Hlavní obsah
Rodina a děti

Jaká je role partnerů v těhotenství, u porodu nebo v šestinedělí?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: by vecstock on freepik
7. 11. 6:35

Nemalá část odběratelů newsletteru PoroPravdy jsou muži. Tentokrát byl tedy celý jeden díl věnován právě jim - čím konkrétně mohou v těhotenství, u porodu i po něm pomoci?

Článek

Většina „povinností“ spojených s narozením dítěte závisí pouze na matce. Partneři často říkají, že nevědí, co mají dělat. Cítí se trochu nepatřičně a že celé situaci nemohou pomoci. Přitom ale existuje opravdu spousta způsobů, jak ženu ve všech fázích budoucího a čerstvého mateřství podpořit a na vývoj dětí má jejich zapojení prokazatelně pozitivní dopady. Tento článek by vám tedy měl pomoci obzory rozšířit, zjistit, co může partner dělat (a nedělat), aby byl maximální možnou oporou. Podle vědeckých dat právě informace tohoto typu pomáhají mužům snížit pocity strachu spojené s porodem.

Na konci článku také najdete prezentaci pro budoucí tatínky u porodu. Vznikla původně jako takový předporodní rychlokurz pro mého vlastního partnera, záhy se ale začala šířit mezi jeho přáteli. Odezvy byly pozitivní, proto ji posílám do světa i oficiálně. Pokud znáte někoho, kdo by z ní podle vás mohl těžit, nebojte se ji sdílet.

💬 Shrnutí: I když partneři sami často cítí nejistotu ohledně své úlohy v tomto období, existuje mnoho způsobů, jak mohou ženu a dítě podporovat. Mají vliv na zdravé chování těhotné i její psychickou pohodu. Přítomnost partnera u porodu má pozitivní vliv na zkušenost matky i na vznik vazby s dítětem. Partneři také mohou aktivně pomáhat v šestinedělí, což souvisí s lepším zdravím i vztahy v rodině. Jejich angažovanost v životě již malých dětí je spojena s mnoha pozitivními dopady na vývoj.

Podpora během těhotenství

Mohlo by se zdát, že partnerova účast na těhotenství začíná a končí početím, není to však pravda. Jsou tři základní oblasti, ve kterých mohou k hladkému průběhu těhotenství přispět.

1) Zdraví: Partneři mohou podle dat podpořit zdravější chování matek, ať už při volbě vhodných a nevhodných potravin či omezování kouření a konzumace alkoholu. Když nechají ženy (nejen) v prvním trimestru více odpočívat a ulehčí jim od domácích povinností, je to také velkým přínosem. Společná fyzická aktivita, jako jsou procházky zas může být krom podpory zdravého těhotenství příležitostí k povídání.

2) Emocionální podpora: Otcové totiž jsou klíčovou emocionální podporou pro těhotné ženy tím, že aktivně naslouchají, uklidňují a projevují zájem o těhotenství a porod. Toto zapojení podle dat pomáhá snížit stres a úzkost i depresivní symptomy matky během těhotenství.

3) Doprovod na kontroly: Studie naznačují, že angažovanost otců má pozitivní vliv na pravidelnost prenatálních kontrol a jejich dřívější objednání. Partneři mohou doprovázet ženy na všechny lékařské kontroly, zejména jsou ale přítomni při screeningových vyšetřeních zaměřených na identifikaci vad plodu v prvním a druhém trimestru. Fyzický doprovod na významnější kontroly může být pro ženy důležitý a uklidňující.

🏥 Otec u porodu

Často se uvádí, že okamžik porodu miminka znamená pro muže velký předěl, kdy se stane otcem - hlavně mentálně. V zahraničí se začaly objevovat důkazy o pozitivním dopadu přítomnosti otců u porodu už na začátku 80. let, u nás byli i tak ale ještě před 20 lety na sále jen výjimečně. Dnes jsou nicméně muži nejen přítomni, chtějí se porodu i aktivně účastnit a jeho hladkému průběhu maximálně napomoci. Mohou být uklidňujícím prvkem, pomáhat ženě s uvolněním stresu nebo komunikovat preference partnerky se zdravotníky, aby se ona mohla soustředit jen na sebe. Často jsou také ženám fyzickou oporou v různých úlevových polohách během porodu. Studie navíc prokázaly, že otcové, kteří byli u porodu, se později cítí v roli otce lépe a udávajísilnější vazbu k dítěti v závislosti na tom, jak moc aktivní roli sehráli. Přítomnost podporujícího partnera během porodu je spojena s větší důvěrou ženy ve své schopnosti i větší pravděpodobností, že bude zpětně porod vnímat jako pozitivní zkušenost.

Jak se partneři u porodu cítí?

Starší studie (1988) ukázala, že přítomnost u porodu byla pro všech 40 dotazovaných otců stresující a nejvíce času na porodním sále strávili snahou skrýt své pocity, obavy a přemýšlením, zda jsou užiteční. I pro otce, kteří mají z porodu převážně pozitivní zážitek, je těžké vidět partnerku v bolestech. Proto je nejčastěji uváděnou emocí mezi otci různý stupeň strachu a úzkosti, ztráta kontroly nebo určitá nepatřičnost. I přes tyto negativní aspekty a okamžiky ale má drtivá většina mužů nakonec celkově pozitivní zkušenost a přítomnost u porodu by doporučili i dalším mužům.

Přesto, jak důležitou roli otcové během porodu sehrávají a jak jejich časné zapojení do péče ovlivňuje další vývoj dětí (viz dále), zdravotnický systém na ně spíše zapomíná - personál je neumí podpořit (a často na to ani nemá objektivně vzato prostor), v předporodních kurzech se málokdy dozví konkrétní a pro ně relevantní informace. Aby byly ale partneři efektivní podporou pro rodící ženy, musí se i oni cítit dobře. Mimo jiné proto je dobré se roli partnera na sále věnovat. Příprava hraje i u mužů důležitou roli.

Co od partnerů u porodu očekávají ženy?

Je to samozřejmě individuální, přesto ale existují studie, které se touto otázkou zabývaly (i když menší). Dotazované ženy většinou očekávaly, že bude jejich partner aktivním účastníkem. Že je bude povzbuzovat, masírovat, časovat kontrakce, pomáhat jim v časných fázích v pohybu a před odjezdem do porodnice obstará cokoli, co je doma třeba. V pozdějších fázích zas očekávaly pomoc s udržením určité sebekontroly a roli prostředníka při komunikaci s nemocničním personálem. Během vlastního porodu miminka viděly partnery po svém boku, jak je drží za ruku, otírají jim třeba čelo nebo připomínají správný dech či tlačení. Obecně od partnerů ženy očekávaly povzbuzení a podporu - někdy i jen pouhou přítomností.

👨‍🍼 Jak pomoci v šestinedělí

Zapojit se do péče

Období po porodu je pro matku i celou rodinu obdobím změn a přizpůsobování se úplně nové situaci. I když je opět v centru dění dyáda matka-dítě (hlavně pokud žena kojí), otcové hrají v šestinedělí zásadní roli. Podle studie z roku 2013 souvisí zapojení otců v poporodním období s lepším zdravotním stavem žen i snížením symptomů poporodní deprese a úzkostí. Ženy, jejichž partneři se více angažovali před porodem a během něj častěji a delší dobu kojily. I další studie publikovaná letos (2023) v prestižním časopise Pediatrics zjistila, že otcové mají zásadní vliv jak na úspěšnost kojení, tak i na bezpečnost spánku nejmenších dětí.

Podrž, podej, přines

I nekomplikovaný porod je fyzicky náročný a žena se z něj může cítit vyčerpaná a bolavá až několik týdnů. Císařský řez je pak poměrně velkou břišní operací a pro správné hojení jizvy je třeba čas a dostatek odpočinku. Náročné je i kojení a noční vstávání. Kromě emocionální podpory je tak dobré podpořit ženu fyzicky, podat jí cokoli zrovna potřebuje (protože si to podat buď nemůže nebo ji to stojí neúměrně hodně sil a bolesti), dbát na to, aby měla dostatek odpočinku, výživného jídla a tekutin a aby se alespoň v prvních dnech nemusela starat o nic dalšího než péči o miminko.

Otcovská dovolená

Proto pokud partneři jen trochu mohou, je dobrý nápad vzít si po narození miminka tzv. otcovskou dovolenou. Kromě toho, že jim to umožní být nápomocný partnerce, má to pozitivní vliv na rodinné vztahy bezprostředně i do budoucna. Ve studii z roku 2019 se ukázalo, že 2 týdny a více otcovské dovolené byly spojeny s lepšími vztahy otců se svými dětmi. Mělo to vliv na komunikaci, vnímanou blízkost a pozitivní dopady přetrvávaly dokonce do 9 let dětí. Podle další studie to přispívá i ke kvalitě partnerského vztahu rodičů a mají nižší pravděpodobnost rozvodu v dalších 6 letech. Příchod dítěte totiž znamená velkou změnu pro celkový životní styl i vztah rodičů, na což se většina partnerů i po absolvování porodních kurzů necítí připravena.

Přerod v otce

V článku o změnách v mateřském mozku jsem popsala, že u žen mozek ovlivňují a připravují hormony už v průběhu těhotenství. U mužů dochází ale k největším změnám až v návaznosti na kontakt s miminkem. Studie ukazují, že hladiny oxytocinu u mužů raketově stoupají poté, co poprvé drží své dítě. Jejich větší zapojení do péče a kontakt s miminkem pak znamenají i déletrvající hormonální změny, které jim umožňují navázat pevnější vztahy s dítětem.

👨‍👧Vliv otců na vývoj dětí

Angažovanost otců během péče a výchovy dětí má pro mnohé možná překvapivé, ale nesporné pozitivní dopady. Více interakcí mezi otcem a dítětem je spojeno například s méně problémy s chováním u chlapců a psychickými problémy u dívek, pozitivním vlivem na kognitivní vývoj, v rodinách s nízkým socioekonomickým statutem snižuje kriminalitu a ekonomické znevýhodnění. Jak moc a jak citlivě otcové s dětmi interagují už ve třetím měsíci života předpovídá rané problémy s chováním dětí i sílu vazby mezi nimi do budoucna. Děti, které mají blízký vztah s otcem, mají vyšší sebevědomí než ostatní děti nebo také méně problémů s alkoholem. V pěti letech zas zapojení otců předpovídalo schopnosti empatie u dospělých jedinců.

Je proto pravděpodobné, že zahrnutí partnerů již v průběhu těhotenství, porodu a časně po něm umožňuje navázání silnější vazby s dítětem, což má trvalé pozitivní dopady na danou rodinu i společnost jako celek.

👉 Závěr

Otcové hrají nezastupitelnou roli v těhotenství, při porodu i v období po porodu. Důkazy ukazují, že jejich aktivní zapojení přispívá ke zdravějšímu těhotenství, pozitivním porodním zkušenostem a lepšímu fyzickému i psychickému zdraví jak matek, tak i dětí. Podporovat otce, aby byli fyzicky i emocionálně přítomni tomuto významnému procesu, je vzájemně prospěšné - samozřejmě tedy pokud si to sami přejí.

Společnost, zdravotnický personál i politici by měli začít uznávat a podporovat roli otců. Zatím je sice do zapojení povzbuzujeme, různými způsoby je jim ale stále dáváno najevo, že jsou vlastně outsidery a pro jejich pocity a potřeby není místo (podrobněji se tomu věnoval 79. díl podcastu 13 hříchů rodičovství). Pokud však chceme, aby se bezpečná a pevná citová vazba s dítětem rozvinula u obou rodičů, musíme jim pro to vytvořit lepší podmínky.

💪 Tipy na závěr

  1. Bavte se spolu o tom, jaká máte od sebe samotných i navzájem očekávání - a to pro všechny tři zmíněné fáze. Chce být partner přítomen spíše jako svědek nebo se aktivně zapojit? Potřebuje žena, aby za ni komunikoval s lékaři? Motivoval ji do zdravějších rozhodnutí v těhotenství?
  2. Před porodem se společně připravte na situace, které vás mohou v porodnici potkat, a diskutujte o svých postojích a přáních.
  3. V rámci přípravy na porod se můžete společně podívat na již zmíněnou prezentaci pro nastávající otce. Najdete tam několik praktických tipů, jak může partner v rámci přípravy i během porodu pomoci i základní názvosloví a shrnutí toho, jak porod probíhá a co je nebo není normální, aby byl tzv. “v obraze”.
  4. Je ale v pořádku, pokud partner u porodu být nechce a rozhodně by do tohoto rozhodnutí neměl být tlačen. Podle jedné studie byl v takových případech totiž prožívaný stres partnerů významně vyšší, což ve výsledku neprospěje nikomu.
  5. I pro muže, kteří být u porodu chtěli, může být těžké navázat hned s miminkem vztah. Přeci jen je to nová bytost, která neumí dát moc zpětné vazby. Podle studií je klíčové být zkrátka přítomen, podílet se na základní péči, mít dostatek vzájemných interakcí. Nebojte se miminko chovat nebo přebalovat. Pamatujte také, že tohle období, kdy dítě uklidní třeba jen kojení a kočárek/šátek, nebude trvat navždy a vztah s dítětem si postupně vybudujete.
  6. Pokuste se využít otcovskou dovolenou, pokud to situace dovolí (ideální je v délce 2 týdnů). Může to pomoci zotavení ženy, zlepšit vztahy v rodině a posílit vaši vazbu s dítětem.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz