Hlavní obsah
Věda

Vývoj a řazení indoevropských pádů

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ing. Martin Dokoupil

Pořadí indoevropských pádů dle vývoje, podoba je patrna ještě dnes.

15. 5. 10:18

Předpokládá se a víceméně je dokázáno, že prastarý jazyk, z kterého se vyvinuly dnešní evropské a indické jazyky, měl řadu specifik.

Článek

Maďarština, estonština a finština jsou však jazyky ugrofinské, jejich předci přišli ke konci stěhování národů (po r. 910) z východu a podmanili si většinu okolního evropského (keltského, slovanského, germánského apod.) obyvatelstva, kterému vtiskli též jazyk. Až na výjimky jsou tedy jazyky v Evropě původu praindoevropského.

Tato praindoevropština měla 9 pádů (neúplných), které se do dnešních dob redukovaly. V cikánštině (romštině) zůstal dochován 8. pád ablativ, v některých jazycích translativ apod., v angličtině pády zanikly (vyjadřují se pouze předložkami), ale dochoval se v ní zase vypracovaný základ systému praindoevropských časů (nevýhodou angličtiny je konzervativní způsob zápisu - psaní slov, i když mluvené slovo se vyvíjí dál). Ve Slovanských jazycích, zvláště ve slovinštině, se dochoval duál, tzv. číslo dvojné, kterým jsou označovány 2 věci. Koncovky nominativu ve slovanských jazycích byly obvykle pro jednu věc (jednotné č.) „-a“, pro dvě věci (dvojné č.) „-e“ a pro tři a více věcí (množné číslo) „-i/-y“, ale nemusí to být pravidlo.

Příklady duálu – čísla dvojného v češtině:

1 oko, 2 oči, 3 oka; 1 ucho, 2 uši, 3 ucha; 1 ruka, 2 ruce, 3 ruky; 1 na oku, 2 na očích, 3 na okách; 1 na uchu, 2 na uších, 3 na uchách; 1 na ruce, 2 na rukou, 3 na rukách; 1 na noze, 2 na nohou, 3 na nohách apod.

V polštině, a zvláště v češtině, je dochován 5. pád (oslovujeme, voláme). Navíc Slované vyjadřují vid dokonavý (děj je dokončen) a vid nedokonavý (děj není ukončen a trvá). Rod trpný (vezen, nesen) a rod činný (veze, nese), jiné vymoženosti zastarávají (u/dělající; u/dělajíc, u/dělajíce; u/dělav, u/dělavše; jsa, jsouc; byv, byvše atd.).

Ještě dnes lze vystopovat podobnost a příbuznost mezi tvary pádů jednotlivých zájmen, podstatných a přídavných jmen (v češtině, ruštině, němčině, latině, praslovanštině…) – viz tabulky. Materiálů je nad rámec tohoto článku. Co říct závěrem? Byl-li někdy někde nějaký „prvotní jazyk“ anebo jazyky v dávnověku, možná to byla dokonalá řeč a naše jazyky jsou toho důkazem ještě v současnosti. Možná to byly ale pouho pouhé skřeky a zvuky, které před -312.000 lety naši předci v Africe vyluzovali.

Řazení českých pádů - zohledňující vývoj od praindoevropštiny, praslovanštiny až k češtině dle Ing. Martina Dokoupila:

1. - Nominativ, 5. - Vokativ, 4. - Akuzativ, 2 – Genitiv, 6. - Lokativ, 3. - Dativ, 7. - Instrumentál, 8. – Translativ, Ablativ etc.

rod mužský, číslo jednotné:

1. hrad stroj pán muž předseda soudce

5. hrade! stroji! pane! muži! předsedo! soudce, -če!

4. hrad stroj pána muže předsedu soudce

2. hradu stroje pána muže předsedy soudce

6. hradu, -ě stroji pánovi, -u mužovi, -i předsedovi soudci, -ovi

3. hradu stroji pánovi, -u mužovi, -i předsedovi soudci, -ovi

7. hradem strojem pánem mužem předsedou soudcem

rod ženský, číslo jednotné:

1. kost píseň žena růže, „-a“ idea

5. kosti! písni! ženo! růže! ideo!

4. kost píseň ženu růži ideu

2. kosti písně ženy růže idey, -je

6. kosti písni ženě růži ideji

3. kosti písni ženě růži ideji

7. kostí písní ženou růží ideou, -jí

rod střední, číslo jednotné:

1. město moře kuře stavení

5. město! moře! kuře! stavení!

4. město moře kuře stavení

2. města moře kuřete stavení

6. městu, -ě moři kuřeti stavení

3. městu moři kuřeti stavení

7. městem mořem kuřetem stavením

Němčina

mužský ženský střední množné

1. Der Die Das Die

4 Den Die Das Die

2 Des Der Des Der

3 Dem Der Dem Den

mužský ženský střední

1 Ein Eine Ein

4 Einen Eine Ein

2   Eines Einer Eines

3 Einem Einer Einem

Praslovanština - ukázky

singular dual plural

1st vrag-ъ vrag-a vradz-i

5th vraž-e! vrag-a! vradz-i!

4th vrag-ъ vrag-a vrag-y

2nd vrag-a vrag-u vrag-ъ

6th vradz-ě vrag-u vradz-ěchъ

3rd vrag-u vrag-oma vrag-omъ

7th vrag-omь vrag-oma vrag-y

(8th vrag-omь vrag-oma vrag-y)

singular dual plural

1st otьc-ь otьc-a otьc-i

5th otьč-e! otьc-a! otьc-i!

4th otьc-ь otьc-a otьc-ę

2nd otьc-a otьc-u otьc-ь

6th otьc-i otьc-u otьc-ichъ

3rd otьc-u otьc-ema otьc-emъ

7th otьc-emь otьc-ema otьc-i

(8th otьc-emь otьc-ema otьc-i)

singular dual plural

1st vol-ъ vol-y vol-ove

5th vol-u! vol-y! vol-ove!

4th vol-ъ vol-y vol-y

2nd vol-u vol-ovu vol-ovъ

6th vol-u vol-ovu *vol-ъchъ

3rd vol-ovi vol-ъma *vol-ъmъ

7th *vol-ъmь vol-ъma vol-ъmi

(8th *vol-ъmь vol-ъma vol-ъmi)

Literatura:

· ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-0154-0.

· ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-832-5.

· ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4.

· ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998. ISBN 80-85839-24-5.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz