Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Česká školní inspekce podporuje diskriminaci romských žáků ve školách

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels / D. krishna
19. 8. 18:09

Česká školní inspekce neplní svou zákonem stanovenou povinnost a svou liknavostí a ignorováním porušování antidiskriminačního zákona reálně diskriminaci a rasismus ve školách podporuje.

Článek

Píše se rok 2015. Na ZŠ a MŠ v Krásné Lípě přijíždí Česká školní inspekce, aby vyšetřila vznik etnicky oddělených tříd v prvním ročníku. Povinností ČŠI totiž je je kontrolovat dodržování právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělání a těmito předpisy jsou mimo jiné školský zákon a antidiskriminační zákon, které škole i zřizovateli zapovídají oddělení žáků na základě etnického původu nebo na základě nedostatečných studijních výsledků či absence předškolní přípravy. Ředitelka této školy vytvořila ke školnímu roku 2015/2016 první třídy tak, že do třídy 1. A zařadila téměř výhradně romské žáky.

Zpráva ombudsmanky, kterou v té době byla Anna Šabatová, mimo jiné konstatovala: „ČŠI neuzavřela, že vytvořením zmíněných tříd ředitelka porušila zákaz diskriminace podle antidiskriminačního zákona, resp. zásadu rovného přístupu ke vzdělání zmíněnou školským zákonem, a to přesto, že předmětem kontroly bylo dodržování rovného přístupu ke vzdělání. ČŠI měla v protokolu o kontrole konstatovat nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání na základě etnického původu, což neučinila. ČŠI měla zahájit řízení o přestupku, konstatovat, že se jej ředitelka dopustila a s ohledem na závažnost situace měla zvážit udělení pokuty v rozmezí uvedeném školským zákonem. ČŠI měla v protokolu o kontrole konstatovat nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání na základě etnického původu, což neučinila. ČŠI se ani po druhé kontrole nevyjádřila k protiprávnosti etnického složení této třídy. ČŠI měla využít všech právních nástrojů vedoucích k odstranění diskriminačního stavu, případně k sankcionování ředitelky školy. Zajištění účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení zákazu diskriminace na základě rasy nebo etnického původu je povinností každého členského státu Evropské unie. Také v dalších případech, v nichž jsem posuzovala postup a závěry ČŠI, jsem byla nucena konstatovat, že ČŠI neposoudila namítanou situaci jako některou z forem diskriminace podle antidiskriminačního zákona.“

Vidíme tedy, že veřejná ochránkyně práv ostře kritizovala Českou školní inspekci za její liknavost a porušování zákonem určených povinností. Česká školní inspekce v podstatě ignorovala porušování antidiskriminačního zákona a to v nejednom případě.

Foto: Líný učitel

Výňatek z inspekční zprávy

Píše se rok 2022. Pracovníci ČŠI přijíždějí na kontrolu do Základní školy Sokolov, Rokycanova 258. Ve své zprávě píší: „Škola upustila od tvorby jazykových tříd a čtvrtým rokem nerozděluje žáky podle jejich schopností a dovedností“. To ale není pravda. Ve škole v té době existovala (a doposud existuje) třída 6.A převážně romských žáků, kterým není poskytováno vzdělávání v takové kvalitě, jako „jazykovým třídám“ 6. B a 6. C. Jak kvalitní je činnost ČŠI, že ve škole úplně přehlédnou romskou třídu? Nebo ji nechtějí vidět? Sama ředitelka školy Petra Šišková tuto třídu charakterizovala takto: „Třída je tvořena 11 žáky, všichni s velmi slabým prospěchem v naukových předmětech již od 1. stupně“. ČŠI také píše, že škola žákům s nižším potenciálem poskytuje podporu. Jak taková „podpora“ vypadá? Segregace a neúspěch.

Foto: Líný učitel

Část stížnosti

Píše se rok 2023. Na ČŠI přišla stížnost z výše uvedené ZŠ, která mimo jiné uvádí: „Žáci 6. A. Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 jsou diskriminováni ředitelkou školy předurčeným hodnocením. Ústní příkaz ŘŠ zněl, že tito žáci nesmí být za klasifikační obodbí hodnoceni stupněm 5, ale musí mít čtyřky.“ Česká školní inspekce tedy tímto podnětem dostala jako na talíři nejen informaci o tom, že v této škole existuje zvláštní třída s romskými žáky, ale že dokonce existují příkazy ředitelky školy, aby tito žáci dostávali špatné známky. Pětky ne, to by propadli a byli ve škole o rok déle. Nemohou však dostávat lepší známky než čtyřky. Ředitelka této školy dokonce nelenila a sama zhruba 40 % známek jednoho předmětu žákům této třídy vyškrtala ze systému – protože to byly jedničky! Ty jsou ale v této škole vyhrazeny jen žákům VIP jazykových tříd, ne romské třídě!

Foto: Líný učitel

Ze zprávy ČŠI

ČŠI situaci šetří a píše zprávu, což jí trvá neuvěřitelných pět měsíců. Inspektory vede Radomíra Jenková, stejná inspektorka, která ani při čtyři dny trvající předchozí inspekci nedokázala objevit segregovanou romskou třídu. Ve „Výsledku šetření stížnosti“ je pak uvedeno: „ČŠI zjistila, že ve třídě 6. A. se k datu šetření stížnosti vzdělávalo 11 žáků, z toho tři žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ve třídě působil asistent pedagoga.“ A to je vše. Kde se tam vzali? Jak taková třída vznikla? Ani slovo o tom, že je to třída romských žáků, vyloučených z rovného vzdělávání a předurčených pokynem a jednáním ředitelky školy předem k neúspěchu. Jak ČŠI hodnotila mazání dobrých známek romským žákům, k čemuž nemá žádný ředitel školy právo? Takto: „Na základě výsledků uvedené analýzy ředitelka následně upravila klasifikaci žáků v systému Bakaláři.“ Jak ČŠI popsala to, že ředitelka Šišková zhoršila některým romským žákům čtvrtletní známku až o dva stupně? Takto: „Ředitelka v písemném rozhodnutí použila nesprávně ustanovení § 52 odst. 5 školského zákona“. Takže i když ředitelka mnohokrát při šetření inspektorům lhala, nakonec vyšlo leccos najevo. Romská třída existuje a celá věc s mazáním a zhoršováním známek a pokynem dávat romským žákům špatné známky se stala. Inspektoři to věděli. Uznali stížnost jako důvodnou. Dokonce přiznali, že to „nebylo provedeno ve prospěch vzdělávání žáků“. Jaké návrhy na změnu této diskriminační a rasistické praxe navrhla Česká školní inspekce? Žádné! Co je ředitelka školy povinna napravit? Nic. Co má zajistit zřizovatel? Nic. Historie se opakuje, nikam jsme se neposunuli. Co udělal ústřednímu školní inspektor Tomáš Zatloukal, když obdržel otevřený dopis se stížností na tuhle mizernou práci inspektorů, která v podstatě ignoruje porušování zákonů a mlčky přechází porušování antidiskriminačního zákona? Strčil hlavu do písku jako zbabělý pštros a neodpověděl. Stížnost na to ostudné šetření k rukám ČŠI měla pochopitelně nulový účinek.

Foto: Líný učitel

Ze zprávy ČŠI

Co je tedy dobré vědět? Česká školní inspekce má u učitelů špatnou pověst. Obrázek inspektora, který bazíruje na hloupostech, neumí rozeznat kvalitní výuku od mizerné a svými požadavky ji často ještě zhoršuje, má bohužel reálné potvrzení v každodenní realitě škol. Byrokratické intervence do vzdělávacích programů a arogantní mocenské jednání jsou toho součástí. Pamatujte na to při čtení rozhovorů s ústředním školním inspektorem nebo různých dokumentů ČŠI, plných krásných slov. To je jen kamufláž. Skutečností je, že Česká školní inspekce nepřináší do našeho vzdělávání kvalitu, ale právě naopak. Čest výjimkám, které mezi inspektory jsou. Obecně však Česká školní inspekce včetně jejího vedení ignoruje projevy diskriminace a rasismu ve školách a tím je podporuje. Kolik podobných diskriminačních tříd v našich školách máme, za tichého souhlasu většiny rodičů a zřizovatele? Jednání ČŠI v případě sokolovské školy nyní posuzuje ombudsman. Ne ten legrační školský, alibistická a apatická figurka, ale reálný ochránce veřejných práv. Kruh se uzavírá.

Dokumenty:

Zpráva o šetření ochránce, Spisová značka 5495/2015/VOP

Inspekční zpráva Čj.ČŠIK-606/22-K

Výsledek šetření stížnosti, ČŠIK-32/23-K, 23. 5. 2023

https://robertcapek.cz/pripad-sokolov-otevreny-dopis-ustrednimu-skolnimu-inspektorovi-mgr-tomasi-zatloukalovi/

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:
Česká školní inspekce (ČŠI)

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz