Hlavní obsah
Právo a státní správa

Automatická obnova nájmu bytu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Automatická obnova nájmu bytu

30. 10. 11:00

V tomto článku se zaměříme na institut automatického obnovení nájmu a také vysvětlíme, jak postupovat při ukončení nájmu a vrácení bytu.

Článek

Téměř každý, kdo někdy byl nájemcem nebo pronajímatelem, se setkal s otázkou týkající se automatického obnovení nájmu bytu. Mnozí však nejsou jistí, za jakých podmínek tento proces probíhá a někdy to může být matoucí. Zároveň mnozí nevědí, jak postupovat, pokud nedojde k automatickému obnovení nájmu a musí byt odevzdat.

Znovu obnovení nájmu bytu

Občanský zákoník v § 2285 upravuje tzv. konkludentní obnovení nájmu. Toto právní ustanovení se týká situace, kdy nájemce pokračuje v užívání bytu i poté, co měla nájemní smlouva v souladu se smlouvou již skončit. Když jsou splněny určité podmínky, dochází k právnímu předpokladu znovu uzavření nájemní smlouvy. Tyto podmínky zahrnují, že jde o nájem bytu na určitou dobu, nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců od termínu, kdy měla smlouva skončit, a pronajímatel nepožádal nájemce, aby byt opustil.

Uplynutí 3 měsíců

V případě, že nájemce nadále užívá byt po uplynutí doby, na kterou byl nájemcem oprávněn, dochází k porušení smlouvy. Prozatím, dokud nedojde k obnovení nájmu. Je nepodstatné, zda pronajímatel věděl o užívání bytu nájemcem, nebo ne.

Užívání bytu zde znamená faktické užívání ze strany nájemce, pouhé placení nájemného a služeb nestačí. Podmínka užívání bytu je také splněna, pokud nájemce neopustil byt, nebo byt podnajal.

Neobdržení výzvy k vyklizení bytu

Pokud jde o třetí uvedenou podmínku, pronajímatel má 3 měsíce na to, aby vydal výzvu k vyklizení bytu. Tato lhůta znamená, že poslední den této lhůty musí být nájemci doručena výzva. Tato lhůta začíná běžet den po skončení nájemní doby. Výzva musí být vždy písemná. Z výzvy musí jasně vyplývat, že pronajímatel nesouhlasí s prodloužením nájmu a trvá na ukončení nájmu v souladu s původní smlouvou.

Splnění těchto podmínek vede k právní domněnce, že byla uzavřena nová nájemní smlouva za podmínek, které byly sjednány původně. Neprodlužuje se původní smlouva, ale uzavírá se nová nájemní smlouva.

Ustanovení § 2285 občanského zákoníku stanoví, že nová smlouva o nájmu bude na stejnou dobu, na kterou byla původní smlouva, ale maximálně na 2 roky. Nový nájem začíná běžet (zpětně) následující den po skončení původní smlouvy.

Vyloučení obnovení nájmu

Toto ustanovení je volitelné a strany v nájemní smlouvě mohou buď zcela vyloučit jeho použití nebo upravit podmínky obnovení jinak.

(Ne)zaplacení peněžité jistoty při nájmu a její úročení

Součástí nájmu bytu bývá velice často povinnost hradit kauci / peněžitou jistotu. Víte, jestli je to povinné? Víte, jestli je nějak omezena její výše? Víte jestli je povinně úročena? Pokud ne, přečtěte si tento článek:

Vyúčtování záloh za služby a zvýšení cen

Součástí nájmu bytu je neoddělitelně povinnost hradit náklady na služby s nájmem spojené. Víte jaké povinnosti má nájemce a jaké povinnosti má pronajímatel? Pokud ne, přečtěte si tento článek:

Předání bytu po skončení nájmu

Pokud nedojde k obnovení nájmu bytu nebo je tento proces vyloučen ze smlouvy, nájemce je povinen vrátit byt pronajímateli.

Občanský zákoník v § 2292 a dalších ustanoveních obsahuje podrobná pravidla pro předání bytu pronajímateli, aby nebylo nejasností ohledně toho, kdy došlo k řádnému vrácení bytu. Zákon stanoví, že pokud pronajímatel obdrží klíče od nájemce a není žádný zásadní důvod, který by mu bránil v přístupu do bytu, považuje se to za předání bytu. Toto pravidlo platí jak při začátku nájmu a předání bytu nájemci, tak i při jeho ukončení a vrácení pronajímateli.

Písemné potvrzení o předání bytu

Je rozumné doporučit pronajímateli a nájemci, aby si vyžádali písemnou dokumentaci obsahující podrobnosti o bytu, jako jsou stav měřičů, stavy poškození bytu a případné změny v něm. Současně je vhodné pořídit fotografickou dokumentaci.

Důležité je také jednoznačně identifikovat samotný byt, což lze provést například použitím údajů z katastru nemovitostí.

Někdy se stane, že nájemce opustí byt bez provedení výše uvedeného postupu. V takovém případě platí pravidlo obsažené v občanském zákoníku, že pokud je byt ve stavu, který naznačuje, že nájemce jej opustil a nepoužívá, považuje se za odevzdaný ke dni, kdy byl byt opuštěn.

V případech, kdy nájemce neodstěhuje a nadále užívá byt, ačkoli automatické obnovení nájmu není možné, pronajímatel má právo na náhradu za nemožnost využívat byt v tomto období. Náhrada činí částku rovnající se dohodnutému nájemnému a má za cíl motivovat nájemce k rychlému odstěhování.

Vady bytu

Nájemce má povinnost předat byt v původním stavu, tedy včetně úklidu a nátěru. Pokud v bytu jsou vady nebo je vážně poškozen, pronajímatel není povinen byt převzít. Pokud však přijme byt ve vadném stavu, končí nájemní smlouva, ale pronajímatel zároveň může požadovat náhradu škody za poškození.

Rekonstrukce nájemního bytu

Nájemci často mylně věří, že pokud provedou stavební změny v bytě, které ho zlepší, nemusí tyto změny po skončení nájmu uvést do původního stavu. Avšak opak je pravdou. Bez ohledu na souhlas nebo nesouhlas pronajímatele musí nájemce obvykle vrátit byt do původního stavu. Samozřejmě, může být dohodnuto jinak.

Výjimkou jsou situace, kdy nájemce provede stavební úpravy, které nelze odstranit bez poškození bytu, a to se souhlasem pronajímatele. Naopak, pokud nájemce provede takové úpravy bez souhlasu pronajímatele, tyto změny zůstávají v bytě a vlastnictví přechází na pronajímatele.

Úschova věcí nájemce

Může se stát, že nájemce ve svém bytě zanechá osobní věc, která je jeho vlastnictvím. Jde o věci, kterými nájemce disponuje. V takovém případě má pronajímatel povinnost dočasně se postarat o tyto věci a čekat, zda si je nájemce vyzvedne. Pokud nájemce věc nevyzvedne, má pronajímatel právo ji prodat. Nájemce musí být o tomto kroku předem informován. Avšak pokud jde o věc, která je zjevně znehodnocená, nepoužitelná nebo je zřejmé, že nájemce o ni nestojí a opustil ji, není nic, co by bránilo pronajímateli ve zlikvidování této věci. Nájemce ztratí své vlastnické právo k této věci.

Spoluvlastnictví rodinného domu či bytu

Byt často bývá ve vlastnictví více osob. Víte, jaké má spoluvlastnictví specifika? Na jaké věci si je třeba dávat pozor? Pokud Vás to zajímá, přečtěte si tento článek:

Závěr

V tomto článku jsme vám představili problematiku automatického obnovení nájmu bytu a rovněž jsme vysvětlili situaci, kdy k tomuto obnovení nedochází nebo je vyloučeno. Život přináší mnoho nečekaných situací, které nelze předvídat. Proto je vždy rozumné konzultovat se specialistou, který vám poskytne rady o tom, jak postupovat, aby vše probíhalo správně.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz