Hlavní obsah
Lidé a společnost

Svérázný přístup úředníků Krajského úřadu Pardubického kraje - 2. část

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Bohužel i v životním prostředí jde na prvém místě o peníze

31. 8. 15:34

Právní řád ČR podrobně vymezuje zákonné povinnosti mj. i v oblasti ochrany životního prostředí, avšak svérázní čeští úředníci dokážou odsunout ochranu životního prostředí až na poslední místo.

Článek

Jsou-li svéráznými českými úředníky různých úřadů v rámci zavedeného systému enviromentálního lhaní si do vlastní kapsy servilně preferovány podnikatelské požadavky byznysu bez ohledu na životní prostředí a naopak uplatnění veřejného zájmu v oblasti ochrany životního prostředí je odsouváno na vedlejší kolej, nelze se pak divit, že se Česká republika, co se týče stavu životního prostředí, krčí mezi zeměmi Evropské unie až na samotném chvostu EU. I když Česká republika aktuálně postoupila mezi zeměmi EU ve stavu životního prostředí ze 23. místa na 22. místo, není to pro náš stát žádná sláva. Obzvláště pak s ohledem na skutečnost, že do zlepšení stavu životního prostředí poněkud neefektivně investujeme 2,7 % HDP, přičemž unijní průměr činí 1,8 % HDP

Zmíněný posun o jedno místo je zásluhou zlepšení v oblasti odpadového hospodářství. Avšak, co se týče emisí do ovzduší, došlo u nás k dalšímu zhoršení stavu. Ve vztahu k výše uvedenému záměru je zásadní, že právě v oblastí emisí skleníkových plynů patříme vysloveně mezi nejhorší evropské státy, přičemž v přepočtu na hlavu vyprodukujeme více skleníkových plynů než Čína.

Článek navazuje na již publikovaný příspěvek „Svérázný přístup úředníků Krajského úřadu Pardubického kraje“. Tento již publikovaný článek se soustředil na aktuálně poslední pochybení ze strany krajských úředníků souvisejících se zařízením „Zařízení pro výrobu cementového slinku“ provozovaného v Cementárně Prachovice. Poslední pochybení spočívalo v udělení směšně nízké pokuty za porušování závazného emisního limitu TOC (celkový organický uhlík) do ovzduší v období od 30. 10. 2021 do 28. 10. 2022, a to ve více jak 100 případech, přičemž překročení závazného limitu TOC ve výši 40 mg/m3 dosáhlo až hodnoty 74,4 mg/m3.

Svérázný přístup krajských úředníků preferující podnikatelské zájmy provozovatele Cementárny Prachovice započal již v roce 2017, kdy Krajský úřad Pardubického kraje v rámci 4. změny integrovaného povolení mj. schválil navýšení emisního limitu TOC z 20 mg/m3, resp. 25 mg/m3 na sjednocenou hodnotu 40 mg/m3. Ačkoliv došlo k významnému navýšení emisního limitu a další vývoj prokázal, že schválená změna měla významné nepříznivé účinky na životní prostředí, přičemž mohla mít nepříznivé účinky na lidské zdraví (emise karcinogenního benzenu), krajský úřad vedl toto řízení v režimu nepodstatné změny, i když ze zákona jej měl vést v režimu podstatné změny.

Krajský úřad opakovaně nerespektuje právní řád

Úřední osoby Krajského úřadu Pardubice plně osvědčily snahu vyhovět za každou cenu podnikatelským zájmům provozovatele cementárny, a to nikoliv ne nestranným způsobem i v řízení zahájeném dne 17. 5. 2021 ve věci jeho žádosti o navýšení emisního limitu TOC na 80 mg/m3, tj. oproti limitu platnému do 31. 3. 2017 na čtyřnásobnou hodnotu. Z hlediska ochrany životního prostředí bylo podstatné, že provozovatel odůvodnil svojí stručnou žádost konstatováním: „Problém spočívá v surovině, která obsahuje více organických látek“. Podstatné je pak zejména to, že úřední osoby projevily až servilní snahu vyhovět podané žádosti bez řádného posouzení jejího dopadu na životní prostředí. A to v rozporu se základním účelem zákona, podle něhož je cementárna provozována, jenž zahrnuje i požadavek na omezování znečištění, kdy navýšení emisního limitu za účelem umožnit vypouštění větších emisí nelze v žádném případě považovat za omezování znečištění ani náhodou.

Jelikož požadovaná změna bez jakýchkoliv pochybností mohla mít ve svých důsledcích významné účinky na zdraví obyvatel nebo životní prostředí, byl krajský úřad ze zákona opět povinen vést příslušné řízení v režimu podstatné změny, kdy za splnění zákonných podmínek musí umožnit účast veřejnosti.

Úřední osoby krajského úřadu však opět nerespektovaly zákonná ustanovení a předmětné řízení zahájily v režimu nepodstatné změny. Dotčená veřejnost se však o tomto řízení dozvěděla a přihlásila se do tohoto řízení na základě správního řádu jako účastník řízení. Veřejnost v souvislosti s tím mj. požadovala, aby řízení bylo vedeno v režimu podstatné změny. Další postup krajského úřadu byl z hlediska právního řádu zcela schizofrenní, neboť sice bylo umožněno dotčené veřejnosti být účastníkem řízení, avšak až do ukončení tohoto řízení usnesením ze dne 2. 11. 2021, a to na základě žádosti provozovatele po zjištění vysokých emisí karcinogenního benzenu, bylo vedeno v režimu nepodstatné změny, kterého se však veřejnost účastnit nemůže.

Odůvodnění ze stran úředních osob při ústním jednání u hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického konaného dne 2. 12. 2021 za účasti senátorky Miluše Horské by mělo vstoupit do právnických učebnic, jak nelze ohýbat právní řád, jelikož svůj protiprávní postup odůvodnily v tom smyslu, že v režimu nepodstatné změny postupovaly proto, aby se vyhnuly připomínkám veřejnosti, které by mohly rozzlobit provozovatele. Krátce řečeno, právní řád coby základní pilíř demokratického státu postupem krajského úřadu dostal zcela nepokrytě na frak, neboť privátní požadavky provozovatele byly svéráznými úředníky postaveny nad zákony a ochranu veřejných zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Právě obdobné ohýbání práva v neprospěch životního prostředí tak zcela zákonitě odsouvá Českou republiky ve stavu životního prostředí až na úplný chvost v rámci EU. A nic v tomto směru nepomůže, že na životní prostředí vynakládáme nadprůměrných 2,7 %. Je pro náš stát již typické, že finanční prostředky vynakládáme neefektivně v různých oblastech, a to nejen v oblasti životního prostředí.

Je smutné, když si úřední osoby z Krajského řadu Pardubického kraje neuvědomují, že nerespektováním právního řádu oslabují demokracii v České republice. Je smutné, že si úředníci jakéhokoliv úřadu, kteří nerespektují právo v oblasti ochrany životního prostředí, neuvědomují, že preferencí podnikatelských zájmů na úkor životního prostředí pomalu a jistě dláždí v neprospěch našich dětí a vnoučat cestu ke klimatickému peklu. Není pro ochranu životního prostředí nikterak povzbudivé, že se různí úředníci při svém rozhodování mohou schovávat za volnou správní úvahu, a to, pokud se neprokáže úmysl z jejich strany, zcela beztrestně. Nezbývá tedy, než odhalovat svéráz českých úřadníků a přitom věřit, že se jich jednou jejich děti zeptají, proč servilně preferovali byznys na úkor příznivého životního prostředí i pro budoucí generace.

Vraťme se k řízení zahájenému 17. 5. 2021. Překvapivé zjištění vysokých emisí karcinogenního benzenu se vzhledem k tomu, že tím pro cementárnu nastaly zásadní problémy, podílelo nejen na ukončení tohoto řízení, ale souběžně se promítlo i do následujícího měření karcinogenního benzenu, ale i dalších nebezpečných látek, které bylo provedeno dne 20. 10. 2021. Téhož dne byly objektivně zjištěny emise celkových organických látek (TOC) do ovzduší kontinuálně prováděným měření ve výši 34,5 mg/m3, kdežto při analýze souběžně odebraných spalin, tj. dne 20. 10. 2021, byly specifikovány jednotlivé organické látky pouze ve výši 1,195 mg/m3, tj. jenom 3,46 % z celkového obsahu organických látek (TOC).

Následně se včetně krajského úřadu nikdo nezabýval tím, jaké organické látky zahrnovalo zbylých 96,5 % TOC. Tento nesoulad je pak zcela markantní v případě karcinogenního benzenu. Jestliže analýzou vzorků odebraných dne 20. 10. 2021 byla pro benzen zjištěna neskutečně nízká průměrná hodnota 0,046 mg/m3, potom pro tuto karcinogenní látku byla k dispozici předchozí měření. A jejich výsledky měl k dispozici i krajský úřad. Při nich byly zjišťovány pro benzen hodnoty emisí o dva řády vyšší, a to až do výše 5,9 mg/m3.

Podstatná je i ta skutečnost, že provozovatel Cementárny Prachovice krátce po vydání usnesení ve věci navýšení emisního limitu TOC na dvojnásobnou hodnotu 80 mg/m3, začal překračovat závazně stanovený emisní limit TOC 40 mg/m3 za více jak ročního přehlížení ze strany příslušných orgánů veřejné správy.

CEMEX__rozhodnuti_4zm.doc (rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení pro "Zařízení pro výrobu cementářského slinku, veřejně přístupné v systému IPPC)

Ohlášení plánované změny ze dne 13. 5. 2021 pro „Zařízení pro výrobu cementářského slinku“ (Cementárna Prachovice - žádost o navýšení emisního limitu TOC na 80 mg/m3)

ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/$pid/MZPJNHPALC61 (Zpráva o kontrole zahájené dne 7. 10. 2021 - veřejně přístupná v systému IPPC)

Usnesení č.j. KrÚ 81244/2021/OŘPZ/PP ze dne 2. 11. 2021 o zastavení řízení

Odborný posudek podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Rotační pec na výrobu slinku - navýšení limitu TOC pro výduch č. 119 rotační pece Cementárna Prachovice společnosti Cemex Czech Republic s.r.o., číslo OP-82-2021

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz