tuaregů a v Mali nebo Nigeru již de facto není, i když de iure ano. Snahy o vytvoření vlastního oficiálního tuarežského státu jsou dlouhodobé s určitým vyvrcholením v genezi státu Azavad (v severním Mali) v roce 2012, který ovšem neměl dlouhého trvání a mezinárodního uznání se nedočkal. Tuaregové toto rozsáhlé území považují za své, a to včetně měst Agadezu a Timbuktu, u nichž často dochází k ozbrojeným konfliktům mezi Tuaregy a vládními vojsky při opakovaných tuarežských povstáních. Země je tam syrová, písek pouště často přijímá rudou barvu krve a svoboda je tam ryzí – nezajištěná a nepojištěná.

Zdroje:

HAVELKA, Ondřej. Západosahelský kult: synkreze islámu a západoafrického vodunu. Dingir,roč. 23, č. 2 (2020), s. 42–43.

HAVELKA, Ondřej. Křesťanství v Africe: tři fáze christianizace a specifika africké teologie a spirituality. Theologická revue, roč. 92, č. 3 (2022), s. 291–309.

HAVELKA, Ondřej. Islám v Africe: pevná tradice, výjimečné univerzity i synkretismy. Dingir, roč. 26, č. 1 (2023), s. 2–6.

HAVELKA, Ondřej. Tuaregové: muslimové s křesťanskou minulostí a polyteistickými berberskými kořeny. Náboženský infoservis – Dingir, 12. 2. 2020. www.info.dingir.cz

Foto: Ondřej Havelka

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz