Hlavní obsah
Právo a státní správa

Katastr nemovitostí - co vše z něj lze zjistit a jak úspěšně podat návrh?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Katastr nemovitostí

10. 11. 12:58

Katastr nemovitostí spravuje údaje o všech nemovitostech. Víte co v něm vše najdete? Víte co je vše třeba pro převod nemovitosti? To se dočtete v tomto článku.

Článek

Katastr nemovitostí je systém evidující nemovitosti v České republice, zahrnuje jejich seznam, charakteristiku a umístění. Navíc uchovává informace o vlastnických nebo jiných právech k těmto nemovitostem a další relevantní údaje. Pro získání těchto informací můžete snadno přistupovat k elektronickému informačnímu systému katastru, což umožňuje bezplatný vzdálený přístup, například prostřednictvím počítače.

V případě potřeby získat konkrétní informace o budově, bytu nebo pozemku, včetně informací o vlastnictví nebo existenci jiných práv, byste měli hledat tyto údaje v této veřejné evidenci, kterou lze nalézt na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Jak probíhají změny údajů v katastru nemovitostí?

Změny údajů v katastru nemovitostí jsou prováděny prostřednictvím zápisu. Existuje několik způsobů zápisu, konkrétně vklad, poznámka a záznam. Poznámka slouží především k oznámení události a katastrální úřad ji zaznamená na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, daňového správce, insolvenčního správce a podobně. Tímto způsobem se zaznamenávají informace, jako je exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zákaz zřízení zástavního práva nebo přednostní právo k zřízení věcného práva.

Naopak záznamy se používají k zaznamenání práv, jako je právo hospodařit s majetkem státu nebo právo na správu státního majetku. Záznamy obvykle provádí orgány veřejné moci. Pro běžného jedince je nejdůležitějším zápisem do katastru nemovitostí vklad.

Vkladem se zaznamenávají změny vlastnických práv, vznik, nebo zánik vlastnických práv, a také práva stavby a další věcná práva. Pokud tedy kupujete byt, dům nebo pozemek, musíte nejprve uzavřít kupní smlouvu se prodávajícím a následně tuto smlouvu předložit jako součást návrhu na vklad. Bez této změny vlastníka v katastru nemovitostí kupující nemají vlastnická práva k předmětné nemovitosti.

Věcné břemeno při převodu nemovitosti na děti a vnoučata

Nemovitosti jsou často převáděny na nemovitosti a vnoučata. Víte, jestli a proč je důležité zároveň zřídit věcné břemen? To se dozvíte zde:

Jak zaslat žádost o zápis do katastru nemovitostí?

Pro podání žádosti o zápis je třeba vyplnit určený formulář a přiložit k němu uzavřenou kupní smlouvu. Samotný formulář lze jednoduše podepsat, ale pokud je přiložena kupní smlouva, musí být podpisy na ní ověřeny. Ověření podpisů může provádět advokát, notář nebo na CZECH POINTu České pošty. Žádost o zápis může podat kupující, nebo prodávající, nebo ji mohou podat společně všichni účastníci. Během procesu zápisu lze také pověřit advokáta, který jedná na základě plné moci. Podání žádosti není bezplatné, a za každou žádost o zápis se platí správní poplatek ve výši 2 000 Kč. Je tedy vhodné, aby v kupní smlouvě bylo jasně stanoveno, kdo tento poplatek zaplatí, a tak se předešlo budoucím sporům, a většinou tento poplatek hradí kupující.

Žádost o zápis se podává na příslušném katastrálním úřadě podle umístění předmětné nemovitosti v obvodu katastrálního úřadu. Po obdržení žádosti katastrálním úřadem se zahájí zápisové řízení a nemovitost v katastru nemovitostí se označí plombou.

Vady návrhu na vklad

Je důležité vyvarovat se chybám v žádosti, zejména ve správném označení jednotky nebo čísla parcely, a zajistit správné údaje o účastnících řízení a potřebné přílohy. V případě chyby v žádosti katastrální úřad požádá účastníky, aby chybu opravili nebo doplnili. Pokud nedojde k opravě, může být žádost zamítnuta a řízení ukončeno. V takovém případě bude nutné znovu podat upravenou žádost o zápis a znovu zaplatit správní poplatek. Po podání žádosti je také možné ji stáhnout, ale v tom případě se správní poplatek nevrací.

Vklad do katastru nemovitostí

Provedení vkladu do katastru nemovitostí je možné pouze na základě schválení katastrálním úřadem. Katastrální úřad má povinnost prověřit předložený návrh na vklad. Toto prověření zahrnuje kontrolu, zda byly dodrženy požadované formality v kupní smlouvě, zda je osoba předkládající vklad skutečným vlastníkem převáděné nemovitosti a zda je vůbec možné provést vklad k dané nemovitosti. Plomba, která je umístěna na nemovitosti během vkladového řízení, signalizuje, že na listu vlastnictví nemovitosti probíhají změny. Plomba má rovněž funkci zabezpečení současnému vlastníkovi nemovitosti, který má možnost v průběhu vkladového řízení protestovat proti probíhajícím změnám. Tato plomba zůstává na nemovitosti minimálně 20 dní, a vlastnické právo se může převést až po uplynutí této ochranné lhůty.

Pokud tedy vlastník nemovitosti nesepsal kupní smlouvu a nevěděl o převodu nemovitosti, má během této lhůty možnost podat námitku u katastrálního úřadu a k převodu vlastnického práva nedojde. Naopak, pokud jsou všechny dokumenty v pořádku, obvykle dochází k zápisu „nového“ vlastnického práva během několika dní po skončení ochranné lhůty.

Stav vkladového řízení lze sledovat online prostřednictvím webových stránek katastru nemovitostí. Informace o tom, zda je určitá nemovitost (byt, pozemek, jednotka atd.) předmětem konkrétního vkladového řízení, lze získat při prohlížení záznamu o dané nemovitosti v katastru nemovitostí.

Spoluvlastnictví rodinného domu či bytu

Nemovitost ne vždy je ve vlastnictví jedné osoby. Často je ve vlastnictví více - spoluvlastnictví. Víte, jaká jsou práva mezi spoluvlastníky? Víte, na co si je třeba dávat pozor? Čtěte tento článek:

Co lze ještě zjistit z katastru nemovitostí?

Je doporučeno sledovat katastr nemovitostí ještě před uzavřením kupní smlouvy. Bez toho by mohl nastat nepříjemný překvapení, protože prodávající nemusí vždy upozornit na existenci například zástavního práva, které však bude evidováno v katastru nemovitostí. Informace v katastru se považují za spolehlivé a kompletní, a proto je těžké odporovat právům, která jsou veřejně dostupná, i když prodávající se o nich při uzavírání smlouvy nezmínil.

Kromě vlastnických práv, která jsou nejběžněji evidována v katastru nemovitostí, existuje široká škála dalších práv, jako je právo stavby, zástavní právo, předkupní právo, spoluvlastnictví nebo různá věcná břemena, jako je služebnost nebo reálné břemeno. Zápis těchto práv vyžaduje vkladové řízení.

Vyúčtování záloh za služby a zvýšení cen

S užíváním nemovitosti jsou neoddělitelně spojena plnění spojená s užíváním nemovitosti - energie. Víte, co ve je třeba při vyúčtování? Přečtěte si tento článek:

Bydlení manželů po zániku manželství

Nemovitosti jsou velmi často ve vlastnictví manželů. Problém nastane, když se manželé rozvádí. Víte, jak se potom postupuje? A jaká jsou rizika? To se dočtete v tomto článku:

Závěr

Pro usnadnění sledování změn v katastru nemovitostí katastrální zákon umožňuje zřídit službu sledování změn. Tuto bezplatnou službu lze jednoduše zřídit online bez návštěvy katastrálního úřadu. Žádost o zřízení může podat vlastník nemovitosti, zástavní věřitel nebo osoba oprávněná věcným břemenem. Pokud vlastník požádá o tuto službu, bude automaticky informován o změnách v katastru nemovitostí týkajících se konkrétní nemovitosti. Změny mohou zahrnovat vklady, záznamy nebo různé poznámky. Uživatel si může vybrat, jak chce být informován, například emailem, SMS nebo datovou zprávou. Tato služba výrazně usnadní život vlastníkům nemovitostí, protože nemusí pravidelně kontrolovat katastr nemovitostí a strachovat se o možné nekalé změny u svých nemovitostí.

S úctou váš průvodce právem

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

Advokátní kancelář Olomouc • Prostějov • Přerov | akpytela.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Vklad

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz