Hlavní obsah
Aktuální dění

Co je příčinou současné vlny požárů nejenom na Rhodosu, ale třeba i na Sicílii?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
26. 7. 11:13

Proč Rhodos a Sicílie čelí nejhorším požárům v historii? Jakou roli v těchto katastrofách hraje změna klimatu?

Článek

V poklidné, malebné krajině Rhodosu a Sicílie propukla vážná krize. Série ničivých požárů neúnavně plápolá, trhá přírodní krásy a zanechává za sebou zkázu. Viníci? Smrtící kombinace klimatických změn, nesprávného lesního hospodaření a specifických meteorologických podmínek.

Klimatické změny vedly ke zvýšení průměrných teplot a změně počasí, což přispělo k příznivým podmínkám pro vznik lesních požárů. Nesprávné strategie lesního hospodaření tento problém ještě zhoršují a vytvářejí prostředí bohaté na biomasu, která usnadňuje rychlé šíření těchto požárů. Kromě toho tyto požáry dále podněcují jedinečné meteorologické podmínky, jako jsou vlny veder, sucho a větrné počasí. Tato „krize“ je zřejmou připomínkou rychle se měnícího životního prostředí a naléhavé potřeby řešit změnu klimatu.

Úloha změny klimatu

Změna klimatu, všudypřítomný globální problém, je v popředí zájmu i při zkoumání faktorů, které přispívají ke katastrofálním požárům v úchvatné krajině Rhodosu a Sicílie. Úloha klimatických změn je mnohostranná, přičemž každý aspekt jejich hněvu přispívá k vytvoření prostředí vhodného pro zažehnutí a šíření požárů.

Rekordní vlna veder slouží jako názorný příklad přímých dopadů klimatických změn. Řecko se nachází v sevření vlny veder, která bude podle klimatologů nejdelší v historii země, což je zřejmý důkaz rychle se měnícího globálního prostředí.

Zákeřný vliv klimatických změn se však zdaleka neomezuje pouze na zvyšující se teploty. Podle profesora Guillerma Reina, uznávaného profesora požární vědy na Imperial College London, příchod klimatických změn zásadně změnil dynamiku lesních požárů. Zdůrazňuje, že v důsledku změn životního prostředí vyvolaných změnou klimatu se požáry transformovaly ve větší, rychlejší a podstatně hůře kontrolovatelné jednotky.

Podotýká, že tyto požáry také přispívají k začarované zpětnovazebné smyčce. Zhoršují klimatické změny tím, že do atmosféry uvolňují obrovské množství oxidu uhličitého, který následně podněcuje další klimatické změny. Takto propojený a stupňující se sled událostí podtrhuje kritickou povahu situace. Změny klimatu však nejsou jediným viníkem současné situace, kvůli které musí z Řecka prchat davy turistů.

Vliv meteorologických podmínek

Škodlivý dopad meteorologických podmínek v důsledku klimatických změn nelze při analýze probíhající požární krize na Rhodosu a Sicílii pominout. Klimatické změny nejenže katalyzovaly eskalaci teplot, ale také zásadně změnily meteorologické parametry, čímž připravily půdu pro silnější a rozsáhlejší požáry.

Intenzivní vlna veder, jeden z přímých důsledků klimatických změn, přináší výrazně suché podmínky. Právě tyto suché podmínky ve spojení se sílícím větrem vytvářejí dokonalou kulisu pro vzplanutí a rychlé šíření požárů. Složitá souhra tepla, sucha a větru vytváří vysoce rizikové prostředí, které je velmi příznivé pro šíření požárů.

Tuto situaci vážně umocňuje převládající sucho. Dlouhodobá období sucha vedou k výraznému nedostatku vláhy, což má za následek, že se vegetace stává výrazně hořlavější. Současný stav vegetace v těchto oblastech, která je v důsledku přetrvávajícího sucha oslabená a dehydratovaná, působí pro požáry jako vydatné palivo, které umožňuje jejich rychlejší šíření.

Současný stav místní vegetace však není jen důsledkem pokračujícího sucha, ale také lidských činností, které změnily přírodní krajinu. Neudržitelné zemědělské postupy, odlesňování a urbanizace přispěly ke změně přirozené vegetace a narušení ekologické rovnováhy – díky tomu se opět zvýšilo riziko požárů.

Klíčovou roli při šíření těchto ničivých požárů tak hrají vyvíjející se meteorologické podmínky, umocněné důsledky změny klimatu a dále zhoršené lidskou činností.

Nevhodné obhospodařování lesů

Nedostatečné obhospodařování lesů je pak posledním, ovšem neméně důležitým faktorem, který prohlubuje krizi způsobenou lesními požáry na Rhodosu a Sicílii. Účinnost strategií lesního hospodářství hraje důležitou roli při zmírňování četnosti a intenzity lesních požárů. V tomto případě bohužel strategie obhospodařování lesního porostu výrazně selhaly, čímž významně přispěly k současné krizi.

V zarostlých a hustě osídlených lesích se hromadí nadměrné množství organického materiálu, který slouží jako palivo pro lesní požáry. Nesprávné nakládání s touto organickou hmotou, například zanedbávání odstraňování padlých stromů, suchého listí a nadměrného podrostu, navíc vytváří prostředí zralé pro rozsáhlé a nekontrolovatelné požáry.

Nesprávné hospodaření navíc může vést k šíření nejhořlavějších druhů vegetace. Některé druhy rostlin a stromů jsou vzhledem k obsahu pryskyřice, struktuře listů a dalším vlastnostem náchylnější k požárům než jiné. Pokud se tyto druhy stanou dominantními v důsledku nevhodného lesního hospodaření, riziko požárů se výrazně zvyšuje.

Dalším aspektem lesního hospodaření, který může zhoršovat požáry, je nedostatečné vytváření protipožárních pásů. Protipožární pásy neboli mezery ve vegetaci, které pomáhají zpomalit nebo zastavit šíření požáru, mají zásadní význam při kontrole lesních požárů. Jsou-li však příliš úzké nebo nedostatečně udržované, jejich účinnost se snižuje.

Pokud se tedy tyto špatné způsoby hospodaření spojí s nepříznivými klimatickými a meteorologickými podmínkami, stávají se lesní požáry téměř nevyhnutelnými. Navíc se výrazně zvyšuje jejich dopad, a to jak z hlediska zasažené plochy, tak intenzity požárů.

Řešení krize

Řešení této krize vyžaduje okamžité i dlouhodobé zásahy. Z bezprostředního hlediska byly evakuovány tisíce osob, převážně turistů, aby byly ochráněny lidské životy. Kolem 20 000 osob bylo přesunuto před požáry na Rhodosu do bezpečí, což představuje největší evakuační akci v historii Řecka.

Z dlouhodobého hlediska jsou však zapotřebí důraznější opatření. Patří k nim revize a zlepšení postupů při obhospodařování lesů, investice do hasičských kapacit a řešení klimatických změn s cílem zmírnit jejich ničivé dopady na naše životní prostředí. Jedná se o mnohostranný problém, který vyžaduje komplexní reakci.

Tváří v tvář měnícímu se klimatu a stupňujícímu se riziku lesních požárů je zřejmé, že k ochraně našeho životního prostředí i komunit, které jsou na něm závislé, je zapotřebí společné, globální úsilí. Ničivé požáry na Rhodosu a na Sicílii jsou další zřejmou připomínkou potřeby okamžité akce.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz