Hlavní obsah
Právo a státní správa

Určení otcovství - právo vs. biologie

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Určení otcovství

6. 11. 12:00

Kdo je matkou dítěte, je poměrně jasné. U otce už tak tak jednoduché není. Co je přitom více právo, NEBO biologie. Čtěte!

Článek

Pokud jde o určení mateřství, definice v občanském zákoníku je poměrně jednoduchá: Matka dítěte je ta žena, která ho porodila. Na druhou stranu, určení otcovství může být složitější a častěji se dostává do středu soudních sporů. Existuje tři základní domněnky pro určení otce, přičemž použití první domněnky vylučuje použití domněnek druhé a třetí. Tyto domněnky jsou vyvratitelné, což znamená, že lze každou z nich vyvrátit.

Domněnky otcovství

1. domněnka určení otcovství svědčící manželu matky

Pokud se dítě narodí během trvání manželství, je otcem dítěte automaticky manžel matky. První domněnka platí i ve prospěch bývalého manžela, pokud se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu manželství. To znamená, že pokud těhotná žena uzavře manželství a poté se rozvede a dítě se narodí do 300 dnů po rozvodu, bývalý manžel zůstává uznán jako otec dítěte. Stejný postup platí i v případě, kdy je manželství prohlášeno za neplatné soudem nebo kdy manželství skončí úmrtím manžela.

Občanský zákoník také bere v úvahu případy, kdy se těhotná žena rozvede a znovu se vdá za jiného muže, než se dítě narodí. V takovém případě se druhý manžel stává otcem dítěte, za nějž je matka aktuálně vdaná.

Co se týče umělého oplodnění, i zde má první domněnka přednost. Pokud je žena vdaná, otcem dítěte je její manžel. Pokud však jde o umělé oplodnění neprovdané ženy, otcem dítěte se stává muž, který dal souhlas k umělému oplodnění.

2. domněnka pro určení otcovství, týkající se muže, který učiní souhlasné prohlášení spolu s matkou

V současné době se často setkáváme s páry, kteří nejsou v manželském svazku, ale mají společné dítě. Pokud otec, který není manželem matky, chce být uznán jako otec dítěte v jeho rodném listu, musí podat souhlasné prohlášení. Toto prohlášení musí být učiněno osobně matkou a otcem před matričním úřadem nebo soudem. Nejjednodušším způsobem je, že matka a otec se osobně dostaví na matriční úřad a společně prohlásí, že muž je otcem dítěte. Pokud je matka nebo otec nezletilý nebo nemá plnou svéprávnost, mohou takové prohlášení učinit pouze před soudem.

Důležité je, že matka a otec nemusí čekat až na narození dítěte, mohou toto prohlášení učinit ještě před narozením dítěte, ale alespoň musí být těhotenství již započato. Je třeba mít na paměti, že prohlášení musí podat oba rodiče, a nestačí pouze prohlášení otce. Pokud by matka trpěla duševní poruchou a nemohla samostatně posoudit význam takového prohlášení (například k čemu slouží nebo proč je důležité), nemůže se určení otcovství provést na základě tohoto prohlášení.

Životní situace mohou být různé, a proto občanský zákoník kromě určení otcovství na základě domněnek upravuje také institut popření otcovství, který může být blízký. I když manželé nežijí spolu nebo mají faktický vztah již delší dobu, může rozvodové řízení trvat a žena se může potkat s novým partnerem, s nímž má dítě. Nicméně, jak jsme již uvedli, na základě první domněnky – pokud se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu, otcem dítěte se stává bývalý manžel matky. Jak se však může tato situace vyřešit?

Řešení:

Jednou z možností je, že těhotná žena se provdá za svého nového partnera před porodem a ten se stane na základě první domněnky otcem dítěte. Pokud toto partnerství nemají v úmyslu řešit prostřednictvím sňatku, existuje také jiná možnost, která vyžaduje spolupráci bývalého manžela. Bývalý manžel musí popřít otcovství dítěte a současný partner matky musí učinit prohlášení, že je otcem dítěte. V obou případech je nezbytné, aby matka potvrdila obě prohlášení. Prohlášení se musí učinit výhradně před soudem a žádost o řízení lze podat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte. Proto je důležité neodkládat takovou záležitost na poslední chvíli.

3. domněnka určení otcovství svědčící muži, který v rozhodné době měl styk s matkou

Třetí domněnka pro stanovení otcovství se uplatňuje v případech, kdy nejsou splněny podmínky první ani druhé domněnky. Podle této domněnky se předpokládá, že otcem dítěte je muž, který měl pohlavní styk s matkou v určitém období, nazývaném rozhodná doba. Tato doba stanovuje časový rámec, ve kterém muselo dojít k spojení pohlavního styku a početí, aby se dítě narodilo v daném časovém intervalu. Otcovství lze na základě třetí domněnky určit, pokud muž měl s matkou pohlavní styk alespoň 160 dní a maximálně 300 dní před narozením dítěte. Avšak pro uplatnění této domněnky je třeba požádat o rozhodnutí soudu.

Kromě určení otcovství může také vzniknout soudní spor týkající se popření otcovství. V takovém případě se muž neusiluje o zápis svého jména jako otce dítěte do rodného listu, ale naopak o jeho výmaz. Popření otcovství může podat například manžel matky nebo muž, který byl uznán jako otec na základě souhlasného prohlášení. Také matka může popírat otcovství dítěte.

Však existují určité časové lhůty, které omezují možnost podání návrhu na popření otcovství. Například manžel má šest měsíců od doby, kdy se dozvěděl o okolnostech, které vyvolaly jeho pochybnosti ohledně otcovství dítěte, na podání návrhu. Současně musí návrh podat nejpozději do šesti let od narození dítěte. Soud může však v určitých případech prominout zmeškání lhůty pro podání návrhu na popření otcovství, pokud je to v zájmu dítěte a veřejného pořádku.

Výživné nezletilého dítěte

S otázkou otcovství je neoddělitelně spojena otázka výživného nezletilého dítěte. Víte, jestli je možné požadovat výživné zpětně? A víte, na kolik má dítě nárok? Čtěte:

Rozvod manželství

S určením otcovství může nastat na jedné či druhé straně i rozvod manželství. Přečtěte si, co vše to obnáší:

Závěr

Pro určení otce dítěte existují tři vyvratitelné domněnky. První domněnka stanovuje, že otcem je manžel matky. Toto pravidlo představuje nejjednodušší řešení pro otce a matku, protože nepotřebují soudní rozhodnutí ani prohlášení před matričním úřadem. Druhá domněnka vyžaduje, aby otec a matka učinili souhlasné prohlášení, že daný muž je otcem dítěte. Tento postup zahrnuje aktivní kroky obou rodičů a prohlášení lze podat před soudem nebo matričním úřadem. Třetí domněnka se uplatňuje v případě, kdy muž měl pohlavní styk s matkou v rozhodném časovém rámci. Určení otce na základě této třetí domněnky je výlučně v pravomoci soudu. První domněnka vylučuje použití druhé a třetí domněnky, zatímco druhá domněnka brání aplikaci třetí domněnky.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz