Hlavní obsah
Právo a státní správa

Změna věřitele či dlužníka - machinace, nebo ne?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Změna věřitele či dlužníka

8. 11. 17:13

Pokud jednou dojde k uzavření smlouvy, tak nemusí vše zůstat beze změny. Je možná změna v osobě věřitele, anebo dlužníka. Čtěte, jak na to.

Článek

Každý den uzavíráme dohody, ať už se jedná o dohody na jednorázové plnění nebo o závazky s trvalým charakterem. Během času se tyto závazky mohou měnit, buď co se týče jejich obsahu nebo zúčastněných stran, tedy dlužníků a věřitelů. Jedním z hlavních prvků těchto závazků je pohledávka, což je právo věřitele na obdržení plnění od dlužníka. Naopak dluh znamená povinnost dlužníka plnit něco vůči věřiteli, což může zahrnovat dávání, jednání, zdržování nebo trpění různého druhu, a to včetně finančního nebo nefinančního plnění.

Občanský zákoník stanoví pravidla pro změny v obsahu závazků, a to jak co se týče samotného obsahu, tak co se týče změny zúčastněných stran, tedy dlužníků a věřitelů. V tomto článku se detailněji zabýváme změnami závazků, a to konkrétně v podobě:

Postoupení pohledávky

Převzetí dluhu

Přistoupení k dluhu

Převzetí majetku

Vymáhání pohledávky

Pokud již máte pohledávku, tak neváhejte a rovnou podnikněte kroky k jejímu vymožení. Víte, na co si dát pozor? Čtěte tento článek (včetně VZORU výzvy):

Postoupení pohledávky

V situaci, kdy dochází k předání pohledávky, může věřitel předat celou pohledávku nebo její část třetí straně. To zahrnuje veškerá související práva a nároky, jako například úroky z prodlení.

Je důležité poznamenat, že věřitel má právo předat pohledávku i bez souhlasu dlužníka, a to aniž by dlužník byl informován o této změně. V takovém případě může dlužník stále plnit pohledávku původnímu věřiteli, tj. postupiteli. Nový věřitel, postupník, má nárok na plnění až tehdy, kdy je dlužník informován o předání pohledávky od postupitele. Alternativně může nový věřitel prokázat dlužníkovi, že mu byla pohledávka předána, obvykle prostřednictvím smlouvy mezi ním a postupitelem. I když pro postoupení pohledávky není nutná písemná forma podle občanského zákoníku, je doporučeno mít písemný doklad, což usnadňuje prokázání.

Toto pravidlo platí i v případě ručení osoby, která zaručuje dluh, ať už prostřednictvím zástavního práva nebo jiným způsobem. Předání pohledávky vůči ručiteli nemá právní účinnost, dokud není dlužník o této změně informován postupitelem nebo dokud mu tuto změnu neprokáže postupník.

Situace se může komplikovat, pokud původní věřitel předá pohledávku několika osobám současně. V takovém případě má dlužník povinnost plnit tomu, kdo mu o tomto předání pohledávky jako první informuje, podle zákona toto předání pohledávky získá přednost. Na žádost postupníka může postupitel (původní věřitel) stále vymáhat předanou pohledávku. Pokud je však dlužníkovi o předání pohledávky informováno, postupitel musí prokázat, že má souhlas postupníka a neprovádí výběr pohledávky sám.

Je také možné předat soubor pohledávek, ať už se jedná o současné nebo budoucí pohledávky. Tato sada pohledávek musí být jasně identifikovatelná, může se jednat o stejný druh pohledávek nebo pohledávky vzniklé v určitém časovém období.

Převzetí dluhu

V případě převzetí dluhu dochází ke změně dlužníka, kdy třetí osoba přijímá dluh původního dlužníka a stává se novým dlužníkem. Obsah závazku zůstává beze změny, ale klíčový rozdíl spočívá v tom, že převzetí dluhu vyžaduje souhlas věřitele. Tento opatření slouží k ochraně věřitele, aby nedocházelo k nekontrolovaným změnám dlužníka, což by mohlo negativně ovlivnit možnost vymáhání pohledávky.

Pokud věřitel nesouhlasí s převzetím dluhu, bude pohledávku i nadále uplatňovat vůči původnímu dlužníkovi. Nový dlužník, který měl původně převzít dluh, bude nadále zodpovědný za zajištění, aby původní dlužník nesplnil povinnost vůči věřiteli. Jinými slovy, původní dlužník bude stále uplatňován věřitelem, ale dluh za něj fakticky splní třetí osoba.

Na rozdíl od převzetí pohledávky má převzetí dluhu také jiné důsledky pro osobu ručitele, pokud se jedná o třetí osobu. Ručitel bude nadále zaručovat dluh pouze v případě, že souhlasí s tím, že nový dlužník převezme dluh.

Přistoupení k dluhu

Další změna na straně dlužníka se vyskytuje při tzv. přistoupení k dluhu. Na rozdíl od převzetí dluhu zde nedochází ke změně původního dlužníka za nového. V případě přistoupení k dluhu nová třetí osoba vstupuje do závazku a je zavázána společně s původním dlužníkem.

K přistoupení k dluhu dochází na základě dohody mezi věřitelem a novým dlužníkem, aniž by vyžadovala souhlas stávajícího dlužníka. Tím se zvyšují šance věřitele na splacení pohledávky, nezávisle na vůli stávajícího dlužníka. Stejně jako v případě převzetí dluhu může být zde také zajištění dluhu třetí osobou, například prostřednictvím ručení. Pokud ručitel zaručil dluh pouze ve prospěch původního dlužníka, nebude moci vymáhat dluh, pokud nový přistupující dlužník neprovádí plnění. Ručitel zajistí dluh ve prospěch obou dlužníků pouze tehdy, pokud s tím souhlasí.

Převzetí majetku

V případě, kdy třetí osoba převezme majetek dlužníka nebo jeho určitou část, stává se také novým dlužníkem vedle původního dlužníka. Tito dlužníci jsou solidární, což znamená, že jsou společně a nerozdílně odpovědní vůči věřiteli. Toto pravidlo platí pouze pro dluhy spojené s přebraným majetkem a vyžaduje, aby třetí osoba byla informována nebo měla povinnost být informována o těchto dluzích.

Situace se liší, pokud třetí osoba, která přebírá majetek, je blízkou osobou dlužníka, jako je rodinný příslušník, partner, manžel nebo manželka, rodič atd. V takovém případě se tato blízká osoba stává novým dlužníkem vedle původního dlužníka bez omezení. Toto pravidlo lze odvolat, pokud se prokáže, že blízká osoba neměla vědět nebo neměla povinnost vědět o určitých dluzích.

Protiprávní zkracující jednání dlužníka

POZOR. Není možné vše. Pokud se dlužník dopustí jednání, kterým zkrátí věřitele, tak se proti tomu může věřitel bránit. Víte jak? To se dočtete zde:

Oddlužení

Pokud máte dluhy, které již nejste schopni platit, tak jedinou možností ven je oddlužení. Přečtěte si, jak na to:

Závěr

Změna v závazku může nastat buď v obsahu závazku nebo v osobě dlužníka a věřitele. Postoupením pohledávky se mění osoba věřitele, a to i bez souhlasu dlužníka. Při převzetí dluhu dojde ke změně osoby dlužníka, avšak vyžaduje souhlas věřitele. Při přistoupení k dluhu a převzetí majetku nedochází k přímé záměně původního dlužníka za nového, ale nový dlužník se připojí k původnímu dlužníkovi, a jsou společně a nerozdílně zavázáni vůči věřiteli.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz