Hlavní obsah
Právo a státní správa

Vyúčtování záloh za služby a zvýšení cen - aneb jaká máte práva?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Vyúčtování záloh za služby

31. 10. 0:10

Jak probíhá vyúčtování služeb? Jsou pro něj stanoveny pravidla? A za jakých podmínek může dojít k navýšení cen? To se dozvíte v tomto článku.

Článek

Aktuálně je růst cen energií významným tématem pro celou společnost. Tento nárůst cen se zejména projevuje v nákladech na služby spojené s užíváním bydlení, a to včetně jejich zvyšování. Jakými podmínkami je toto zvyšování cen záloh ovlivněno? A jak probíhá vyúčtování záloh za tyto služby?

Obvykle se poplatky za služby spojené s užíváním bytu hradí formou záloh, které je třeba vyúčtovat na konci zúčtovacího období. Tato povinnost poskytovatelů služeb vyúčtovat skutečné náklady a zálohy za služby je zakotvena v zákoně, konkrétně v zákoně č. 67/2013 Sb., který se týká některých aspektů poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v bytových domech, v platném znění, známém také jako „zákon o službách“.

(Ne)zaplacení peněžité jistoty při nájmu a její úročení

Součástí nájmu bytu bývá velice často povinnost hradit kauci/peněžitou jistotu. Víte, jestli je to povinné? Víte, jestli je nějak omezena její výše? Víte jestli je povinně úročena? Pokud ne, přečtěte si tento článek:

Povinnost provést vyúčtování

Zákon o službách stanoví, že poskytovatel služeb má povinnost vyúčtovat skutečné náklady a zálohy za jednotlivé služby příjemcům služeb vždy na konci zúčtovacího období. Toto vyúčtování musí být doručeno příjemcům služeb nejpozději do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období. V případě nájemního vztahu bývá obvykle pronajímatel poskytovatelem a nájemce příjemcem služeb. V situaci, kdy jde o byt v družstvu vlastníků jednotek (SVJ), je vlastník bytu potenciálním pronajímatelem, a SVJ je v takovém případě poskytovatelem služeb.

Zákon rovněž stanovuje konkrétní požadavky na obsah vyúčtování, který musí jasně ukazovat případné rozdíly, aby byly transparentní a podléhaly dohodnutým pravidlům pro rozúčtování. Poskytovatel služeb musí ve vyúčtování uvést náklady na služby podle skutečné spotřeby a následně dojde k finančnímu vyrovnání. Příjemce může buď muset doplatit nedoplatek, nebo může být zjištěn přeplatek. Doba pro vyrovnání závisí na dohodě stran, s tím, že zákon o službách stanoví, že splatnost nesmí přesáhnout 4 měsíce ode dne vyúčtování nebo předložení potřebných dokumentů.

Možnosti obrany proti doručenému vyúčtování

Pokud příjemce služeb má nějaké námitky ohledně vyúčtování, má právo požadovat detailní informace o tom, jak byla vyúčtována služba, jak byly stanoveny zálohy a jak probíhalo vyúčtování. Má také právo na vlastní náklady získat kopie předložených dokumentů k vyúčtování. Žádost o tyto informace musí být podána písemně v souladu se zákonem o službách.

Pokud má příjemce služeb námitky týkající se obsahu nebo způsobu vyúčtování, může je předložit poskytovateli služeb nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování, nebo od předložení dokumentů k vyúčtování. Poskytovatel služeb má povinnost tyto námitky vyřešit do 30 dnů od jejich doručení.

Pro řádné uplatnění případného nedoplatku je nutné mít řádně provedené vyúčtování. Pokud takové vyúčtování chybí nebo není správně provedeno, poskytovatel služeb neplní svou povinnost a příjemce není povinen uhradit případný nedoplatek.

Vymáhání povinnosti doručit řádné vyúčtování

Zbývá se ptát, zda je možné vymáhat výše uvedené povinnosti a jaké důsledky hrozí v případě, že nejsou splněny. Nedodržení těchto povinností, buď ze strany poskytovatele, nebo příjemce služeb, může vést k udělení pokuty. Výše této pokuty je určena zákonem o službách a je stanovena alespoň dvoutřetinovou většinou nájemců v bytovém domě, družstvem nebo společenstvím vlastníků jednotek (SVJ). Maximální výše pokuty je však omezena zákonem, a nemůže přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud nedojde k dohodě s nájemci, nebo rozhodnutí družstva, nebo SVJ, platí se pokuta ve výši 50 Kč za každý den prodlení. Důležité je, že nesplnění těchto povinností může být řešeno i soudně, kdy může být podána žaloba u příslušného okresního soudu.

Automatická obnova nájmu bytu

Lidé by si v souvislosti s vyúčtováním služeb spojených s nájmem bytu měli dát pozor i na obnovu nájmu. Ta má totiž vliv na povinnost platit zálohy a i následně provést vyúčtování. víte, kdy a za jakých podmínek k obnově nájmu dochází? Čtěte:

Způsob zvýšení cen za služby spojené s užíváním bytu

Podle zákona o službách má poskytovatel služeb právo vyžadovat, aby příjemce služeb platil zálohy na krytí nákladů spojených s bydlením. Zákon o službách umožňuje poskytovateli služeb měnit měsíční zálohu během roku v souladu s změnou nákladů na služby nebo v případě oprávněných důvodů, jako jsou změny ve službách. Toto umožňuje jednostranné zvýšení cen bez potřeby souhlasu příjemce.

Zákon o službách stanovuje podmínky pro takové zvýšení cen. Tato změna musí být zdůvodněna písemně a musí být opřena o striktně určené důvody. Zvýšené zálohy za služby lze žádat až od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o změně (často součástí vyúčtování záloh za služby). Toto období umožňuje příjemci přizpůsobit se novým platbám.

V případě nájemního vztahu může pronajímatel zvýšit ceny za služby nájemci tímto způsobem a stejná pravidla platí pro vlastníky jednotek ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) jako poskytovatele služeb.

Zákon o službách umožňuje také placení poplatků za služby pomocí tzv. paušální platby. Tato forma platby má právní důsledky, které se projevují nejenom v procesu vyúčtování, ale také v možnosti zvyšování cen za poskytované služby. To proto, že při použití paušální platby nemá poskytovatel služeb pravomoc jednostranně zvýšit zálohy za služby. Pokud vznikne potřeba změnit ceny spojené s užíváním bytu, je nezbytné uzavřít smlouvu mezi poskytovatelem a příjemcem služeb. Tato smlouva může být mezi pronajímatelem a nájemcem nebo mezi SVJ a vlastníkem bytu.

Je tedy vhodné uzavřít, že stanovení výše záloh formou paušální platby pro poskytovatele služeb není příliš vhodné v době prudkého vývoje cen energie, plynu a dalších souvisejících faktorů, kterým čelí celá světová společnost v současné době.

Je třeba poznamenat, že je třeba rozlišovat mezi zvyšováním cen za poskytované služby a zvyšováním nájemného, protože tato dvě opatření jsou regulována odlišnými pravidly. Nájemné je upraveno občanským zákoníkem a má jiná pravidla než zvýšení cen za služby spojené s bydlením, jak bylo popsáno výše.

Spoluvlastnictví rodinného domu či bytu

Byt často bývá ve vlastnictví více osob. Víte, jaké má spoluvlastnictví specifika? Na jaké věci si je třeba dávat pozor? Pokud Vás to zajímá, přečtěte si tento článek:

Závěr

Vyúčtování služeb má svá stanovená pravidla. tyto je třeba dodržovat, jinak hrozí sankce. A to jak pro nájemce, tak i pro pronajímatele.

Neméně neméně podstatné je navyšování cen za služby.

Nebojte se domáhat svých práv.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz