Hlavní obsah
Názory a úvahy

Důchodci by stejně jako nezletilí neměli mít volební právo

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: unsplash.com
25. 8. 16:04

Není na čase zhodnotit volební právo seniorů, stejně jako společnost zpochybňuje volební zralost mladých lidí? Odvážný pohled, který zpochybňuje zavedené normy a zasazuje se o skutečně zastupitelskou demokracii.

Článek

Posvátné volební právo, které mnozí považují za základní znak každého demokratického národa, bylo vždy v popředí vášnivých debat. Historicky se diskuse točily kolem rozšíření volebního práva, boje proti diskriminaci a zajištění všeobecného zastoupení. Osobně začínám uvažovat nad možností, která pravděpodobně vyvolá celou škálu reakcí – zpochybňuje volební právo seniorů.

Stejně jako společnost považuje osoby mladší určitého věku za ještě nedostatečně zralé a informované, aby mohly volit, je nejvyšší čas zvážit podobnou hranici i pro seniory. Tento argument může někomu připadat urážlivý nebo dokonce rouhavý, ale při bližším zkoumání je zcela jasné, proč si tento pohled zaslouží vážné zamyšlení.

Krátkozraká rozhodnutí a sobecké postoje některých důchodců

Nevím, jak vy, ale osobně si všímám sobeckého chování určité části starší populace. Ačkoli je nutné podotknout, že vykreslovat celou věkovou skupinu jako homogenní uskupení by bylo velkou nespravedlností, je nepopiratelné, že určitá podskupina seniorů vykazuje znepokojivou úzkoprsost ve svých volebních vzorcích. Zdá se, že tito důchodci se výrazně přiklánějí k politikům, kteří slouží převážně jejich bezprostředním a aktuálním zájmům.

Takový na první pohled neškodný způsob hlasování může mít hluboké důsledky. Tím, že tito senioři podporují iniciativy a kroky, které jim přinášejí krátkodobé úlevy nebo zisky, často na úkor dlouhodobé stability nebo udržitelnosti, připravují půdu pro problémy, které budou muset nést budoucí generace.

Vezměme si například klíčový problém naší doby: Narůstající státní zadlužení. Tváří v tvář politikům, kteří jim slibují okamžité finanční přilepšení, jsou mnozí senioři v pokušení odevzdat jim svůj hlas. Neberou tak v úvahu dlouhodobou finanční zátěž, kterou odkazují svým nástupcům. Budoucnost mladých lidí bohužel není při těchto rozhodnutích často zohledňována. Zdědí zemi, která nese tíhu nedbalosti a finanční nezodpovědnosti.

Podstatou hlasování by tedy neměla být jen reflexe současnosti, ale i předvídání budoucnosti. Vzhledem k tomu, že naše společnost stojí na křižovatce mnoha existenčních výzev, je povinností každého voliče bez ohledu na věk zajistit, aby jeho dnešní volba neohrozila vyhlídky zítřka. Při volbách by mělo jít spíše o odkaz, který po sobě chceme zanechat, než o okamžité pohodlí, které se snažíme získat.

Bez zdanění nemáte nárok na zastoupení

V oblasti daňové politiky a demokratického zastoupení mohu zmínit přesvědčivý argument, který má kořeny v samotném základu zdanění. Tento princip naznačuje, že právo ovlivňovat alokaci národních zdrojů by měli mít především ti, kteří aktivně přispívají do státní pokladny – tedy daňoví poplatníci – což ovšem důchodci nejsou.

Tato myšlenka navazuje na výzvu z americké revoluční války: „Žádné zdanění bez zastoupení“. V současném pojetí by předkládaný argument prosazoval myšlenku „Žádné zastoupení bez zdanění“.

Značná část důchodců – všichni ti, kteří již po dosažení důchodového věku nepracují – již nejsou aktivními přispěvateli do národního daňového rezervoáru. Navzdory tomu mají jejich volební hlasy značný vliv na fiskální strategie, rozpočtové vymezení a hospodářskou politiku, kterou volení představitelé vytyčují.

I když je nezbytné uznat nespornou skutečnost, že většina těchto seniorů byla po celou dobu své profesní kariéry stálými plátci daní, jejich současný status nepřispívání představuje zajímavé dilema. Vyvstává otázka časové relevance: Dává minulý příspěvek věčné právo ovlivňovat budoucnost? Měla by být osoba, která v současné době stojí mimo skupinu aktivních daňových poplatníků, nadána pravomocí řídit fiskální trajektorii národa?

Tato debata je více než pouhým akademickým cvičením – zkoumá samotný étos účasti v demokratické procesu. Zpochybňuje, zda by zastoupení mělo být nezadatelným právem, nebo zda by mělo být vázáno na daňové příspěvky do státního rozpočtu. S rozvojem společnosti se takové úvahy stávají nezbytnými pro formování demokracie, která vyvažuje práva a povinnosti.

Vzbudit, vyzvat, reflektovat: Přehodnocení role seniorů v demokratickém procesu

Cílem této diskuse není ani diskreditovat úctyhodnou věkovou skupinu seniorů, ani podceňovat jejich přínos pro strukturu naší společnosti. Senioři byli v průběhu dějin uctívanými nositeli zkušeností, moudrosti a rozhledu.

Každá společnost však musí v průběhu svého vývoje neustále provádět introspekci a přehodnocovat své hlavní zásady. V oblasti demokratických práv, stejně jako oprávněně zkoumáme připravenost naší mládeže zapojit se do volebních procesů, může být naší povinností podobně zhodnotit důsledky hlasování starších občanů. To se stává obzvláště naléhavým, když uvážíme možnost, že některá rozhodnutí učiněná seniory nemusí nutně zahrnovat dlouhodobé blaho následujících generací.

Odpůrci tohoto názoru právem zdůrazňují hloubku a šíři zkušeností, které senioři přinášejí k volebnímu stolu. Mnozí senioři, kteří prošli různými společenskými změnami, politickými otřesy a ekonomickými transformacemi, jsou skutečně vybaveni vyváženým pohledem, který může obohatit demokratický proces. Toto tvrzení je nejen platné, ale také hluboce respektované.

Když se však ponoříme hlouběji do historie, je zřejmé, že konstrukce demokratických práv a privilegií jsou dynamické, nikoliv statické. Tato práva procházela pravidelnými revizemi a vždy se snažila odrážet ducha doby. Vzhledem k tomu, že společnost stojí na křižovatce mnoha globálních výzev, od klimatických změn po technologické změny, je nezbytné zajistit, aby podstata demokracie zůstala pružná, přizpůsobovala se a reagovala na neustále se vyvíjející potřeby a aspirace obyvatelstva.

Cesta vpřed: Vytváření inkluzivní demokracie

Na závěr této úvahy bych rád zdůraznil, že jádro každé prosperující demokracie spočívá v neochvějném závazku ke spravedlnosti, zastoupení a kolektivnímu dobru. Vzhledem k tomu, že stojíme na prahu společenského vývoje, který přináší spoustu výzev i příležitostí, je podstata toho, jak definujeme zastoupení, stále důležitější. Naše snahy o inkluzivní a spravedlivou budoucnost vyžadují důkladné prozkoumání a v případě potřeby i přehodnocení základních principů, jimiž se řídí naše volební procesy.

Úvahy o volebním právu seniorů, jakkoli se mohou zdát vyhrocené a provokativní, by neměly být vnímány izolovaně nebo jako konečný soud. Slouží spíše jako výzva – výzva k tomu, abychom se zapojili do rozsáhlejšího dialogu o utváření skutečně reprezentativní demokracie. Demokracie, která respektuje moudrost minulosti a zároveň je přizpůsobena aspiracím a potřebám budoucnosti.

Nechť je tato perspektiva více než jen slovy na papíře. Ať se stane katalyzátorem, který zpochybní naše dlouho zažité názory a vnímání. Ať vyvolává emoce, od souhlasu až po nesouhlas, a vede nás k tomu, abychom se zapojili do smysluplných rozhovorů.

A co je nejdůležitější, ať nás podnítí k hluboké introspekci a přiměje každého z nás zamyslet se nad tím, co znamená demokratické zastoupení v našem rychle se měnícím světě. Pouze díky takovému aktivnímu zapojení a reflexi můžeme doufat, že budeme pěstovat demokracii, která bude rezonovat s každým hlasem, každým věkem a každou aspirací.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz