Hlavní obsah
Finance

Dotace jako nástroj k prosperitě, nebo jako likvidátor trhu?

Médium.cz je blogovací platforma, tedy veřejně dostupná služba, na které mohou naši uživatelé svobodně vyjadřovat a publikovat své názory. Nejedná se o názory či postoje Seznam.cz ani žádné z našich redakcí.

Foto: our-team, www.freepik.com

Dotace. Jedněmi zbožňované, druhými proklínané, třetími zneužívané. Opravdu nám pomáhají, nebo jen křiví trh a nastavují neférové podmínky?

Článek

Dotace chápeme jako poskytnutí určité peněžní částky, obvykle z veřejných rozpočtů, pro nějaký subjekt bez následného vrácení této částky (za předpokladu dodržení pravidel, která poskytnutí dotace provázejí). Často mají pro cílový subjekt investiční charakter - například na pořízení modernějšího zařízení, efektivnější výroby apod.

Dotace se dají dělit podle různých charakteristik, například na:

  • nenárokové dotace pro subjekty, které se dají získat při splnění pravidel (třeba na zateplení domu, pěstování plodin v určitém režimu atd.)
  • dotace pro subjekty, které pro stát zajišťují nějaké služby, které nejsou dostatečně rentabilní, ale pro stát je důležité je poskytovat

Dále můžeme dělit dotace třeba i na základě spoluúčasti:

  • se spoluúčastí - část potřebné sumy musíte vydat ze svých zdrojů
  • bez spoluúčasti - dotace pokryje veškeré náklady

Dotace v zemědělství

Velmi často diskutované jsou dotace v oblasti zemědělství. Je tomu tak proto, že zemědělství je velmi specifickou oblastí a především - je základem obživy pro nás všechny. I proto se v článku zaměřím na oblast zemědělství více, ale dotace se mohou samozřejmě týkat čehokoliv jiného. Třeba pořízení elektrovozu.

V době socialismu, než došlo k sametové revoluci, bylo u nás zemědělství kolektivizované a tvořené velkými státními subjekty, které byly dotacemi masivně podporované. Výhodou bylo, že jsme byli schopni si vše vypěstovat a odchovat sami a v dostatečném množství, nevýhodou bylo, že se tak dělo často velmi neefektivně a v mnoha případech by družstvo muselo zkrachovat, kdyby nebylo dotované. Nostalgické vzpomínky na naši dřívější soběstačnost tak jsou sice pěkné, ale jednalo se o neudržitelný stav.

Zhruba dva roky po revoluci se dotace do zemědělství snížily zhruba na polovinu. Pro zemědělce to byl v mnoha ohledech pochopitelný šok. Najednou bylo potřeba sledovat náklady a negativní výsledky nebylo možné sanovat dotacemi.

Jednou z nevýhod podnikání v zemědělství je velký vliv faktorů, které jsou nevyzpytatelné a dají se jenom odhadovat - mrazy, ne/dostatek závlahy, sluneční svit, škůdci… Dotace v zemědělství mají mimo jiné za cíl i snížit vliv těchto rizik na výsledek hospodaření.

Dotacím se v tomto směru věnuje nejvíce tzv. SZIF, Státní zemědělský intervenční fond, který byl zřízen v roce 2000 a převzal řadu agend, které dřív spadaly pod Ministerstvo zemědělství.

Velký vliv na systém dotací měl i náš vstup do Evropské unie. Podle jedněch se naše situace v zemědělství od vstupu do EU zhoršila, podle druhých se naopak zlepšila. Jisté je však jen to, že se změnila. A asi se nedá říct, jestli k lepšímu, nebo k horšímu, protože záleží jenom na nás, respektive na jednotlivých podnikatelských subjektech, jak se s evropskými pravidly popasují a zda je dokáží využít ke svému prospěchu, nebo se spokojí s tím, že za viníka veškerých svých neúspěchů označí právě EU. Pro některé zemědělce však vstup mohl opravdu objektivně znamenat minimálně dočasné pohoršení si kvůli existenci tzv. kvót, které zamezují nadprodukci konkrétní suroviny.

Podobně je tomu samozřejmě i v jiných podnikatelských odvětvích, které také často čerpají podporu z evropských fondů. Z hlediska zdroje čerpání dotací lze tedy rozlišit:

  • dotace z EU
  • státní (národní) dotace

Nevýhody dotací

Ačkoliv může představa příjmu dotací vypadat pozitivně, dotace s sebou nesou řadu rizik a jsou tedy častým předmětem debat, zda by nebylo lepší je zrušit, nebo alespoň minimalizovat.

Peníze samozřejmě nerostou na stromech, na dotace se v podstatě skládáme my všichni, daňoví poplatníci. Následně jsou dotace přerozděleny a vypláceny konkrétním subjektům, které splní podmínky pro jejich příjem. Vždy, když dochází k nějakému přerozdělování majetku, hrozí jistá rizika:

  • pokřivení trhu (daň zaplatí všichni, ale dotaci pak dostane jen někdo, což ho zvýhodní vůči ostatním)
  • úplatky, korupce (každý chce být tím, kdo dotaci dostane a někdo je ochoten zaplatit, jen aby byl vybrán)
  • zkreslování skutečného stavu subjektu (některé subjekty záměrně zkreslí skutečnost, jen aby splnily podmínky pro získání dotace) - tzv. dotační podvody
  • zkreslení výsledné hodnoty dotovaných produktů (konečná cena pro zákazníka bude díky dotované výrobě nižší, což ale může vést k tomu, že spotřeba bude zbytečně vyšší, než by byla, kdyby zákazník musel zaplatit skutečnou nedotovanou cenu)

Dotace - berlička pro podnikatelské lemply?

Zodpovědný podnikatel se snaží podnikat tak, aby dosahoval zisku. Samozřejmě to není vždy reálné, je mnoho faktorů, které podnikání ovlivňují a ne všechny se dají dostatečně dobře předvídat. Zejména v počátcích podnikání se řada podnikatelů potýká spíše se ztrátou, než se jim podaří poměr obrátit a být ziskoví.

V rámci snah o dosažení zisku se podnikatel musí snažit optimalizovat všechny náklady, aby jeho podnikání bylo co nejvíce efektivní. Pokud bude moct počítat s dotacemi, pak tlak na co největší efektivitu nebude tak silný, popř. jej využije k tomu, aby maximalizoval svůj zisk. Zisk, který sice zdaňuje, ale jinak si ponechává. A proč by takový podnikatel měl z veřejných financí dostávat dotace, které se stanou součástí jeho majetku?

Donedávna byly příjemci dotací především střední až velké podniky. Drobní podnikatelé příliš šancí na získání dotací neměli, popř. byly dotace spíše zanedbatelné. Nyní by mělo dojít ke změně a dotace by měly více podporovat drobné podnikatele, což se samozřejmě velkým korporacím nelíbí. V současnosti je hodně propíraný výrok pana Jandejska podnikajícího v zemědělství a majitele Rabbitu, který drobné zemědělce beroucí dotace označil za parazity, kteří na dotacích žijí a přitom pro společnost nic nevyprodukují, zatímco národ je živen jen díky velkým podnikům.

Evidentně se tak považuje za někoho, kdo pracuje pro národ, abychom neumřeli hlady. Chudý rozhodně není a svoje podnikání označuje za úspěšné. Napadá mě však otázka, jestli se takové podnikání, které je závislé na dotacích, kterých bere opravdu nemalou částku, dá vůbec označit za úspěšné?

Co by se stalo, kdyby se všechny tyto dotace rázem škrtly? Ať se každý snaží sám a předvede, co umí. A pokud to neumí vytvořit za přijatelnou cenu, pak se brzy najde někdo, kdo to dokáže. Že by ceny pro zákazníky nepřijatelně stouply, to příliš pravděpodobné není - trh by zareagoval poměrně rychle. Nehledě na to, že podobné produkty jsou i dnes k zakoupení za podobnou cenu od zemědělců, kteří dotace nečerpají. Jak to tedy dělají?

Stát by škrtnutím dotací ušetřil miliardy, nehledě na ztráty vznikající korupcí při udělování dotací, podniky by musely skutečně předvést co umí a nenatahovat jenom ruku. Podnikání závislé na dotacích prostě v žádném případě nemůže být označeno jako úspěšné.

V menším, ale i přesto významném měřítku, se řeší i dotace pro domácnosti. Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám, Oprav dům po babičce a jiné. Cíl je jistě bohulibý, ale je toto dotační provedení opravdu motivační a správné? Nebylo by lepší domácnosti podpořit například výhodnou půjčkou? Protože takhle bude časem každý čekat na to, až se vypíše nějaký dotační program a nikdo se nebude snažit renovovat a investovat za své. Proč, když jiný by pak na to samé shrábnul dotace?

V rámci konsolidačního balíčku vláda škrtla dotace ve výši zhruba 84 miliard korun. Určitě je to krok dobrým směrem. Ale je to jen první malý krůček. Na druhou stranu, rozjíždí se nový dotační program Dostupné bydlení pro výstavbu cenově dostupných nájemních bydlení pro konkrétní skupiny obyvatelstva. A současně s tím poběží i dotace na projektovou přípravu. Myšlenka opět pěkná, ale jen čas ukáže, jak moc z toho budou profitovat opravdu jen cílové skupiny, pro které je dostupné bydlení určeno, a zda z toho nebudou profitovat spíše všichni ti, kteří se na budou podílet na výstavbě a následném provozování.

Naše ekonomika je v řadě ohledů vyloženě předotovaná. Nenastal už čas pro změnu?

Anketa

Jste zastánci dotací, nebo byste byli spíše pro jejich zrušení?
Souhlasím s dotacemi a rozhodně bych je nesnižoval.
10 %
Souhlasím s dotacemi, ale některé jsou zbytečné.
10 %
Souhlasil bych s minimálním počtem dotací, ale jinak jsem spíš pro bezdotační politiku.
60 %
Souhlasil bych s finančními pobídkami, ale ne s nevratnými dotacemi.
20 %
Nechal bych vše na trhu, žádné dotace, ani jiné pobídky.
0 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 10 čtenářů.

Článek byl sepsán na základě informací z následujících zdrojů:

https://vskp.vse.cz/_soubory/11389_hronk-ev.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dotace

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dota%C4%8Dn%C3%AD_podvod

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-glosa-kde-setrit-zruste-dotace-a-je-po-problemech-230084

https://www.zelena-dotace.cz/blog-nova-zelena-usporam-neco-malo-z-historie.html

https://www.generaliceskaprofi.cz/ze-zivota/investice-versus-dotace-vyplati-se-firmam-

https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-nakup-stroju-a-zarizeni-v-roce-2016/

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vlada-skrta-dotace-za-vice-nez-80-miliard-zverejnila-jake-40445449

https://www.novinky.cz/clanek/finance-startuje-sporna-dotace-oprav-dum-po-babicce-40444771

https://www.newstream.cz/money/snadneji-k-vlastnimu-domovu-ministerstvo-spusti-program-dostupne-bydleni-ceka-se-jen-na-eurokomisare?

https://www.forum24.cz/sedlak-pitek-mali-zemedelci-ze-sebe-udelali-uzitecne-idioty-jandejsek-se-propojil-s-proruskymi-aktivisty

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz