Hlavní obsah
Aktuální dění

Oponentura odhalila nekvalitní analýzu Ministerstva dopravy. Proč chtějí stavět jez?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Arnika

Proč chtějí

10. 5. 19:35

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2 byl schválen českou vládou v červenci 2019. Na základě jednoho z jeho výstupů se Ministerstvo dopravy rozhodlo dále pokračovat ve snahách splavnit Labe a postavit u Děčína nový jez.

Článek

Výstup nazvaný „Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 (dále jen náplavy) v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty “ (dále jen analýza), pro Ministerstvo dopravy (dále jen MD) zpracovaly společnosti WELL Consulting, Ekopontis a AQUATIS.

Tato analýza vedla v létě 2022 ministra dopravy Martina Kupku (ODS) k frenetickému nadšení pro další kontroverzní projekt, který připomíná vládou, jejíž je členem, zrušený projekt kanálu DOL. Kupka na stránkách MD mimo jiné píše: Z našeho pohledu je projekt Plavební stupeň Děčín, na rozdíl od kanálu Dunaj Odra Labe, realistickým, ekologicky obhajitelným projektem, jehož význam, spočívá nejen v možnosti přemístit část nákladní dopravy na vodu, ale i v otevření další dopravní cesty, po které budeme v budoucnu moci dopravovat do České republiky ropu a zkapalněný plyn.

Kupka versus realita

Kupka svoje nadšení rozvádí také v časopisu Vodní cesta a plavba, který vydává Ředitelství vodních cest ČR: „Konečně máme v rukou opravdu vědecké ověření týmem vědců různého zaměření, které dokazuje, že kompenzace jsou možné. V rámci analýzy byl též prováděn průzkum zahraničních projektů, které v rámci EU prokazatelně vedly k vytvoření nebo rozšíření stanoviště 3270, což jen ukazuje, že předchozí závěry o nemožnosti kompenzačních opatření nebyly objektivní. Podobný příklad máme i z České republiky, kde byl realizován komplex experimentálních balvanitých výhonů v úseku labského kaňonu pod plánovaným profilem záměru Plavební stupeň Děčín. Díky tomu se zde v posledních letech rozvíjí prokazatelně kvalitní bylinné společenstvo stanoviště 3270.“

Kupkovo prohlášení však ani v nejmenším neodpovídá realitě. Ukazuje to například oponentní posudek analýzy (dále jen oponentura), který byl vypracován na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí, prof. RNDr. Karlem Prachem, CSc. a kolektivem autorů Botanického ústavu AV ČR, a který upozorňuje na nebývale vysoký negativních vlastností a nedostatků této analýzy.

Ta závěry analýzy zcela vyvrací, a naopak podrobně rozebírá, proč na základě předkládaných výstupů „není možné z vědeckého hlediska korektně obhájit náhradu typu evropského stanoviště 3270 (tedy náplavů) v evropsky významných lokalitách Údolí Labe a Porta Bohemica“.

Střet zájmů a zavádějící srovnání

Problémů analýzy je podle oponentury kolektivu autorů Botanického ústavu AV celá řada. Jedním z nich je například střet zájmů. Všechny tři společnosti, které původní posudek zpracovaly, totiž v minulosti pracovaly pro Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest. Analýza tedy nevyhověla základnímu předpokladu nezaujatosti řešitelů výzkumného záměru.

Oponentura dále vyvrací závěry analýzy, že kompenzace jsou možné a prokazatelně vedou k vytvoření nebo rozšíření náplavů a podrobně rozebírá, že na základě předkládaných výstupů není možné z vědeckého hlediska korektně obhájit náhradu typu evropského stanoviště 3270 v evropsky významných lokalitách Údolí Labe a Porta Bohemica.

Přestože totiž analýza zmiňuje průzkum zahraničních projektů, které vedly k vytvoření nebo rozšíření náplav, v oponentuře se uvádí, že výběr těchto projektů není relevantní a jsou nesrovnatelné s plánovanou stavbou Plavebního stupně Děčín v lokalitě Prostřední Žleb.

Oponentura také poukazuje na to, že název analýzy je zavádějící a evokuje zlepšení současného stavu, nikoli „vylepšování“ budoucího stavu.

Nevědecké postupy a řada převzatých pasáží

Text analýzy, která tak nadchla ministra dopravy je velmi rozsáhlý. Nicméně podle oponentury jeho obsáhlost vzbuzuje dojem, že její autoři chtějí čtenáře „utopit“ v datech. Je chaotický a postrádá logickou strukturu, a dokonce i obsah, který by usnadnil orientaci. Neobsahuje jednotný seznam literatury a chybí popis cílů výzkumného projektu, popis použitých metod a diskuse zjištěných skutečností.

Text také obsahuje řadu doslovně převzatých pasáží a obsáhlých tabulek, které ale nejsou relevantní pro problematiku. Podle oponentury byla zjištěna míra podobnosti až 41 % u vybraných zdrojů, což je u výzkumného projektu nepřijatelně vysoké číslo. Autoři neuvádějí citace na konkrétní práce v textu, což je elementární náležitost jakéhokoliv odborného textu, a není tedy možné dohledat zdroje potvrzující pravdivost předkládaných tvrzení. Dokument vychází rovněž z neveřejných podkladů, které ovšem nejsou obsaženy v přílohách.

A co dál?

Na základě uvedeného, je podle Arniky patrná snaha zainteresovaných skupin manipulovat fakty v zájmu dosažení vytýčeného developerského cíle, bez ohledu na faktickou či odbornou správnost a relevanci.

Koordinátorka projektu Za živé řeky Marie Dostálová z Arniky k tomu říká: „Otázka, zda zničení náplav lze kompenzovat, není jediná1. Zásadní pochybnosti vzbuzuje i sám účel stavby, její potřebnost, a to, zda skutečně představuje veřejný zájem převažující nad zájmem ochrany přírody. “

Arniku však velmi těší, že si díky zpracované oponentuře, stojí Ministerstvo životního prostředí i nadále za svým negativním stanoviskem ke kompenzovatelnosti náplav v otázce výstavby plavebního stupně Děčín.

Chcete také vyjádřit nesouhlas s výstavbou? Přidejte svůj podpis k naší petici za záchranu Labe zde.

Poznámky:

Reklama

Související témata:
Jez

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz