Hlavní obsah
Právo a státní správa

Právo na informace aneb zeptej se na cokoliv

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay
14. 11. 15:34

Člověk se občas neobejde bez informací, kterými disponují orgány veřejné moci. Naštěstí právo zakotvuje právo na informace. Čtěte, jak se k informacím dostat.

Článek

Veřejné orgány mají povinnost dostatečně informovat o záležitostech, za které jsou zodpovědné. Avšak v praxi se často stává, že klienti přicházejí s nedostatečnými informacemi, které jsou pro ně v daném okamžiku důležité. Zákon o přístupu k informacím o veřejném správě poskytuje možnost volného přístupu ke zprávám. Jak ale můžeme získat potřebné informace?

Právní úprava

Pokud se potýkáte s nedostatečným množstvím informací od veřejných orgánů, můžete využít postupu definovaného v zákoně č. 106/1999 Sb., týkajícího se svobodného přístupu k informacím. Existují také specifické úpravy, jako například zákon o právu na informace o životním prostředí, který má přednost před obecným zákonem o svobodném přístupu k informacím, pokud jde o danou problematiku. V tomto článku se budeme zaměřovat především na obecnou právní úpravu týkající se poskytování informací.

Kdo může být požadován o informace?

Prvním aspektem, který by měl potenciální žadatel o informace zvážit, je určení subjektu, u něhož může požadovat informace. Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinnými subjekty státní orgány, orgány územní samosprávy a veřejné instituce. Tím jsou myšleny úřady, ministerstva, obce, kraje a podobně. Dále jsou povinnými subjekty i ty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických, nebo právnických osob v oblasti veřejné správy. To může zahrnovat například lesní nebo vodní stráž. Naopak, některé subjekty nejsou povinnými subjekty ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a mohou poskytovat informace pouze v omezeném rozsahu, a to pouze v rámci výkonu veřejné správy. Sem patří například samosprávné komory, jako Lékařská komora, Komora daňových poradců a Komora autorizovaných inženýrů.

Poskytovaný obsah informací

Povinné subjekty jsou povinni poskytovat informace týkající se pouze své působnosti. To znamená, že například stavební úřad musí poskytovat informace o počtu udělených stavebních povolení, ale nemusí poskytovat informace o počtu udělených pokut v oblasti znečišťování vod. Zákon o svobodném přístupu k informacím se rovněž nevztahuje na poskytování určitých informací, například na údaje vedené v centrální evidenci účtů a v souvisejících evidencích, informace týkající se průmyslového vlastnictví a další informace, které jsou chráněny speciálními zákony.

Způsob, jakým lze požádat o informace

Povinní subjekty poskytují požadované informace buď na základě žádosti, nebo průběžně zveřejňováním. Pokud jsou informace poskytovány na základě žádosti, musí to být provedeno za následujících podmínek: musí být objektivní, rozumné, nediskriminační, bez výhrad a nesmí omezovat způsob ani účel budoucího využití těchto informací. Informace poskytnuté na základě žádosti mohou být doručeny následujícími způsoby:

a) sdělením informace v elektronické, nebo listinné podobě,

b) poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,

c) poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,

d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,

e) sdílením dat prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, nebo

f) umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem.

Obrana proti neposkytnutí informací

Pokud žadatel nedosáhne úspěchu se svou žádostí o informace, má možnost podat odvolání. Odvolání je podáváno přes povinný subjekt, což je orgán, který žádost zamítl. Povinný subjekt předá odvolání spolu s příslušnými dokumenty nadřízenému orgánu do 15 dnů od obdržení odvolání. Nadřízený orgán následně rozhodne o odvolání do 15 dnů od jeho předání ze strany povinného subjektu.

Závěr

Právní úprava zákona o svobodném přístupu k informacím dále upravuje konkrétní aspekty týkající se zveřejňování informací a speciálních metod poskytování informací. Pokud se dostanete do situace, kdy potřebujete žádat o sdělení informací, nebo pokud máte problém s získáním informací od veřejné správy, neváhejte se domáhat svých práv, a to i právní cestou.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz