Hlavní obsah
Cestování

Nahé bojovnice, brutální rituály, nedostupný Tumwi

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ondřej Havelka
1. 3. 0:00

Muži jsou běžně zcela nazí, ženy nosí většinou deku kolem pasu, případně uvázanou přes jedno rameno. Poměrně běžným doplňkem muže je funkční samopal.

Článek

Mursiové jsou surmickým etnikem žijícím na obou stranách hranice Jižního Súdánu a Etiopie ve velmi odlehlých oblastech, přičemž většina z přibližně deseti tisíc Mursiů dnes žije na etiopské straně mezi řekami Omo a Mago, kam je podle jejich tradice dovedl dávný předek jménem Káwúlókóró. Mursiové hovoří surmickým jazykem mursina patřícím do nilo-saharské jazykové rodiny; sami sebe ve svém jazyce nazývají mún a svůj jazyk múnén. V odlehlých oblastech se odívají jen minimálně: muži jsou běžně zcela nazí, případně mají jednoduchou bederní roušku, ženy nosí většinou deku kolem pasu, případně uvázanou přes jedno rameno. Poměrně běžným doplňkem muže je funkční samopal, který lze získat na súdánské straně oblasti výměnou za dobytek.

Foto: Ondřej Havelka

Mursi

Muži i ženy se zdobí jizvovým tetováním, tzv. skarifikací. Dospívajícím dívkám jsou proříznuty spodní rty, do nichž se vkládá dřevěný nebo terakotový talířek (débíá túgóin), jehož velikost se postupně zvětšuje až k průměru 30 cm; z tohoto důvodu jsou dívkám také vyraženy některé zuby. Jejich málo známé náboženství nabízí unikátní průhled hluboko do historie náboženských představ této oblasti Afriky. V okrajových dostupnějších místech se Mursiové nechávají fotografovat výměnou za peníze, alkohol nebo jiné materiální odměny a pravdou je, že na samé hranici území směrem do Etiopie – především v okolí etiopské Jinky – se již jedná o totální komercionalizaci jejich vzhledu, ale své náboženství prozatím neprodávají.

Foto: Ondřej Havelka

Mursi

Pradávné kořeny

Osídlení oblasti lidmi a jejich nejpravděpodobnějšími předchůdci má zde jednu z nejdelších nepřerušených linií: v Etiopii jde o miliony let. Ostatky člověka zručného nalezené v Etiopii jsou datovány do období přibližně před dvěma miliony lety a slavná Lucy, kostra samice australopitéka, která odpočívá v muzeu v Addis Abebě, chodila po území dnešní Etiopie před více než třemi miliony let; možná byla pramatkou v naší vývojové linii. Množství nálezů miliony let starých koster bylo učiněno na dolním toku řeky Omo a právě tady dnes Mursiové žijí.

O náboženství Mursiů toho sice nevíme mnoho, ovšem o to cennější to málo informací o izolovaném náboženství může být, neboť jej můžeme chápat také jako průhled časem kamsi k počátkům náboženských představ člověka. Náboženství Mursiů úzce souvisí s léčitelstvím: nemoc je nazírána jako narušení vztahů mezi lidmi, vztahů s Bohem, vztahů s přírodou. Mursiové vyznávají nebeského Boha, kterého nazývají Tumwi, v jiném dialektu Tumu; je pánem deště, prodlévá na nebesích, někdy se může zjevit v podobě duhy, jindy v podobě ptáka. Mezi Mursii jsem si nemohl nevšimnout ochranných amuletů vyráběných z kořenů některých keřů a stromů. Zdá se, že surmické kmeny neznají žádný posmrtný mód lidské existence; ta podle jejich představ definitivně končí smrtí. Mrtvé tělo je pro lidi nečisté, nesmí se jej dotýkat s výjimkou příslušníků klanu k tomu určeného; těla mužů zabitých v boji nebo na lovu se ponechávají na místě, pouze se přikrývají větvemi. V mursijském náboženském systému hraje klíčovou roli kněz, bývá jím muž, nazývaný komoru, a léčitelka či čarodějka, žena, nazývaná ngerre.

Foto: Ondřej Havelka

Mursi

Komoru

Nejvyšší kněz, komoru (nebo též kómórú), má ve společnosti Mursiů nejen náboženskou, ale také sociální funkci: je náboženským vůdcem, který provádí rituály pro dobro kmene či vesnice (nikoli pro jednotlivce), určuje čas konání každoročního náboženského festivalu a například obětování býka, krávy nebo kozy náleží při náboženské oběti výhradně jemu. Vedle toho má autoritu podobnou náčelníkovi kmene a poradní hlas mezi staršími. Komoru je prostředníkem mezi lidmi a bohem Tumwiem; jeho role je zvlášť důležitá při ohrožení společnosti suchem nebo naopak nadměrným deštěm, nemocemi, škůdci na klíčových plodinách atd. Kněží pocházejí pouze ze tří kněžských klanů: Garakuli, BumaiKomorte, přičemž nejvyšší komoru může vzejít pouze z klanu Komorte.

Vedle kněze komoru je v mursijské společnosti znám také věštec nazývaný hírásábáj (jinak též híráhátá), který vykládá své prorocké sny, ale také sny lidí a vysvětluje význam událostí. Výklad snu si vyžaduje vlastní – v tomto případě poměrně košatý – rituál. Konečný výklad je předán autoritám klanu nebo vesnice a společnost se podle něho musí zařídit. Přípravu náboženských obřadů má na starosti kamisi.

Foto: Ondřej Havelka

Mursi

Ngerre

Léčitelky či čarodějky se v mursijské společnosti zabývají léčbou těch nemocí, které podle Mursiů pramení u boha Tumwiho. Léčbou běžných neduhů, na které zabírají všeobecně známé byliny – a které podle Mursiů nepocházejí od Tumwiho – se zabývají léčitelé nani. Ngerre komunikuje s bohem Tumwiem a zjišťuje, proč nemocný onemocněl a jak příčinu v duchovní rovině odstranit. Ngerre na rozdíl od komora pomáhá konkrétnímu jedinci a za jeho vyléčení nebo jinou službu je odměňována materiálními dary. Ngerre se rovněž specializuje na kletby, a to jak na jejich aktivaci, tak ochranu před nimi anebo jejich zrušení.

Foto: Ondřej Havelka

Mursi

Drsné přechodové rituály

Malby na těle Mursiů mají ochraňovat před nemocemi a před zlými duchy – každý typ malby a každá použitá barva má konkrétní ochranné účinky. Hlína a jíl z jejich území jsou pro Mursie posvátné, znamenají jejich vazbu k místu i kmeni a často se jimi potírají. Pokud se muži vracejí z delší cesty – například z lovu –, pokrývají si obličeje popelem a totéž činí lidé ve vesnici, aby tak zabránili možnému útoku duchů, kteří by mohli se skupinou mužů do vesnice přijít. Skarifikace, tedy jizvové tetování, značí u mužů počet zabitých nepřátel cizího kmene, u žen jde většinou o zdobení.

Podobně jako u mnoha dalších afrických etnik, hrají také u Mursiů důležitou úlohu přechodové rituály: u dívek je to zejména vkládání talířku do spodního rtu v období dospívání, u chlapců je to první účast v tradičním boji s dřevěnou tyčí nazývaném donga. Tento boj je poměrně drsný, cílem je údery tyčí přemoci soupeře, přičemž by se neměl zabít. Dalším přechodovým rituálem pro dospívající chlapce je skákání přes býky, kdy je do řady postaveno šest býků (nebo krav), po nichž chlapec skáče ve snaze nespadnout a doskákat až na posledního býka. Poté se pije čerstvá býčí krev.

Foto: Ondřej Havelka

Mursi

Důvod vkládání talířku do spodního rtu u žen není zcela jasný: Mursiové na otázku většinou odpovídají, že jde o ozdobu s výpovědní hodnotou dospělosti. Rozšířený je také názor, že jde naopak o záměrné hyzdění ženy po svatbě, aby nebyla atraktivní pro jiné muže. Některé dívky ovšem talířek mají, přestože jsou nezadané, a jiné zase talířek nemají, přestože jsou vdané. Poměrně věrohodná se zdá být teze, podle které tak Mursiové začali činit poté, co Arabové ze severu pravidelně přijížděli a doslova lovili dospívající dívky a unášeli je do harémů arabského světa; dívky s takto zdeformovanou tváří údajně ignorovali. Tezí je více, Mursiové zájem cizinců příliš nechápou a odkazují jednoduše k ozdobě. K těmto tezím doplním, že dříve byly ve sledované oblasti také kmeny, které ženám vkládaly talířky do obou rtů, a kromě ušních laloků vkládaly menší talířky také do nosu. Mursiové se sami sebe příliš neptají, proč se něco dělá, prostě to dělají, protože to dělali jejich předkové. Zvyk a tradice stojí vysoko nad potenciální potřebou zdůvodnění. Ženy mají talířky ze rtu běžně vyndané, jakmile však přijdou do kontaktu s člověkem mimo svou rodinu, ihned jej vkládají. S talířkem téměř nemohou artikulovat, bez něho jen o málo lépe. – Nahlédněme společně závěrem do Mursijské společnosti mezi řekami Omo a Mago prostřednictvím vyprávění, jak mě napadlo při dlouhé pěší cestě mezi mursijskými vesnicemi.

Foto: Ondřej Havelka

Mursi

Nili, Etiopie

Tři dívky byly připravené u obřadního ohniště. Nahé, krásné, odvážné. Tiše si povídaly, občas si sáhly na zuby a zatahaly si za spodní ret, jako by si chtěly ověřit, že je stále na svém místě. Ostré dopolední slunce jim žhnulo do zad zdobených vkusně komponovanými jizvami. Záda jedné z nich byla přímo uměleckým dílem. Přenádherně rozrytá obřadním nožem do nejsubtilnějších detailů ve tvaru obří šnečí ulity. Byl to spíš obraz než záda. Byla to esence krásy. Byla to krása sama, kolem níž se odehrával od ní odvozený (a co do krásy značně rozředěný) život. Ohniště nebylo úplně vyhaslé, z jeho srdce stoupal slabý dým; jeho vůně se mísila se zápachem býčího trusu. Oheň sehrál svou posvátnou roli minulé noci, kdy se kolem něho shromáždil celý kmen – komoru žádal boha Tumwiho o přízeň, plodnost a vítězství v bojích a ngerre vykonala nad každou ze tří dívek svůj obřad a zavěsila na krk ochranný amulet z kořenů.

Dívky seděly klidně, nedávaly najevo žádnou nervozitu a už vůbec ne strach. Strach je totiž ukázkou slabosti a slabost je nemoc a znamená smrt. Smrt je nečistá, a proto s vystrašeným člověkem nikdo nechce nic mít. Vystrašený člověk by se měl zabít, aby strach nepřeskočil na dalšího; může se ale také vyhnat do džungle – nahý a neozbrojený. Pokud ho strach stráví, brzy zemře; pokud z něho strach vyletí, přežije a vrátí se zdravý. Zanechá tu strašnou nemoc v lese a na znamení svého uzdravení přinese pořádnou opici, aby mu lidé při hostině odpustili. Strach se jen tak neodpouští… Otec jedné z dívek takto zemřel v džungli, v kopcích nad řekou, a od té doby její nejbližší rodina společensky trpí. Strach otce na nich lpí jako lepkavé prokletí. Mazlavý hnus, vyhřezlý vřed, táhnoucí se hnis, který nelze smýt. Není nic odpornějšího než strach. (Nebyl to otec té s obrazem na zádech. Ten býval naopak nebojácným zabijákem a vyhlášeným umělcem, který obřadním nožem vyvolával ze zad krásu. Jeho posledním uměleckým dílem byla vlastní hlava strčená do krokodýlí tlamy. Chramst a krása. Tryskala přesně tak, jak si ji představoval.)

Konečně přišel komoru s náčelníkem a dvěma ženami. První dívka vycenila zuby, komoru přiložil kus dřeva ke dvěma spodním předním, vzal od náčelníka kámen a jednou ranou vyrazil dívce dva zuby. Dívka si odkašlala, vyplivla zuby a nastavila spodní čelist. Komoru si připravil nůž, vytáhl dívce spodní ret, propíchl jej a nedlouhým řezem dokončil. Okamžitě pokračoval s další (tou obrazovou) dívkou. Ta s cejchem strachu šla poslední. Sledovali ji bedlivěji než ony dvě předchozí. Kdyby jen hlesla, komoru by ji zabil jedním úderem do spánku. Strach ve svém středu by nesnesli. Dívka ale nehlesla, s radostí polkla zuby a široce se usmála. Komoru přesto svíral kámen, připraven potrestat sebemenší náznak strachu. Od ubohé smrti jejího otce má sžíravou chuť tu slabou větev odříznout. Vybít tu změkčilost, aby Tumwi nepotrestal celý kmen. Ret jí schválně prořízl tupější stranou a zatáhl tak, že málem prasknul. Zkoušel ji. Dívka ale byla jako kámen. Pro dnešek přežila. Její jedinou nadějí je co nejrychleji se vdát a otěhotnět. Potom bude pod ochranou svého muže.

Obřadu nikdo nepřihlížel, nikoho nezajímal. Na kopci nad vesnicí se totiž chystá klání v soubojích donga, a to je ta pravá společenská událost, kde nesmí nikdo chybět. Svátek odvahy a síly. Svátek krve. Zemře dnes někdo? Bojovníci se rozcvičují, opakují si natrénované výpady, soustředí se. Za pár chvil – až do publika přijde obraz – ze sebe vzájemně vymlátí vše, co do muže nepatří, totiž slabost, zárodek strachu a cosi neznámého, co podivný bílý misionář, který tu čas od času projde, nazývá pokorou. Nikdo tady neví, co to je, ale určitě je třeba to z muže vymlátit. Vítěz si vybere ze tří dívek s právě proříznutým rtem a budou-li se mu zamlouvat všechny, budou jeho. Obraz bude mít jako prémii, kterou se bude kochat při tvorbě statečných synů. Dnes visí ve vzduchu síla a čest. Kdyby dnes přišel misionář…

Foto: Ondřej Havelka

Mursi

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz