Hlavní obsah
Právo a státní správa

Dohoda o vině a trestu - osud ve vlastních rukou

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Dohoda o vině a trestu

3. 11. 13:04

Čas od času někdo spáchá trestný čin? Je možné převzít osud do svých rukou? Pro tyto případy existuje dohoda o vině a trestu.

Článek

Schválení dohody o vině a trestu představuje alternativní metodu řešení trestních případů, která přináší zkrácení a efektivitu trestního procesu. Pokud jste o tom dosud neslyšeli, rádi vám nyní poskytneme bližší informace.

Jaká je podstata dohody o vině a trestu?

Dohoda o vině a trestu, jak název naznačuje, je dohodou, která se uzavírá mezi státním zástupcem a obviněným, přičemž v určitých případech může být zahrnut i poškozený. Klíčovým prvkem této dohody je, že obviněný přizná svou vinu za trestný čin, pro který je stíhán, a současně se dohodne na výši a povaze trestu.

Podmínky pro uzavření dohody o vině a trestu

Obviněný musí být v průběhu přípravného řízení informován o svém právu navrhnout uzavření dohody o vině a trestu. Návrh na uzavření této dohody může také předložit státní zástupce. Obviněný nemůže být donucen k uzavření této dohody, jde vždy o jeho osobní svobodné rozhodnutí. Dříve byla přítomnost obhájce při vyjednávání dohody povinná, ale nyní není vyžadována, pokud to není nutné pro zajištění obviněného obhajoby. Avšak obviněným může být prospěšné mít na své straně právního zástupce, který rozumí právu a dokáže zhodnotit možnosti obviněného. Státní zástupce zvolá jednání o dohodě s obviněným a oznámí také obhájci a poškozenému datum a místo konání jednání.

Poškozený má právo účastnit se jednání o dohodě, a může vyjádřit svůj názor před ukončením případu. Zejména může požadovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, které utrpěl v důsledku trestného činu, a to nejpozději během prvního jednání o dohodě. Poškozený není povinen uplatňovat tato práva a může se výslovně vzdát všech uvedených nároků. Dohodu o vině a trestu lze uzavřít i bez přítomnosti poškozeného, a to i v případě, že se nedostaví k jednání, přestože byl k němu pozván.

Kdy je možné uzavřít dohodu o vině a trestu?

Dohoda o vině a trestu může být uzavřena jak při obvinění z přečinu, tak zločinu, s výjimkou závažných zločinů. Závažným zločinem se rozumí úmyslný trestný čin, jehož trestní sazba přesahuje minimálně 10 let odnětí svobody. Dohoda o vině a trestu není možná ani v případech, kdy je žalováno proti uprchlé osobě nebo proti mladistvým.

Protiprávní jednání zkracující dlužníka

Došlo při spáchání trestného činu k poškození věřitele? Víte, jak se může věřitel proti tomuto bránit? Přečtěte si tento článek:

Obsah dohody o vině a trestu

Řízení ohledně dohody o vině a trestu se skládá ze dvou procesních fází. První fází je vyjednávání o dohodě mezi obviněným a státním zástupcem, a druhou fází je soudní schválení této dohody.

Dohoda o vině a trestu obsahuje informace o obviněném, státním zástupci a případně poškozeném. Dále zahrnuje datum a místo sestavení, popis konkrétního skutku, za který je obviněný stíhán, označení trestného činu a dohodnutého trestu, a také podmínky a způsob náhrady škody. Zásadní je prohlášení obviněného, že přiznává svou vinu za stíhaný čin, a nakonec je vyžadován jeho podpis. Je důležité, aby z dostupných důkazů a výsledků předchozího vyšetřování nevznikaly žádné závažné pochyby ohledně pravdivosti přiznání obviněného. Dohoda o vině a trestu také zahrnuje poučení obviněného o důsledcích uzavření této dohody.

Pokud vyjednávání o dohodě nebylo úspěšné a nedošlo k jejímu uzavření, pokračuje se v běžném trestním řízení.

Co se odehrává během soudního procesu

Dohoda o vině a trestu se sepisuje písemně, a její konečné schválení probíhá na soudu. Soud je povinen respektovat obsah dohody a nemá oprávnění ji jakkoli měnit. Nicméně existuje možnost, že soud dohodu odmítne bez potřeby veřejného slyšení, zejména pokud dohoda nepřesně odráží skutečnosti nebo je nepřiměřená vzhledem k navrženému trestu.

Pokud soud návrh neodmítne, uskuteční se veřejné slyšení, na kterém musí být přítomni státní zástupce a obviněný. Přítomnost poškozeného nebo obhájce není nezbytně vyžadována. Během slyšení představí státní zástupce sjednanou dohodu a umožní obviněnému vyjádřit se k ní. Soud se zejména zajímá o to, zda obviněný rozumí obsahu dohody, zda jeho přiznání viny bylo dobrovolné a bez jakéhokoli nátlaku a zda má plné povědomí o následcích uzavření dohody. Soud rovněž zohledňuje rozsah a způsob náhrady majetkové či nemajetkové újmy poškozenému při rozhodování o schválení dohody. Pokud soud zjistí nějaké nedostatky, například ve splnění těchto podmínek, dohodu neschválí. Rozhodnutí o neschválení dohody soud zaznamená usnesením a tato skutečnost může být napadnuta stížností.

Důležité je, že neschválení dohody na veřejném slyšení nevylučuje možnost jejího budoucího schválení. Může dojít i ke změně nebo přepracování dohody. O konečném schválení dohody soud rozhoduje vydáním rozsudku, proti kterému mohou být podniknuty právní kroky.

Závěr

Dohoda o vině a trestu je součástí trestního řádu a slouží jako alternativní metoda řešení trestních případů. Tato dohoda je především uzavírána mezi státním zástupcem a obviněným, ale může zahrnovat i poškozeného, pokud uplatní svá práva včas. Výlučně státní zástupce má pravomoc sjednávat tuto dohodu, a jejím uzavřením se obviněný vzdává práva na klasické veřejné soudní projednání a omezuje důvody pro odvolání proti rozsudku. Avšak za předpokladu splnění určitých podmínek, obsahuje tato dohoda obvykle mírnější trest, než by mu hrozil v průběhu běžného soudního procesu.

Přítomnost obhájce není vždy povinná v trestním řízení, ale zvyšuje šance na úspěšnou obranu, i v případech, kdy není vyžadována zákonem. To platí i pro případy týkající se schválení dohody o vině a trestu. Je však důležité zdůraznit, že poškozený také potřebuje právní pomoc, aby zajistil náhradu škody, nemajetkové újmy a další nároky v plném rozsahu.

Aktuální informace o probíhajícím soudním řízení můžete nalézt na webových stránkách Justice.cz.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz