Hlavní obsah
Právo a státní správa

Výpověď nájmu bytu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Výpověď nájmu bytu

15. 11. 14:12

Nájem bytu nebývá navždycky. Ať už pronajímatel, nebo nájemce často podávají výpověď. Víte, jaká mají obě strany práva? Čtete!

Článek

I přes uplynutí dlouhého období od přijetí nového občanského zákoníku zůstává mezi lidmi mnoho sporných oblastí, které ovlivňují jejich každodenní život. Jednou z těchto oblastí je nájem bytu a výpověď nájmu.

Mnoho jedinců má nesprávný názor, že výpověď a okamžitá výpověď jsou totožné. To však není pravda. V tomto článku se zaměříme na situace, kdy je možné právně ukončit nájemní vztah výpovědí a kdy je možné použít okamžitou výpověď (bez výpovědní doby).

Výpověď nájmu bytu

Výpověď je jednostranným právním aktem, který slouží k ukončení nájemního vztahu, a musí splňovat dvě podmínky. Musí být sepsána písemně a doručena druhé straně. Výpovědí lze ukončit nájemní smlouvu uzavřenou na určitou dobu i nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

Samozřejmě výpověď musí obsahovat termín, kdy má nájemní vztah skončit. Tento termín začíná běžet od prvního kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně. Důležité je, že nájemní vztah končí až po uplynutí výpovědní doby. Standardní výpovědní doba činí tři měsíce. Výjimkou je případ, kdy nájemce zemře a nájem bytu nepřejde na člena nájemcova domácnosti. V takovém případě platí výpovědní doba dvě měsíce. Stejně tak platí pro nájemcovy dědice, kteří mohou vypovědět nájem během dvou měsíců po získání informace o nájemcově smrti. Pokud si to představíme na konkrétním příkladu:

Pronajímatel odeslal výpověď nájemci dne 14. 12. 2020. Pokud byla výpověď doručena tentýž den nebo do konce prosince 2019, výpovědní doba začíná běžet od 1. 1. 2020. Pokud byla sjednána standardní výpovědní doba, nájemní vztah skončí 1. 4. 2020.

Občanský zákoník, konkrétně zákon č. 89/2012 Sb., poskytuje pronajímatelům možnost udělit výpověď pouze v případech uvedených v § 2288 občanského zákoníku, a to v závislosti na tom, zda jde o nájem na dobu určitou, nebo neurčitou.

Výpověď nájmu bytu na dobu určitou

Pronajímatel má právo ukončit nájem na dobu určitou nebo neurčitou v rámci tříměsíční výpovědní lhůty, pokud:

 • Nájemce hrubě porušuje své povinnosti, například zanedbává údržbu, provádí stavební úpravy bez souhlasu, neoznámí zvýšení počtu osob, nebo užívá byt nepořádným způsobem.
 • Nájemce spáchal úmyslný trestný čin, který byl namířen proti pronajímateli, členovi jeho domácnosti nebo osobě žijící v domě, kde se nachází byt.
 • Byt musí být vyklizen z důvodu demolice, nebo na základě rozhodnutí stavebního úřadu.
 • Existuje jiný závažný důvod, například trestný čin proti majetku nájemce, který však nebyl spáchán v domě, kde byt sídlí, a nájemce byl za něj pravomocně odsouzen.

Výpověď nájmu bytu na dobu neurčitou

Dále pronajímatel může ukončit nájem na dobu neurčitou s dodržením tříměsíční výpovědní doby, pokud:

 • Pronajímatel potřebuje byt pro sebe, nebo pro svého manžela, například v případě rozvodu manželství (musí prokázat, že byl podán návrh na rozvod).
 • Pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného, jako například v případě rozvodu sestřenice.

V případě, že nájemce neplatí nájemné po dobu delší než tři měsíce, jedná se o závažné porušení jeho povinností podle § 2291 občanského zákoníku. V takovém případě může pronajímatel ukončit nájem bez dodatečné výpovědní doby a požadovat, aby nájemce byt neprodleně opustil.

Text výpovědi by měl obsahovat uvedení důvodu výpovědi, což stanovuje občanský zákoník. Toto pravidlo neplatí, pokud má pronajímatel právo ukončit nájem bez výpovědní doby. Pokud nájemce nesouhlasí s uvedeným důvodem výpovědi, může podat námitky a žádat o soudní přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Námitky je třeba podat do dvou měsíců ode dne obdržení výpovědi. Důležité je, aby pronajímatel nájemce informoval o tomto právu; pokud tak neučiní, bude výpověď neplatná.

(Ne)zaplacení peněžité jistoty při nájmu a její úročení

S problematikou výpovědi je neoddělitelně spojena otázka jistoty/kauce hrazené při nájmu. Přečtěte si, kdy a za jakých podmínek ji lze požadovat a jak je to s vrácením:

(Ne)zaplacení peněžité jistoty při nájmu a její úročení

S problematikou nájmu a výpovědi je taktéž spojeno vyúčtování energií. Víte, jak je to v případě ukončení nájmu? Přečtěte si tento článek:

Okamžitá výpověď nájmu bytu

V praxi se často objevují situace, kdy nájemce závažným způsobem porušuje své povinnosti, což může způsobit škodu pronajímateli. Proto je nutné poskytnout pronajímateli právní ochranu, aby mohl v případě vážného porušení povinností nájemcem ukončit nájemní vztah bez dodatečné výpovědní doby, a tím předejít dalším škodám. To však podléhá určitým podmínkám.

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. proto stanovuje, že v případě závažného porušení povinností nájemce, které jsou vymezeny v zákoně nebo nájemní smlouvě, může pronajímatel přistoupit k ukončení nájmu bez nutnosti dodržení výpovědní doby. Toto závažné porušení musí být výjimečné a extrémní.

Před tím, než pronajímatel podá výpověď, je v souladu s § 2291 odst. 3 občanského zákoníku povinen nejprve vyzvat nájemce k napravení svého porušujícího chování nebo k odstranění jeho důsledků, a to v písemné či ústní formě. Tato výzva by měla obsahovat popis konkrétního chování nájemce a stanovit rozumný termín pro nápravu. Je vhodné, aby pronajímatel výzvu k napravení poskytl písemně, protože to může usnadnit budoucí důkazní břemeno v případě případného sporu mezi oběma stranami.

Důvody pro okamžitou výpověď

Pod zvlášť závažným porušením nájemcových povinností, jak je uvedeno v § 2291 odst. 2 občanského zákoníku, spadají například následující situace:

 • Nájemce nesplatil nájemné a náklady na služby alespoň po dobu tří měsíců.
 • Nájemce způsobil významné poškození domu nebo bytu, jako například škodu dosahující trojnásobku nájemného a záloh na služby.
 • Nájemce způsobil jiné závažné škody nebo obtíže pronajímateli, nebo osobám žijícím v domě, například výrazné nepřiměřené rušení, zápach, nebo podnikání v bytě místo jeho užívání k bydlení.
 • Nájemce užívá byt jiným způsobem než bylo dohodnuto, například pro komerční činnost místo bydlení.
 • Další závažné důvody, jako například provedení stavebních úprav bez souhlasu pronajímatele, nepořádek v bytě, nadměrný počet osob v bytě, nezaplacení jistoty, odmítnutí prohlídky bytu a podobně.

Spoluvlastnictví rodinného domu či bytu - problémy a řešení

Víte, jestli jak se řeší situace, kdy je nemovitost vlastněna více osobami? Kdo potom jedná za vlastníka? Mění to nějak práva nájemce? Přečtěte si tento článek:

Předání bytu

Po udělení výpovědi nájemce má pronajímatel právo vyžadovat, aby nájemce byt neprodleně opustil. Nájemce má povinnost byt odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od ukončení nájmu. Samozřejmě má nájemce možnost bránit se výpovědi tím, že se obrátí na soud. Vzhledem k tomu, je v jeho zájmu podat takovou stížnost co nejdříve po obdržení výpovědi a případně požádat soud o předběžné opatření, které mu umožní zůstat v bytě do doby, než soud rozhodne o jeho vypuzení.

Pokud nájemce nedodrží povinnost vyklidit byt do jednoho měsíce po skončení nájmu, pronajímatel má možnost využít občanskoprávní soudní řízení k dosažení vydání bytu.

Závěr

Je nezbytné mít znalost postupu pro podání výpovědi z nájmu, včetně formy, obsahu a doručení. Tyto právní aspekty jsou klíčové a je užitečné mít na ně odpovědi.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz